งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านแสรออ เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เขวาสินรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

2 ขอนำท่านสู่ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2551
กลุ่มสาระภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยต่ำ ได้แก่ ชั้น ป. 1 , 4, 5 , 6 ม. 2 และ ม. 3 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยต่ำ ได้แก่ ชั้น ป. 3, ป. 5, ป. 6, ม. 1, 2 และ 3 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยต่ำ ได้แก่ ชั้น ป. 1, 3, 4, 5, ม. 1, 2 และ 3 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คะแนนเฉลี่ยต่ำ ได้แก่ ป. 5, 6 , ม. 1 , 2 และ 3

3 กำหนดเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ชั้น ป. 1 ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ 45.42 วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 2 ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ 50.88 วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 3 ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ 39.13 วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 4 ภาษาไทย 41.39, คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 5. ชั้น ป. 5 ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

4 กำหนดเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์
6. ชั้น ป. 6 ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ 35.98 วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 7. ชั้น ม. 1 ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ 43.20 วิทยาศาสตร์ 8. ชั้น ม. 2 ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ 39.09 วิทยาศาสตร์ , อังกฤษ 9. ชั้น ม. 3 ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ , อังกฤษ

5 การจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการสอนซ่อมเสริม โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 3. โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 4. โครงการส่งเสริมการใช้ ICT 5. โครงการทดสอบการอ่านและเขียนคำศัพท์ จากบัญชีคำพื้นฐาน 6. โครงการติวเตอร์นักเรียน

6 การจัดกิจกรรมห้องสมุด 3 ดี
การจัดกิจกรรมห้องสมุด 3 ดี แนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมจัดหาหนังสือดีให้เพียงพอ สนับสนุนการจัดบรรยากาศห้องสมุดให้มีชีวิต ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ มีปฏิทินการ บริการใช้ห้องสมุด ส่งเสริมให้นักเรียนใช้บริการห้องสมุด

7 การใช้สื่อด้าน ICT โรงเรียนจัดบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง
ตลอดเวลา ทุกวัน 2. โรงเรียนใช้ระบบติดต่อสื่อสารทาง จัดประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ คณะครู และนักเรียน ใช้บริการสืบค้น เพื่อการเรียนรู้ 5. จัดกิจกรรมการเรียน ICT ทุกชั้นเรียน

8 สรุปประเด็นจุดเด่นและจุดด้อย
การเร่งรัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จุดเด่น : บุคลากรมีความเข้าใจตรงกัน มีขวัญและกำลังใจ จุดด้อย : นักเรียนบางส่วน ยังชอบขาดเรียน 2. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน จุดเด่น : บุคลากรทำงานเป็นทีม จุดด้อย : ผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ยังไม่เป็นที่พอใจ 3. ห้องสมุด 3 ดี จุดเด่น : สามารถให้บริการด้วยระบบ E-Library จุดด้อย : นักเรียนยังใช้บริการยืมน้อย การใช้สื่อและเทคโนโลยี จุดเด่น : ระบบอินเทอร์เน็ตใช้ได้เป็นอย่างดี จุดด้อย : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เล็กเกินไป

9 สรุปประเด็นจุดเด่นและจุดด้อย
5. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเด่น : คณะครูยอมรับข้อมูลที่เป็นจริง จุดด้อย : สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น มีกิจกรรมมากเกินไป การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก และ เขียนไม่ได้ จุดเด่น : สามารถช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล จุดด้อย : การสอนซ่อมเสริม ยังขาดความต่อเนื่อง 7. การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพร้อมใช้ในปีการศึกษา 2553 จุดเด่น : คณะครู มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นอย่างดี จุดด้อย : ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากโรงเรียน กำหนด ให้ทุกกลุ่มสาระ จัดทำหลักสูตรฯ แล้วเสร็จภายใน เดือน มกราคม

10 ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่มาเยี่ยมเยียนและนิเทศการศึกษา ในวันนี้
ขอให้โชคดีและมีความสุข

11 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การรายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google