งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระพุทธรู ปประจำ ๙ รัชกาล.  ประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธเป็น ศาสนาประจำชาติมาช้านาน โดยมีวัดเป็น ศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบพิธีการ ทาง ศาสนา รวมถึงเป็นที่จำวัดของพระภิกษุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระพุทธรู ปประจำ ๙ รัชกาล.  ประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธเป็น ศาสนาประจำชาติมาช้านาน โดยมีวัดเป็น ศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบพิธีการ ทาง ศาสนา รวมถึงเป็นที่จำวัดของพระภิกษุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระพุทธรู ปประจำ ๙ รัชกาล

2  ประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธเป็น ศาสนาประจำชาติมาช้านาน โดยมีวัดเป็น ศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบพิธีการ ทาง ศาสนา รวมถึงเป็นที่จำวัดของพระภิกษุ สามเณร การสร้างวัด ถือเป็นศรัทธาของ พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะการสร้างวัดของ พระมหากษัตริย์เพื่อแสดงว่าทรงเป็นผู้ทรงไว้ ซึ่งธรรม... โดยมักจะแสดงออกเป็น 3 ลักษณะ คือ อุปถัมภ์ศาสนธรรม เช่น สังคายนาพระไตรปิฎก อุปถัมภ์ศาสนบุคคล โดยการให้การบำรุงพระภิกษุสามเณร และ อุปถัมภ์ศาสนวัตถุโดยการสร้างปฎิสังขรณ์ วัด สำหรับพระมหากษัตรยิ์แห่งราชวงศ์จักรี ไทย ได้มีการสร้างวัดประจำพระองค์ขึ้น ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 เป็นต้นมา 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt พระพุทธรู ปประจำ ๙ รัชกาล.  ประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธเป็น ศาสนาประจำชาติมาช้านาน โดยมีวัดเป็น ศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบพิธีการ ทาง ศาสนา รวมถึงเป็นที่จำวัดของพระภิกษุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google