งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระพุทธรูปประจำ ๙ รัชกาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระพุทธรูปประจำ ๙ รัชกาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระพุทธรูปประจำ ๙ รัชกาล

2 ประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติมาช้านาน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบพิธีการทาง ศาสนา รวมถึงเป็นที่จำวัดของพระภิกษุ สามเณร การสร้างวัด ถือเป็นศรัทธาของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะการสร้างวัดของพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงว่าทรงเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรม...โดยมักจะแสดงออกเป็น 3 ลักษณะ คือ อุปถัมภ์ศาสนธรรม เช่นสังคายนาพระไตรปิฎก อุปถัมภ์ศาสนบุคคลโดยการให้การบำรุงพระภิกษุสามเณร และอุปถัมภ์ศาสนวัตถุโดยการสร้างปฎิสังขรณ์วัด สำหรับพระมหากษัตรยิ์แห่งราชวงศ์จักรีไทย ได้มีการสร้างวัดประจำพระองค์ขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 เป็นต้นมา

3 พระพุทธเทวปฏิมากร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์) วัดประจำรัชกาลที่ ๑

4 พระพุทธนฤมิตร วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร(วัดแจ้ง) วัดประจำรัชกาลที่ ๒

5 พระพุทธอนันตคุณอดุลยบพิตร วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ ๓

6 พระพุทธสิหังคปฎิมากร วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่๔

7 พระพทุธชินราช (จำลอง) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่๕

8 พระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ ๖

9 พระพุทธอังคีรส วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่๗

10 พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ วัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ ๘

11 สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร วัดประจำรัชกาลที่๙

12


ดาวน์โหลด ppt พระพุทธรูปประจำ ๙ รัชกาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google