งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 “ ให้ สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือ ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 “ ให้ สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือ ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 “ ให้ สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือ ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - ทำรายงานประจำปี - ทำรายงานประจำปี - ไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา - ไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา - รองรับการประกันคุณภาพภายนอก - รองรับการประกันคุณภาพภายนอก

3 - เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน - พัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา - รองรับการประกัน คุณภาพภายนอก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O- net เพิ่มอย่างน้อยร้อยละ 1 - จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษา - ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ สาม สี่

4 - ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ. ศ. 2553 “ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระบบ การประกันคุณภาพภายใน ตามหลักเกณฑ์ และ แนวปฏิบัติ โดยดำเนินการ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 1) กำหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา 5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ ภายใน 8) จัดให้ภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง * สถานศึกษายึดหลักการการมีส่วนร่วมของชุมชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5 - เครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามระบบประกัน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 1) การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา - มาตรฐานการศึกของสภาพศึกษา - มาตรฐานการศึกของสภาพศึกษา - แนวทางการนำมาตรฐานสู่การ ปฏิบัติ - แนวทางการนำมาตรฐานสู่การ ปฏิบัติ - มุ่งเน้นมาตรฐานด้านผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรการ เรียนรู้ช่วงชั้นที่หลักสูตรกำหนด - มุ่งเน้นมาตรฐานด้านผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรการ เรียนรู้ช่วงชั้นที่หลักสูตรกำหนด 2) จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา / แผนกลยุทธ์ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี

6 3) จัดระบบบริหาร และสารสนเทศ - การจัดได้สร้างองค์กร - บันทึกการประชุม / คำสั่งต่างๆ - ข้อมูลพื้นฐาน - ข้อมูลบุคลากร นักเรียน ผู้เกี่ยว ข้อ - ข้อมูล เพื่อการบริหารงาน 4 งาน 4) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการ จัดการศึกษา - แผนงาน ใดราพบ กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติสภาพ - การนิเทศ กำกับ ติดตามอย่า ต่อเนื่อง

7 5) จัดให้มีการติดกตามและตรวจสอบ - การตรวจสอบ และทบทวน ทั้ง จากบุคลากรในการศึกษา และจาก หน่วยง่านต้นกำกัด - รายงานผลการตรวจสอบ และ ทบทวนคุณภาพภายใน 6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน - ประเมิน, รายงาน, สรุปผล ตาม แผนงานโครงการ กิจกรรม ที่ ดำเนินการ สิ้นปีงบประมาณ และ สิ้นปีการศึกษา - การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - เครื่องมือการประเมินคุณภาพ ภายใน

8 7) จัดทำรายงานประจำปี - รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี (SAR) - เสนอการตามสภาพศึกษา / หน่วยงานต้นสำกัด / สาธารณการ - นำข้อมูลวาง - แผนพัฒนาคุณภาพต่อไป 8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง - นำข้อมูลย้อนกลับเพื่อการสำเสริม พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของ ระบบประกันคุณภาพ

9 1) ผ่านการประเมินคุณภาพภายใน โดยตนเองและหน่วยงานต้นสังกัด 2) ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพ ภายนอก รอบที่สาม จาก สมศ. 3) ผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ระดับชาติ ( o-net) ชั้น ป.6 ปี การศึกษา 2556 ในภาพรวม เพิ่มขึ้น

10 กลุ่มสาระวิชาพ. ศ. 2555 พ. ศ.2 556 + เพิ่ม, - ลด ระดับปร ะเทศ หมาย เหตุ 1. ภาษาไทย 35.3342.77+7.4445.02 2. คณิตศาสตร์ 35.5641.15+5.5941.95 3. วิทยาศาสตร์ 30.6732.23+1.5637.40 4. สังคมศึกษาฯ 39.1135.85-3.2638.31 5. ภาษาอังกฤษ 28.6133.27+4.6633.82 6. สุขพลศึกษา 48.8963.69+14.8 0 61.69 7. ศิลปะดนตรี 51.1146.92-4.1947.14 8. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 52.8955.08+2.1953.16 รวม 322.17350.9 6 +28.7 9 358.49 เฉลี่ย 40.2743.873.6044.81

11

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 “ ให้ สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือ ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google