งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเทศอาเซียน ประเทศอาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. ธนาภรณ์ ตุ้มวิจิตร กลุ่มที่ 15 เลขที่ 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเทศอาเซียน ประเทศอาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. ธนาภรณ์ ตุ้มวิจิตร กลุ่มที่ 15 เลขที่ 18."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเทศอาเซียน ประเทศอาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. ธนาภรณ์ ตุ้มวิจิตร กลุ่มที่ 15 เลขที่ 18

2 10 ประเทศอาเซียน 1. บรูไน 1. บรูไน 2. กัมพูชา 2. กัมพูชา 3. อินโดนีเซีย 3. อินโดนีเซีย 4. ลาว 4. ลาว 5. มาเลเซีย 5. มาเลเซีย 6. ฟิลิปปินส์ 6. ฟิลิปปินส์ 7. สิงคโปร์ 7. สิงคโปร์ 8. ไทย 8. ไทย 9. เวียดนาม 9. เวียดนาม 10. พม่า 10. พม่า

3 ประเทศบรูไน ประเทศบรูไน ประเทศบรูไน มีชื่อเป็นทางการว่า " เนการาบรูไน ดารุสซาลาม " มีเมือง " บันดาร์เสรีเบกาวัน " เป็น เมืองหลวง ถือเป็นประเทศที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก เพราะมีพื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีประชากร 381,371 คน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2550) โดยประชากรเกือบ 70% นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษา ราชการ

4 ประเทศกัมพูชา เมืองหลวงคือ กรุงพนมเปญ เป็นประเทศที่มีอาณา เขตติดต่อกับประเทศไทยทางทิศเหนือ และทิศ ตะวันตก มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือ ขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย มี ประชากร 14 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2550) โดย ประชากรกว่า 80% อาศัยอยู่ในชนบท 95% นับถือ ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษา ราชการ แต่ก็มีหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเวียดนามได้

5 ประเทศอินโดนีเซีย เมืองหลวงคือ จาการ์ตา ถือเป็นประเทศ หมู่เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมี พื้นที่ 1,919,440 ตารางกิโลเมตร และมี ประชากรมากถึง 240 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) โดย 61% อาศัยอยู่บนเกาะ ชวา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และ ใช้ภาษา Bahasa Indonesia เป็นภาษา ราชการ

6 ประเทศลาว เมืองหลวงคือ เวียงจันทน์ ติดต่อกับประเทศไทยทาง ทิศตะวันตก โดยประเทศลาวมีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่ง ของประเทศไทย คือ 236,800 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ กว่า 90% เป็นภูเขาและที่ราบสูง และไม่มีพื้นที่ส่วนใด ติดทะเล ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม โดย มีประชากร 6.4 ล้านคน ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาหลัก แต่ก็มีคนที่พูดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา ฝรั่งเศสได้ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เมืองหลวงคือ เวียงจันทน์ ติดต่อกับประเทศไทยทาง ทิศตะวันตก โดยประเทศลาวมีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่ง ของประเทศไทย คือ 236,800 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ กว่า 90% เป็นภูเขาและที่ราบสูง และไม่มีพื้นที่ส่วนใด ติดทะเล ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม โดย มีประชากร 6.4 ล้านคน ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาหลัก แต่ก็มีคนที่พูดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา ฝรั่งเศสได้ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

7 ประเทศมาเลเซีย เมืองหลวงคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็น ประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร แบ่งเป็น มาเลเซียตะวันตกบคาบสมุทรมลายู และ มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ทั้งประเทศมีพื้นที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 26.24 ล้านคน นับถือ ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ ใช้ ภาษา Bahasa Melayu เป็นภาษาราชการ

8 ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองหลวงคือ กรุงมะนิลา ประกอบด้วยเกาะ ขนาดต่าง ๆ รวม 7,107 เกาะ โดยมีพื้นที่ดิน 298.170 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 92 ล้าน คน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) ส่วนใหญ่นับถือศาสนา คริสต์ และเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นอันดับ 4 ของโลก มีการใช้ภาษาในประเทศมากถึง 170 ภาษา แต่ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาลอก เป็นภาษาราชการ

9 ประเทศสิงคโปร์ เมืองหลวงคือ กรุงสิงคโปร์ ตั้งอยู่บนตำแหน่ง ยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางคมนาคมทางเรือ ของอาเซียน จึงเป็นประเทศที่มีการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดในย่านนี้ แม้จะมี พื้นที่ราว 699 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น มี ประชากร 4.48 ล้านคน ใช้ภาษาอังกฤษเป็น ภาษาทางการ แต่มีภาษามาเลย์เป็นภาษา ประจำชาติ ปัจจุบันใช้การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ( ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภา เดียว )

10 ประเทศไทย ประเทศไทย เมืองหลวงคือกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 513,115.02 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 77 จังหวัด มีประชากร 65.4 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และใช้ ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ ปกครองด้วยระบอบ ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ ประมุขของประเทศ

11 ประเทศเวียดนาม เมืองหลวงคือ กรุงฮานอย มีพื้นที่ 331,689 ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจถึงเมื่อปี พ. ศ.2553 มีประชากรประมาณ 88 ล้านคน ประมาณ 25% อาศัยอยู่ในเขตเมือง ส่วน ใหญ่ร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธนิกาย มหายาน ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ เมืองหลวงคือ กรุงฮานอย มีพื้นที่ 331,689 ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจถึงเมื่อปี พ. ศ.2553 มีประชากรประมาณ 88 ล้านคน ประมาณ 25% อาศัยอยู่ในเขตเมือง ส่วน ใหญ่ร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธนิกาย มหายาน ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

12 ประเทศพม่า เมืองหลวงคือ เนปิดอว ติดต่อกับประเทศไทย ทางทิศตะวันออก โดยทั้งประเทศมีพื้นที่ ประมาณ 678,500 ตารางกิโลเมตร ประชากร 48 ล้านคน กว่า 90% นับถือศาสนาพุทธนิกาย เถรวาท หรือหินยาน และใช้ภาษาพม่าเป็น ภาษาราชการ เมืองหลวงคือ เนปิดอว ติดต่อกับประเทศไทย ทางทิศตะวันออก โดยทั้งประเทศมีพื้นที่ ประมาณ 678,500 ตารางกิโลเมตร ประชากร 48 ล้านคน กว่า 90% นับถือศาสนาพุทธนิกาย เถรวาท หรือหินยาน และใช้ภาษาพม่าเป็น ภาษาราชการ


ดาวน์โหลด ppt ประเทศอาเซียน ประเทศอาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. ธนาภรณ์ ตุ้มวิจิตร กลุ่มที่ 15 เลขที่ 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google