งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลเข้า ร่วมในช่วงเวลาโดยไม่มีการ บังคับ หรือเข้าร่วมด้วย ความสมัครใจ มีผล ก่อให้เกิดการพัฒนาอารมณ์ สนุกสนาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลเข้า ร่วมในช่วงเวลาโดยไม่มีการ บังคับ หรือเข้าร่วมด้วย ความสมัครใจ มีผล ก่อให้เกิดการพัฒนาอารมณ์ สนุกสนาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายของ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลเข้า ร่วมในช่วงเวลาโดยไม่มีการ บังคับ หรือเข้าร่วมด้วย ความสมัครใจ มีผล ก่อให้เกิดการพัฒนาอารมณ์ สนุกสนาน มีความสุขและ เป็นกิจกรรมที่ สังคมยอมรับ

3 ลักษณะสำคัญ ที่เป็นองค์ประกอบ ของนันทนาการ

4 1. เกี่ยวข้องกับกิจกรรม คือต้อง มีกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ร่างกายทำ 2. เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ความสมัครใจ 3. เกิดขึ้นในช่วงเวลาว่าง 4. เป็นกิจกรรมพึงประสงค์ของ สังคม 5. มีหลากหลายรูปแบบ 6. มีจุดหมายที่จะพัฒนาคุณภาพ ชีวิต 7. สามารถยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม

5 ความมุ่งหมายของ นันทนาการ

6 1. เพื่อพัฒนาด้าน สุขภาพ 2. เพื่อพัฒนาด้าน มนุษยสัมพันธ์ 3. เพื่อพัฒนาการเป็น พลเมืองดี 4. เพื่อพัฒนาตนเอง

7 ประโยชน์ของ นันทนาการ

8 1. ช่วยให้คนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ 2. ช่วยให้บุคคลทุกสาขาอาชีพได้ผ่อน คลายและพักผ่อนร่างกายและจิตใจ 3. ช่วยพัฒนาสุขภาพจิต 4. ช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรมและ ครอบครัวแตกแยก 5. สร้างความเข้าใจอันดีของคนใน ครอบครัวและสังคม 6. ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่ คณะ 7. ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการหวง แหนทรัพยากรท่องเที่ยว

9 ประเภทของกิจกรรม นันทนาการ เพื่อการท่องเที่ยวและ การทัศนศึกษา

10 1. นันทนาการเพื่อการ เรียนรู้และทักษะ - ด้านศิลปะและดนตรี - ด้านวรรณกรรมและ ประวัติศาสตร์

11 - ด้านวรรณกรรมและ ประวัติศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

12 - ด้านสุขภาพและพลานามัย - ด้านสิ่งปลูกสร้าง อาคาร สถานที่

13 2. นันทนาการเพื่อความ บันเทิง 3. นันทนาการเพื่อสุขภาพ

14 4. นันทนาการเพื่อการ บำบัด 5. นันทนาการเพื่อ สังคม

15 การจัดกิจกรรม / เกม ความสำคัญ - ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ แนะนำตนเองและเปิดเผยตนเองแก่ มวลสมาชิก - สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน - สร้างบรรยากาศเป็นมิตร - ทำให้กล้าคิด กล้าแสดงออก - สร้างความสนุกสนาน

16 ประเภทกิจกรรม / เกม กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมเพื่อประสบการณ์การ เรียนรู้ กิจกรรมเกมนันทนาการ กิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ

17 องค์ประกอบของ กิจกรรม / เกม

18 ชื่อกิจกรรม / เกม วัตถุประสงค์ในการเล่นที่ชัดเจน ขนาดของกลุ่มที่เหมาะสมกับ กิจกรรม / เกม ขั้นตอน กติกา การตัดสิน อุปกรณ์ที่ใช้ การจัดสถานที่ภายในหรือภายนอก เวลาที่ใช้

19 ผู้นำกิจกรรมนันทนาการที่ดี 1. มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม 2. รู้วิธีเล่น 3. มีจิตวิทยาเข้าใจผู้เล่นแต่ละ ประเภท 4. มีอารมณ์ขัน สนุกสนาน ร่าเริง 5. ไม่ถือตัว

20 6. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 7. ไม่ข่มขู่หรือเผด็จการ 8. ไม่นำกิจกรรมที่ยากหรือเสี่ยงและ อันตรายมาเล่น 9. สามารถควบคุมสถานการณ์ได้

21 ขั้นตอนการนำกิจกรรม นันทนาการ 1. ขั้นเตรียมการ *** ผู้นำจะต้องจัดเตรียมกิจกรรมให้ เหมาะสมกับเวลาและมีความพร้อม ที่จะเปลี่ยนแปลงกิจกรรมนั้นๆได้ ตลอดเวลา 2. ขั้นอธิบายและสาธิต *** ผู้นำจะต้องอธิบายวิธีเล่นของแต่ ละกิจกรรมอย่างกะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย

22 ขั้นตอนการนำกิจกรรม นันทนาการ ( ต่อ ) 3. ขั้นปฏิบัติ *** เมื่ออธิบายและสาธิตเสร็จก็ควร ให้เล่นหรือปฏิบัติทันที และให้ เหมาะกับเวลาที่ตั้งไว้ โดยผู้นำเกม ต้องคอยดูและการเล่นได้เล่นกัน อย่างทั่วถึง 4. ขั้นสรุป *** ผู้นำอาจจะสรุปประโยชน์ของ เกมเมื่อเสร็จสิ้น

23


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลเข้า ร่วมในช่วงเวลาโดยไม่มีการ บังคับ หรือเข้าร่วมด้วย ความสมัครใจ มีผล ก่อให้เกิดการพัฒนาอารมณ์ สนุกสนาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google