งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมนันทนาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมนันทนาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมนันทนาการ

2 ความหมายของกิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลเข้าร่วมในช่วงเวลาโดยไม่มีการบังคับ หรือเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ มีผลก่อให้เกิดการพัฒนาอารมณ์ สนุกสนาน มีความสุขและเป็นกิจกรรมที่ สังคมยอมรับ

3 ลักษณะสำคัญ ที่เป็นองค์ประกอบของนันทนาการ

4 1. เกี่ยวข้องกับกิจกรรม คือต้องมีกิจกรรมต่างๆ
ที่ใช้ร่างกายทำ 2. เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 3. เกิดขึ้นในช่วงเวลาว่าง 4. เป็นกิจกรรมพึงประสงค์ของสังคม 5. มีหลากหลายรูปแบบ 6. มีจุดหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 7. สามารถยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

5 ความมุ่งหมายของนันทนาการ

6 1. เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ 2. เพื่อพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ 3
1. เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ 2. เพื่อพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ 3. เพื่อพัฒนาการเป็นพลเมืองดี 4. เพื่อพัฒนาตนเอง

7 ประโยชน์ของนันทนาการ

8 1. ช่วยให้คนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. ช่วยให้บุคคลทุกสาขาอาชีพได้ผ่อนคลายและพักผ่อนร่างกายและจิตใจ 3. ช่วยพัฒนาสุขภาพจิต 4. ช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรมและครอบครัวแตกแยก 5. สร้างความเข้าใจอันดีของคนในครอบครัวและสังคม 6. ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 7. ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรท่องเที่ยว

9 ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ เพื่อการท่องเที่ยวและการทัศนศึกษา

10 1. นันทนาการเพื่อการเรียนรู้และทักษะ
- ด้านศิลปะและดนตรี - ด้านวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

11 - ด้านวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ด้านวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 ด้านสุขภาพและพลานามัย - ด้านสิ่งปลูกสร้าง อาคาร สถานที่
ด้านสุขภาพและพลานามัย ด้านสิ่งปลูกสร้าง อาคาร สถานที่

13 2.นันทนาการเพื่อความบันเทิง
3.นันทนาการเพื่อสุขภาพ

14 4.นันทนาการเพื่อการบำบัด 5.นันทนาการเพื่อสังคม
4.นันทนาการเพื่อการบำบัด นันทนาการเพื่อสังคม

15 การจัดกิจกรรม/เกม ความสำคัญ - สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
- ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แนะนำตนเองและเปิดเผยตนเองแก่มวลสมาชิก - สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน - สร้างบรรยากาศเป็นมิตร - ทำให้กล้าคิด กล้าแสดงออก - สร้างความสนุกสนาน

16 ประเภทกิจกรรม/เกม กิจกรรมละลายพฤติกรรม
กิจกรรมเพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมเกมนันทนาการ กิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ

17 องค์ประกอบของกิจกรรม/เกม

18 ชื่อกิจกรรม/เกม วัตถุประสงค์ในการเล่นที่ชัดเจน ขนาดของกลุ่มที่เหมาะสมกับกิจกรรม/เกม ขั้นตอน กติกา การตัดสิน อุปกรณ์ที่ใช้ การจัดสถานที่ภายในหรือภายนอก เวลาที่ใช้

19 ผู้นำกิจกรรมนันทนาการที่ดี
1. มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม 2. รู้วิธีเล่น 3. มีจิตวิทยาเข้าใจผู้เล่นแต่ละประเภท 4. มีอารมณ์ขัน สนุกสนาน ร่าเริง 5. ไม่ถือตัว

20 6.การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7.ไม่ข่มขู่หรือเผด็จการ 8.ไม่นำกิจกรรมที่ยากหรือเสี่ยงและอันตรายมาเล่น 9.สามารถควบคุมสถานการณ์ได้

21 ขั้นตอนการนำกิจกรรมนันทนาการ
1.ขั้นเตรียมการ *** ผู้นำจะต้องจัดเตรียมกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลาและมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกิจกรรมนั้นๆได้ตลอดเวลา 2.ขั้นอธิบายและสาธิต *** ผู้นำจะต้องอธิบายวิธีเล่นของแต่ละกิจกรรมอย่างกะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย

22 ขั้นตอนการนำกิจกรรมนันทนาการ (ต่อ)
ขั้นตอนการนำกิจกรรมนันทนาการ (ต่อ) 3.ขั้นปฏิบัติ *** เมื่ออธิบายและสาธิตเสร็จก็ควรให้เล่นหรือปฏิบัติทันที และให้เหมาะกับเวลาที่ตั้งไว้ โดยผู้นำเกมต้องคอยดูและการเล่นได้เล่นกันอย่างทั่วถึง 4.ขั้นสรุป *** ผู้นำอาจจะสรุปประโยชน์ของเกมเมื่อเสร็จสิ้น

23 THE END


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมนันทนาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google