งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงานผลการ จัดการศึกษา เพื่อ ยกระดับคุณภาพ การศึกษา โรงเรียนบ้านแสรออ เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบ บูรณาการ เขวาสินรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงานผลการ จัดการศึกษา เพื่อ ยกระดับคุณภาพ การศึกษา โรงเรียนบ้านแสรออ เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบ บูรณาการ เขวาสินรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การรายงานผลการ จัดการศึกษา เพื่อ ยกระดับคุณภาพ การศึกษา โรงเรียนบ้านแสรออ เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบ บูรณาการ เขวาสินรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 1

3 ขอนำท่านสู่ข้อมูล พื้นฐาน ปี 2551  กลุ่มสาระภาษาไทย คะแนน เฉลี่ยต่ำ ได้แก่ ชั้น  ป. 1, 4, 5, 6 ม. 2 และ ม. 3  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยต่ำ ได้แก่  ชั้น ป. 3, ป. 5, ป. 6, ม. 1, 2 และ 3  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยต่ำ ได้แก่  ชั้น ป. 1, 3, 4, 5, ม. 1, 2 และ 3  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คะแนนเฉลี่ยต่ำ  ได้แก่ ป. 5, 6, ม. 1, 2 และ 3

4 กำหนดเป้าหมายการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 1. ชั้น ป. 1 ภาษาไทย 43.75, คณิตศาสตร์ 45.42 วิทยาศาสตร์ 44.58 วิทยาศาสตร์ 44.58 2. ชั้น ป. 2 ภาษาไทย 60.69, คณิตศาสตร์ 50.88 วิทยาศาสตร์ 49.61 วิทยาศาสตร์ 49.61 3. ชั้น ป. 3 ภาษาไทย 49.53, คณิตศาสตร์ 39.13 วิทยาศาสตร์ 38.33 วิทยาศาสตร์ 38.33 4. ชั้น ป. 4 ภาษาไทย 41.39, คณิตศาสตร์ 52.31 วิทยาศาสตร์ 37.69 วิทยาศาสตร์ 37.69 5. ชั้น ป. 5 ภาษาไทย 33.36, คณิตศาสตร์ 36.02 5. ชั้น ป. 5 ภาษาไทย 33.36, คณิตศาสตร์ 36.02 วิทยาศาสตร์ 30.00 วิทยาศาสตร์ 30.00

5 กำหนดเป้าหมายการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 6. ชั้น ป. 6 ภาษาไทย 38.43, คณิตศาสตร์ 35.98 วิทยาศาสตร์ 49.77 อังกฤษ 30.00 วิทยาศาสตร์ 49.77 อังกฤษ 30.00 7. ชั้น ม. 1 ภาษาไทย 52.70, คณิตศาสตร์ 43.20 วิทยาศาสตร์ 44.77 วิทยาศาสตร์ 44.77 8. ชั้น ม. 2 ภาษาไทย 43.36, คณิตศาสตร์ 39.09 วิทยาศาสตร์ 35.43, อังกฤษ 33.15 วิทยาศาสตร์ 35.43, อังกฤษ 33.15 9. ชั้น ม. 3 ภาษาไทย 40.69, คณิตศาสตร์ 32.17 วิทยาศาสตร์ 40.49, อังกฤษ 44.29 วิทยาศาสตร์ 40.49, อังกฤษ 44.29

6 การจัดทำโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษา 1. โครงการสอนซ่อมเสริม 2. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน 3. โครงการส่งเสริมการใช้ ห้องสมุด 4. โครงการส่งเสริมการใช้ ICT 5. โครงการทดสอบการอ่าน และเขียนคำศัพท์ จากบัญชีคำพื้นฐาน จากบัญชีคำพื้นฐาน 6. โครงการติวเตอร์นักเรียน

7 การจัดกิจกรรม ห้องสมุด 3 ดี แนวทางการดำเนินงาน  ส่งเสริมจัดหาหนังสือดีให้ เพียงพอ  สนับสนุนการจัดบรรยากาศ ห้องสมุดให้มีชีวิต  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์ มีปฏิทินการ บริการใช้ห้องสมุด  ส่งเสริมให้นักเรียนใช้บริการ ห้องสมุด

8 1. โรงเรียนจัดบริการ อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ตลอดเวลา ทุกวัน ตลอดเวลา ทุกวัน 2. โรงเรียนใช้ระบบ ติดต่อสื่อสารทาง E-Mail 3. จัดประชาสัมพันธ์ ผ่าน เว็บไซต์ 4. คณะครู และนักเรียน ใช้ บริการสืบค้น เพื่อการเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้ 5. จัดกิจกรรมการเรียน ICT ทุกชั้นเรียน การใช้สื่อด้าน ICT

9 1. การเร่งรัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน จุดเด่น : บุคลากรมีความเข้าใจตรงกัน มี ขวัญและกำลังใจ จุดด้อย : นักเรียนบางส่วน ยังชอบขาด เรียน 2. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน จุดเด่น : บุคลากรทำงานเป็นทีม จุดด้อย : ผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ยัง ไม่เป็นที่พอใจ 3. ห้องสมุด 3 ดี จุดเด่น : สามารถให้บริการด้วยระบบ E- Library จุดด้อย : นักเรียนยังใช้บริการยืมน้อย 4. การใช้สื่อและเทคโนโลยี จุดเด่น : ระบบอินเทอร์เน็ตใช้ได้เป็น อย่างดี จุดด้อย : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เล็กเกินไป สรุปประเด็นจุดเด่นและจุดด้อย

10 5. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเด่น : คณะครูยอมรับข้อมูลที่เป็น จริง จุดด้อย : สถานศึกษาและหน่วยงาน อื่น มีกิจกรรมมากเกินไป 6. การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก และ เขียน ไม่ได้ จุดเด่น : สามารถช่วยเหลือนักเรียน เป็นรายบุคคล จุดด้อย : การสอนซ่อมเสริม ยังขาด ความต่อเนื่อง 7. การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อ พร้อมใช้ในปีการศึกษา 2553 จุดเด่น : คณะครู มีความรู้ ความ เข้าใจ เป็นอย่างดี จุดด้อย : ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากโรงเรียน กำหนด ให้ทุกกลุ่มสาระ จัดทำ หลักสูตรฯ แล้วเสร็จภายใน เดือน มกราคม 2553 สรุปประเด็นจุดเด่นและจุด ด้อย

11 ขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่าน ที่มาเยี่ยมเยียนและนิเทศ การศึกษา ในวันนี้ ขอให้โชคดีและมี ความสุข

12 ขอขอ บคุณ


ดาวน์โหลด ppt การรายงานผลการ จัดการศึกษา เพื่อ ยกระดับคุณภาพ การศึกษา โรงเรียนบ้านแสรออ เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบ บูรณาการ เขวาสินรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google