งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ 1. ไทย 6. มาเลเซีย 2. อินโดนีเซีย 7. ฟิลิปปินส์ 3. สิงคโปร์ 8. บรูไนดารุส ซาลาม 4. กัมพูชา 9. ลาว 5. พม่า 10. เวียดนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ 1. ไทย 6. มาเลเซีย 2. อินโดนีเซีย 7. ฟิลิปปินส์ 3. สิงคโปร์ 8. บรูไนดารุส ซาลาม 4. กัมพูชา 9. ลาว 5. พม่า 10. เวียดนาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ 1. ไทย 6. มาเลเซีย 2. อินโดนีเซีย 7. ฟิลิปปินส์ 3. สิงคโปร์ 8. บรูไนดารุส ซาลาม 4. กัมพูชา 9. ลาว 5. พม่า 10. เวียดนาม

4 สามเสาหลัก 1. ประชาคมการเมือง และความ มั่นคงอาเซียน 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3. ประชาคมสังคม ด้านวัฒนธรรม อาเซียน

5 กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ

6 กรอบการดำเนินงานด้านบริการ สุขภาพกับต่างประเทศ 1. ประชุม ปรึกษา เพื่อชี้แจงให้ข้อมูลด้าน ธุรกิจสุขภาพที่สำคัญ การผ่อนคลายกฎ ระเบียบ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือซึ่ง กันและกัน 2. การให้บริการสุขภาพข้ามพรมแดน ผ่าน Web Portol หรือ Direct call 3. สร้างความเชื่อมั่นโดยการพัฒนามาตรฐาน JCI Joint commission international ( มาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ ระดับโลก ) และ เวชระเบียนให้ได้เกณฑ์ HL 7 health level 7 ( มาตรฐาน สารสนเทศทางการแพทย์ที่ยอมรับของโลก )

7 กรอบการดำเนินงานด้านบริการ สุขภาพกับต่างประเทศ 4. การเจรจากับรัฐบาลเพื่อให้สามารถ เบิกค่ารักษาพยาบาลจากรัฐบาลได้ โดยตรง ในกรณีที่ชาวต่างชาติ เดินทางออกมารับการรักษาพยาบาล ในประเทศไทยในกลุ่มที่ไม่สามารถ เข้ารับการรักษาในประเทศตนเอง 5. ส่งเสริมให้นักธุรกิจชาวไทยสามารถ ใช้สิทธิ์เปิดเสรีการค้าและบริการ สุขภาพ ในต่างประเทศ ได้รับการลด ภาษี และยอมรับคุณสมบัติเบื้องต้น ของใบอนุญาตการประกอบกิจการ ของ รพ./ คลินิก

8 กรอบการดำเนินงานด้านบริการ สุขภาพกับต่างประเทศ ( ต่อ ) 6. การเจรจาเพื่อใช้ประโยชน์จากการจัดทำ มาตรฐานการยอมรับร่วม ( MRA) ของ ผู้ให้บริการวิชาชีพในประเทศไทยเกิด ประโยชน์สูงสุด ได้แก่ ในกลุ่มแพทย์ ทันต แพทย์ และพยาบาล 7. การผลักดันให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคล ธรรมดาในแรงงานกึ่งวิชาชีพ เช่น พนักงานผู้ให้บริการ ( Spa Therapist ) หรือ Care worker ซึ่งเป็นที่ต้องการของ ตลาดแรงงาน ในกลุ่มที่ประสงค์จะเดินทาง ไปทำงานในต่างประเทศ ให้สามารถไป ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี

9 กรอบการดำเนินงานด้านบริการ สุขภาพกับต่างประเทศ ( ต่อ ) 8. การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกัน เช่น การให้ความช่วยเหลือ ใน การจัดโปรแกรมการรักษาพยาบาลชั้นสูง หรือ บริการที่ไทยมีความเชี่ยวชาญแก่ ต่างประเทส มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ตลอดจนการทำวิจัยและพัฒนาทางบริการ สุขภาพร่วมกัน

10 ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจาก ประชาคมอาเซียน 1. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 2. อุปสรรคทางการค้าจะลดลง 3. ประชาชนมีความเป็นอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

11 การเตรียมพร้อมเพื่อก้าวทันการเป็น ประชาคมอาเซียนในปี 2558 1. เรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ สมาชิกอาเซียน 2. พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในงานสาขา เฉพาะด้านอย่างมีมาตรฐาน 3. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และวัฒนธรรมของ ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของอาเซียน เพื่อ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ 1. ไทย 6. มาเลเซีย 2. อินโดนีเซีย 7. ฟิลิปปินส์ 3. สิงคโปร์ 8. บรูไนดารุส ซาลาม 4. กัมพูชา 9. ลาว 5. พม่า 10. เวียดนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google