งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุมนมาลาการ. จัดทำโดย นางสาวพิมพ์กมล จักรานุกุล เลขที่ 5 นางสาวภัศรา ดลกิตติกุล เลขที่ 6 นางสาวธนัชพร ทองสมบัติ เลขที่ 19 นางสาวตุจิน่า บิลระโอ๊ะ เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุมนมาลาการ. จัดทำโดย นางสาวพิมพ์กมล จักรานุกุล เลขที่ 5 นางสาวภัศรา ดลกิตติกุล เลขที่ 6 นางสาวธนัชพร ทองสมบัติ เลขที่ 19 นางสาวตุจิน่า บิลระโอ๊ะ เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุมนมาลาการ

2 จัดทำโดย นางสาวพิมพ์กมล จักรานุกุล เลขที่ 5 นางสาวภัศรา ดลกิตติกุล เลขที่ 6 นางสาวธนัชพร ทองสมบัติ เลขที่ 19 นางสาวตุจิน่า บิลระโอ๊ะ เลขที่ 21

3

4 นายสุมนมาลาการ เป็นชาวเมืองราชคฤห์ เขามีหน้าที่ นำดอกมะลิ วันละ ๘ ทะนาน ไปถวายพระเจ้าพิม พิสารแต่เช้าตรู่ทุกวัน ได้ทรัพย์วันละ ๘ กหาปณะ

5 วันหนึ่ง ขณะที่เขากำลังถือดอกไม้จะเข้าประตูเมือง พระพุทธเจ้า เสด็จออกบิณฑบาตพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ทรงเปล่ง พระรัศมี ด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ เขาเห็นอัตภาพของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความ เลื่อมใส

6 พลางคิดว่า ถึงแม้จะถูกพระราชาเมื่อไม่ได้รับ ดอกไม้จะฆ่าเราหรือขับไล่เราออกจากเมืองก็ตาม เราก็จักบูชาพระพุทธเจ้า จึงนำดอกไม้ที่จะถวาย พระราชาทั้ง 8 ทะนานบูชาพระพุทธเจ้า

7 เมื่อถวายแล้วได้มีความปลาบปลื้มปิติยินดีเป็นยิ่งนักและได้ตามเสด็จ พระพุทธเจ้าไปหน่อยหนึ่งแล้ว ก็ถือกระเช้าเปล่าเดินกลับบ้านไปด้วยสีหน้าอันเอิบอิ่ม เมื่อถึงบ้าน นายสุมนมาลาการได้เล่าเรื่องที่ตนได้นำดอกไม้บูชา พระพุทธเจ้าให้ภรรยาฟัง ถูกภรรยาซึ่งเป็นหญิงไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาด่าว่าเขาว่าจักนำ ความพินาศมาให้ตระกูล

8 ภรรยารีบนำความเข้ากราบทูลพระเจ้าพิมพิสาร และทูลความที่ตนไม่เห็นดีเห็นงามด้วย ฝ่ายพระเจ้าพิมพิสาร พระองค์ทรงเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนา เมื่อได้สดับดังนั้น ทรงทราบว่าหญิงนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธา จึงทรงทำเหมือนกับทรงกริ้ว แล้วรีบเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ถวายบังคมแล้วตามเสด็จไป

9 พระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงประกาศเกียรติคุณของนายมาลาการให้ปรากฎแก่มหาชนทั่วไป จึงประทับที่พระลานหลวงไม่เสด็จเข้าไปในพระราชวัง พระราชาได้ถวายภัตตาหารแก่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ ตามส่งพระพุทธเจ้าเสด็จกลับวัดเวฬุวันแล้ว

10 พระเจ้าพิมพิสารจึงมีรับสั่งให้นายสุมนมาลาการเข้าเฝ้า เมื่อนายสุมนมาลามาเข้าเฝ้าแล้ว พระเจ้าพิมพิสารตรัสยกย่องสรรเสริญเขาว่าเป็นมหาบุรุษ แล้วพระราชทานสิ่งของ 8 ชนิด ได้แก่ ช้าง ม้า ทาส ทาสี เครื่องประดับ นารี อย่างละแปด และทรัพย์อีก 8 พันกหาปณะ และบ้านส่วยอีก 8 ตำบล

11 ตกเย็นวันนั้น พระภิกษุทั้งหลายพากันสนทนาในโรงธรรม กล่าวถึงเรื่องการบูชาพระพุทธเจ้าของนายสุมนมาลาการ แล้วได้รับของพระทาน 8 อย่างจากพระเจ้าพิมพิสาร พระพุทธเจ้าเสด็จมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย บุคคลทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง เป็นผู้เอิบอิ่ม มีความสุขใจ นั่นแหละเรียกว่า กรรมดี

12

13 เป็นผู้มีความศรัทธา นายสุมนมาลาการ เป็นอุบาสกที่ควรเป็นแบบอย่างแก่พุทธศาสนิกชน ท่านได้เสียสละชีวิตเพื่อบูชาพระพุทธ เจ้า นั่นคือ สละชีวิตเพื่อทำความดี รักษาความดีเอาไว้ แม้ชีวิตจะหาไม่ก็ตาม เป็นผู้ประกอบกรรมดี เมื่อเขาจะทำการบูชา พระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ แต่เกิดความลังเลว่า หากเรานำ ดอกไม้นี้ถวายพระพุทธเจ้า อาจถูกพระราชาฆ่าหรือขับไล่ออกจากเมือง แต่พระราชาทรงประทานทรัพย์เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ เท่านั้น

14


ดาวน์โหลด ppt สุมนมาลาการ. จัดทำโดย นางสาวพิมพ์กมล จักรานุกุล เลขที่ 5 นางสาวภัศรา ดลกิตติกุล เลขที่ 6 นางสาวธนัชพร ทองสมบัติ เลขที่ 19 นางสาวตุจิน่า บิลระโอ๊ะ เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google