งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ (Professional Sales Manager) Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership and Strategic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ (Professional Sales Manager) Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership and Strategic."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ (Professional Sales Manager) Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant http://www.entraining.net

2  คุณสมบัติหลักที่สำคัญของ ผู้จัดการฝ่ายขาย การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) การบริหารทีมงานขาย (Team Work) การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)

3  เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการฝ่ายขาย ต้องทำ ขนาดของตลาดเป้าหมาย สัดส่วนครองตลาดของบริษัท คู่แข่งรายสำคัญ พฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มการเจริญเติบโตของ อุตสาหกรรม 1. วิเคราะห์สภาวะตลาดในธุรกิจ

4  เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการฝ่ายขาย ต้องทำ ( ต่อ ) กลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจง การแบ่งประเภทลูกค้า (VIP,A,B,C) ตารางการบริหารลูกค้า (Blue Print) พฤติกรรมลูกค้าเป้าหมายหลัก ความสัมพันธ์ของบริษัทกับ ลูกค้า 2. การวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า

5  เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการฝ่ายขาย ต้องทำ ( ต่อ ) 1. สินค้า (Product) 2. ราคา (Price) 3. ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) 4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) 5. บุคลากรทีมขาย (People) 6. เทคนิคการนำเสนอ (Presentation) 7. กระบวนการดำเนินงาน (Process & Procedure) 3. กำหนดกลยุทธ์ 7 P’s

6  เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการฝ่ายขาย ต้องทำ ( ต่อ ) เป้าหมายยอดขายประจำปี การพยากรณ์ยอดขาย รายเดือน, รายสัปดาห์, รายวัน การบริหารยอดขายด้วย Sales Pipeline ความแม่นยำของข้อมูล 4. การพยากรณ์ยอดขาย (Sale Forecast)

7  เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการฝ่ายขาย ต้องทำ ( ต่อ ) โครงสร้างองค์การ / ทีมงาน ของ ลูกค้า ลักษณะธุรกิจ / ประเภทธุรกิจ กลุ่มบุคคลสำคัญที่ติดต่ออยู่ ศักยภาพในการแข่งขันของลูกค้า ภาวะความเป็นผู้นำของผู้บริหาร ความภักดีของลูกค้าต่อบริษัท 5. รูปแบบมาตรฐานของข้อมูลลูกค้าเพื่อการบริหาร

8  เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการฝ่ายขาย ต้องทำ ( ต่อ ) วัตถุประสงค์ของการประชุม หัวข้อสำคัญในการประชุม ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละการ ประชุม กำหนดประเภทของการประชุม - ประจำ - พิเศษ - ไม่เป็นทางการ 6. การบริหารการประชุมทีมงานขาย

9  เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการฝ่ายขาย ต้องทำ ( ต่อ ) ภาพลักษณ์ของทีมในฝัน เป้าหมายความฝันในอนาคต การบริหารทีมขายด้วยแรงจูงใจ การพัฒนาทีมงานขาย การสร้างทีมงานขายคุณภาพ 7. กลยุทธ์การขาย


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ (Professional Sales Manager) Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership and Strategic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google