งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ในสมัยอยุธยาตอนต้น กษัตริย์ อยุธยาเกือบทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุง พุทธศาสนาเป็นอย่างดีมีการสร้างวัด รอบๆเมืองหลวง พุทธศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ในสมัยอยุธยาตอนต้น กษัตริย์ อยุธยาเกือบทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุง พุทธศาสนาเป็นอย่างดีมีการสร้างวัด รอบๆเมืองหลวง พุทธศาสนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ในสมัยอยุธยาตอนต้น กษัตริย์ อยุธยาเกือบทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุง พุทธศาสนาเป็นอย่างดีมีการสร้างวัด รอบๆเมืองหลวง พุทธศาสนา

3  สมัยพระบรมไตรโลกนาถ ทรงอุทิศ พระราชวังส่วนหนึ่งเพื่อสร้างวัด – คือวัด พระศรีสรรเพชญ์ พระองค์ได้อาศัยฐาน ทางศาสนาพุทธในการจัดการสร้างความ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสุโขทัย พระองค์ทรงอุทิศเวลาส่วนใหญ่เพื่อ ศาสนา ทรงสร้างและบูรณะวัดต่างๆใน เมืองหลวงใหม่ ( พิษณุโลก คือวัดจุฬา มณี ) รวมทั้งทรงออกผนวชเป็นพระภิกษุ พร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนมาก (2348 คน ) นานถึง 8 เดือน ( ดำเนินรอย ตามพระมหาธรรมราชาที่ 1 (1890- 1913) ทรงบูรณะวัดพระพุทธชินราช และโปรดให้แต่งมหาชาติคำหลวง

4  ภายในราชสำนักมีพราหมณ์ประกอบ พระราชพิธี  พงศาวดารกล่าวถึงการประกอบพระ ราชพิธี มีการสร้างรูปเคารพในศาสนา พราหมณ์ ศาสนาพราหมณ์

5 เมื่อโปรตุเกสแรกเข้ามาในอยุธยาเมื่อ ปี พ. ศ. 2054 นั้น ชาวโปรตุเกสได้นำ คริสตศาสนาเข้ามาเผยแพร่ด้วย ใน จดหมายเหตุของบาทหลวงฝรั่งเศสที่เข้า มาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กล่าวว่า ขณะนั้นอยุธยามีผู้นับถือศาสนา คริสต์อยู่ประมาณ 2,000-3,000 คน อยู่ ภายใต้การปกครองของบาทหลวงใน 3 โบสถ์ด้วยกัน คือ โบสถ์ของคณะโดมินิกัน โบสถ์ของคณะเยซูอิต และโบสถ์ของ คณะฟรานซิสกัน คริสต์ศาสนา


ดาวน์โหลด ppt  ในสมัยอยุธยาตอนต้น กษัตริย์ อยุธยาเกือบทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุง พุทธศาสนาเป็นอย่างดีมีการสร้างวัด รอบๆเมืองหลวง พุทธศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google