งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการเจรจาความตกลงด้านมาตรฐาน และการตรวจสอบและรับรอง ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการเจรจาความตกลงด้านมาตรฐาน และการตรวจสอบและรับรอง ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการเจรจาความตกลงด้านมาตรฐาน และการตรวจสอบและรับรอง ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality – ACCSQ) หทัย อู่ไทย รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หทัย อู่ไทย รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2 ภูมิหลังอาเซียน 2510 : สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) 2535 : เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area-AFTA) 2546 : ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community-AC) ภายในปี 2563 2550 : เร่งรัดการจัดตั้ง AEC ให้เร็วขึ้นอีก 5 ปี เป็นปี พ. ศ. 2558

3 คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality – ACCSQ) การก่อตั้ง : ปี พ. ศ. 2535 วัตถุประสงค์ : 1. ส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้าในอาเซียน 2. อำนวยความสะดวกในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ ของอาเซียน 3. สนับสนุนข้อมูล / ข้อเสนอแนะด้านมาตรฐานและ การตรวจสอบและรับรอง 4. เป็นเวทีหารือ

4 ACCSQ - STRUCTURE

5 กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ● รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2550 ● นโยบายของรัฐบาลปี พ. ศ.2551

6 การจัดทำกรอบเจรจาในภาพรวม ● วัตถุประสงค์ ● เป้าหมาย

7 เนื้อหาของกรอบการเจรจาฯ 1. ให้เป็นไปตามกรอบความตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements) ซึ่งประเทศสมาชิกรวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในกรอบความตกลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2541 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 2. ให้การบังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบทางเทคนิคมีความสอดคล้องกับระดับการพัฒนา ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย 3. ให้มีระยะเวลาในการปรับตัวที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาที่มีความอ่อนไหวของไทย 4. ให้มีความร่วมมือในการปรับปรุงกฎระเบียบทางเทคนิคให้มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ

8 ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มองค์การภูมิภาค สำนักบริหาร มาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โทรฯ 02 202 3506 / 02 202 3524 โทรสาร 02 354 3041 E-mail supasiny@tisi.go.th


ดาวน์โหลด ppt กรอบการเจรจาความตกลงด้านมาตรฐาน และการตรวจสอบและรับรอง ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google