งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ (Professional Sales Manager)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ (Professional Sales Manager)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ (Professional Sales Manager)
Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

2  คุณสมบัติหลักที่สำคัญของผู้จัดการฝ่ายขาย
การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) การบริหารทีมงานขาย (Team Work) การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)

3  เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการฝ่ายขายต้องทำ
1. วิเคราะห์สภาวะตลาดในธุรกิจ ขนาดของตลาดเป้าหมาย สัดส่วนครองตลาดของบริษัท คู่แข่งรายสำคัญ พฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม

4  เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการฝ่ายขายต้องทำ (ต่อ)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า กลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจง การแบ่งประเภทลูกค้า (VIP,A,B,C) ตารางการบริหารลูกค้า (Blue Print) พฤติกรรมลูกค้าเป้าหมายหลัก ความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้า

5  เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการฝ่ายขายต้องทำ (ต่อ)
3. กำหนดกลยุทธ์ 7 P’s 1. สินค้า (Product) 2. ราคา (Price) 3. ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) 4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) 5. บุคลากรทีมขาย (People) 6. เทคนิคการนำเสนอ (Presentation) 7. กระบวนการดำเนินงาน (Process & Procedure)

6  เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการฝ่ายขายต้องทำ (ต่อ)
4. การพยากรณ์ยอดขาย (Sale Forecast) เป้าหมายยอดขายประจำปี การพยากรณ์ยอดขาย รายเดือน, รายสัปดาห์, รายวัน การบริหารยอดขายด้วย Sales Pipeline ความแม่นยำของข้อมูล

7  เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการฝ่ายขายต้องทำ (ต่อ)
5. รูปแบบมาตรฐานของข้อมูลลูกค้าเพื่อการบริหาร โครงสร้างองค์การ/ทีมงาน ของลูกค้า ลักษณะธุรกิจ/ประเภทธุรกิจ กลุ่มบุคคลสำคัญที่ติดต่ออยู่ ศักยภาพในการแข่งขันของลูกค้า ภาวะความเป็นผู้นำของผู้บริหาร ความภักดีของลูกค้าต่อบริษัท

8  เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการฝ่ายขายต้องทำ (ต่อ)
6. การบริหารการประชุมทีมงานขาย วัตถุประสงค์ของการประชุม หัวข้อสำคัญในการประชุม ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละการประชุม กำหนดประเภทของการประชุม - ประจำ - พิเศษ - ไม่เป็นทางการ

9  เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการฝ่ายขายต้องทำ (ต่อ)
7. กลยุทธ์การขาย ภาพลักษณ์ของทีมในฝัน เป้าหมายความฝันในอนาคต การบริหารทีมขายด้วยแรงจูงใจ การพัฒนาทีมงานขาย การสร้างทีมงานขายคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ (Professional Sales Manager)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google