งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาคม อาเซียน ประชาคม อาเซียน. กรกฎาคม 2504 : กรกฎาคม 2504 : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกฉียงใต้  สิงหาคม 2510 : ปฏิญญากรุงเทพฯ  : ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาคม อาเซียน ประชาคม อาเซียน. กรกฎาคม 2504 : กรกฎาคม 2504 : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกฉียงใต้  สิงหาคม 2510 : ปฏิญญากรุงเทพฯ  : ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาคม อาเซียน ประชาคม อาเซียน

2 กรกฎาคม 2504 : กรกฎาคม 2504 : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกฉียงใต้  สิงหาคม 2510 : ปฏิญญากรุงเทพฯ  : ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือใน อาเซียน ฉบับที่ 2  : ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 12 ครั้งที่ 13 ความเป็นมา ความเป็นมา

3  ไทย  มาเลเซีย  สิงคโปร์  อินโดนีเซี ย  ฟิลิปปินส์ สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 6. บรูไน  เวียตนาม  พม่า 9. ลาว 10. กัมพูชา

4 8 สิงหาคม 2510 วัตถุประสงค์ 8 สิงหาคม 2510 วัตถุประสงค์  ส่งเสริมความร่วมมือ ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การบริหาร 2. ส่งเสริมสันติภาพและความ มั่นคงส่วนภูมิภาค 3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรือง ทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทาง วัฒนธรรม ปฏิญญาอาเซียน : ปฏิญญากรุงเทพฯ ASEAN Declaration : Bangkok Declaration ปฏิญญาอาเซียน : ปฏิญญากรุงเทพฯ ASEAN Declaration : Bangkok Declaration

5 4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี 5. ช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน รูปแบบการฝึกอบรม วิจัย ส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้  เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร อุตสาหกรรม ขยายการค้า ปรับปรุงการ ขนส่ง คมนาคม ขยายการค้า ปรับปรุงการ ขนส่ง คมนาคม  เสริมสร้างความร่วมมือกับ ประเทศภายนอก วัตถุประสงค์ ปฏิญญาอาเซียน วัตถุประสงค์ ปฏิญญาอาเซียน

6 Declaration of ASEAN Concord II : Bali Concord II เพื่อ ประกาศจัดตั้ง Bali Concord II : เพื่อ ประกาศจัดตั้ง ประชาคมอาเซียน ASEAN Community ภายในปี 2563 ประชาคมอาเซียน ASEAN Community ภายในปี 2563 ประชาคมการเมืองความมั่นคง อาเซียน ASEAN Political Security Community (APSC) ประชาคมการเมืองความมั่นคง อาเซียน ASEAN Political Security Community (APSC) ปฏิญญาว่าด้วย ความร่วมมือ ใน อาเซียน ฉบับที่ 2 ปี 2546 ปฏิญญาว่าด้วย ความร่วมมือ ใน อาเซียน ฉบับที่ 2 ปี 2546

7 Declaration of ASEAN Concord II : Bali Concord II เพื่อ ประกาศจัดตั้ง Bali Concord II : เพื่อ ประกาศจัดตั้ง  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community (AEC) ASEAN Economic Community (AEC)  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม อาเซียน ASEAN Socio - Cultural Community (ASCC) ปฏิญญาว่าด้วย ความร่วมมือ ในอาเซียน ฉบับที่ 2 ปี 2546 ปฏิญญาว่าด้วย ความร่วมมือ ในอาเซียน ฉบับที่ 2 ปี 2546

8  ให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน ASEAN Community ให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2558  จัดโครงสร้างองค์กรของ อาเซียน รองรับภารกิจ พันธกิจ เป็นนิติบุคคล เป็น หลักการไปร่าง พันธกิจ เป็นนิติบุคคล เป็น หลักการไปร่าง “ กฎบัตรอาเซียน ” (ASEAN Charter) ที่ทำหน้าที่ “ กฎบัตรอาเซียน ” (ASEAN Charter) ที่ทำหน้าที่ เป็น “ ธรรมนูญ ” การบริหาร ปกครอง เป็น “ ธรรมนูญ ” การบริหาร ปกครอง กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศอาเซียน ประชุมสุดยอด ผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 12 ปี 2550 ที่ เซบู ประชุมสุดยอด ผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 12 ปี 2550 ที่ เซบู

9  ผู้นำอาเซียนลงนามในกฎบัตร อาเซียน  ทำให้อาเซียนเป็นองค์การที่มี ประสิทธิภาพ มี ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เคารพกฎกติกา ใน การทำงานมากขึ้น  เป็นนิติบุคคล เป็นองค์กร ระหว่างรัฐบาล Intergovernmental Organization Intergovernmental Organization ประชุมสุดยอด ผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 13 ปี 2550 ที่ สิงคโปร์ ประชุมสุดยอด ผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 13 ปี 2550 ที่ สิงคโปร์

10 1. ประชาคมการเมืองความ มั่นคงอาเซียน ASEAN Security Community - ASC ASEAN Security Community - ASC 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community - AEC ASEAN Economic Community - AEC 3. ประชาคมสังคมและ วัฒนธรรมอาเซียน 3. ประชาคมสังคมและ วัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC 3 เสาหลัก 3 เสาหลัก


ดาวน์โหลด ppt ประชาคม อาเซียน ประชาคม อาเซียน. กรกฎาคม 2504 : กรกฎาคม 2504 : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกฉียงใต้  สิงหาคม 2510 : ปฏิญญากรุงเทพฯ  : ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google