งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 “ ให้ สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือ ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 “ ให้ สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือ ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ หมวด 6 มาตรา 48 “ ให้ สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือ ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - ทำรายงานประจำปี - ทำรายงานประจำปี - ไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา - ไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา - รองรับการประกันคุณภาพภายนอก - รองรับการประกันคุณภาพภายนอก

3 - เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน - พัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา - รองรับการประกัน คุณภาพภายนอก - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O- net เพิ่มอย่างน้อยร้อยละ 1 - จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษา - ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ สาม สี่

4 - ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ. ศ “ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระบบ การประกันคุณภาพภายใน ตามหลักเกณฑ์ และ แนวปฏิบัติ โดยดำเนินการ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 1) กำหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา 5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ ภายใน 8) จัดให้ภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง * สถานศึกษายึดหลักการการมีส่วนร่วมของชุมชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5 - เครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามระบบประกัน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 1) การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา - มาตรฐานการศึกของสภาพศึกษา - มาตรฐานการศึกของสภาพศึกษา - แนวทางการนำมาตรฐานสู่การ ปฏิบัติ - แนวทางการนำมาตรฐานสู่การ ปฏิบัติ - มุ่งเน้นมาตรฐานด้านผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรการ เรียนรู้ช่วงชั้นที่หลักสูตรกำหนด - มุ่งเน้นมาตรฐานด้านผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรการ เรียนรู้ช่วงชั้นที่หลักสูตรกำหนด 2) จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา / แผนกลยุทธ์ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี

6 3) จัดระบบบริหาร และสารสนเทศ - การจัดได้สร้างองค์กร - บันทึกการประชุม / คำสั่งต่างๆ - ข้อมูลพื้นฐาน - ข้อมูลบุคลากร นักเรียน ผู้เกี่ยว ข้อ - ข้อมูล เพื่อการบริหารงาน 4 งาน 4) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการ จัดการศึกษา - แผนงาน ใดราพบ กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติสภาพ - การนิเทศ กำกับ ติดตามอย่า ต่อเนื่อง

7 5) จัดให้มีการติดกตามและตรวจสอบ - การตรวจสอบ และทบทวน ทั้ง จากบุคลากรในการศึกษา และจาก หน่วยง่านต้นกำกัด - รายงานผลการตรวจสอบ และ ทบทวนคุณภาพภายใน 6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน - ประเมิน, รายงาน, สรุปผล ตาม แผนงานโครงการ กิจกรรม ที่ ดำเนินการ สิ้นปีงบประมาณ และ สิ้นปีการศึกษา - การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - เครื่องมือการประเมินคุณภาพ ภายใน

8 7) จัดทำรายงานประจำปี - รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี (SAR) - เสนอการตามสภาพศึกษา / หน่วยงานต้นสำกัด / สาธารณการ - นำข้อมูลวาง - แผนพัฒนาคุณภาพต่อไป 8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง - นำข้อมูลย้อนกลับเพื่อการสำเสริม พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของ ระบบประกันคุณภาพ

9 1) ผ่านการประเมินคุณภาพภายใน โดยตนเองและหน่วยงานต้นสังกัด 2) ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพ ภายนอก รอบที่สาม จาก สมศ. 3) ผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ระดับชาติ ( o-net) ชั้น ป.6 ปี การศึกษา 2556 ในภาพรวม เพิ่มขึ้น

10 กลุ่มสาระวิชาพ. ศ พ. ศ เพิ่ม, - ลด ระดับปร ะเทศ หมาย เหตุ 1. ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ สุขพลศึกษา ศิลปะดนตรี การงานอาชีพ และเทคโนโลยี รวม เฉลี่ย

11

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 “ ให้ สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือ ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google