งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในทวีปออสเตรเลีย การเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในทวีปออสเตรเลีย การเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในทวีปออสเตรเลีย การเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
วิชา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

2 ประเทศออสเตรเลีย ในการสำรวจพบว่ามีประชากร 357,813 คนหรือ
1.9 % เป็นชาวพุทธ ในปี2001ชาวพุทธเพี่มขึ้นประมาณ 5 % จำนวนพระสงฆ์และชีมีราว 500คนประมาณ ประเทศออสเตรเลีย Robert Wuthnow และ Wendy Cadge ระบุว่า จำนวนผู้ที่เข้าวัดและทำสมาธิเป็นประจำมีมากถึง 2 เท่าประมาณ 3.8 % ของประชากรออสเตรเลียเป็นชาวพุทธ

3 กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในวัดและประเทศออสเตรเลีย
ภิกษุและชีจะต้องศึกษาธรรมมะ รักษาศีลและทำสมาธิอย่างลึกซึ้ง ก่อตั้งวัดขึ้นให้มีจำนวนมากขึ้นกระจายหลายๆ ที่ เปิดสอนธรรมมะในเรือนจำต่างๆ กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในวัดและประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนสมาธัในวันสุดสัปดาห์

4 การเผยแผ่คำสอนอันทันสมัย
การเผยแผ่ทางอินเตอร์เน็ตเว็ปไซต์ทางพระพุทธศาสนา Webcast สดๆ จากการสนทนาธรรมมที่จัดขึ้นจากศูนย์กลางธรรมมะ Bswa.org เป็นเว็ปไซต์ที่สามารถเข้าไปดูได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งแหล่งผลิตข้อมูลทางธรรมมะอีกมากมาย Buddhanetเป็นเว็ปไซต์ที่นิยมมากที่สุดในโลกทางศาสนา

5 สร้างวัดขึ้นใหม่อีกแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของซิดนีย์
จุดมุ่งหมายต่างๆ ที่จะช่วยในการเผยแผ่ศาสนาในประเทศออสเตรเลีย คณะสงฆ์รวมตัวกันเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนา พยายามให้เกิดอิทธิพลในทางที่ดี

6 การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการประชุมสุดยอดชาวพุทธ
เป็นการประชุมระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการประชุมสุดยอดชาวพุทธ เป็นองค์กรตัวแทน ทำหน้าที่นำแนวความคิด เป็นองค์กรที่สามารถติดต่อกับสื่อโลกเรื่องต่างๆ เป็นองค์กรที่สามารถไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำชาวพุทธโลกสามารถประชุมกันด้วยไมตรีเป็นมิตร

7 การเผยแผ่ศาสนาเข้าสู่ทวีปออสเตรเลีย
เผยแผ่เข้ามาตั้งแต่ พ.ศ. 2453 พ.ศ.2496 มีการจัดตั้งพุทธสมาคมขึ้น พ.ศ.2597 ได้มีการจัดพิมพ์วารสารเผยแพร่ การเผยแผ่ศาสนาเข้าสู่ทวีปออสเตรเลีย พ.ศ.2498 จัดตั้งพุทธสมาคมแห่รัฐแทสมาเนียขึ้น

8 พระพุทธศาสนาในทวีปออสเตรเลียในปัจจุบัน
พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาติอื่นๆ ได้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในทวีปเตรเลียมากขึ้น ชาวออสเตรเลียได้มาอุปสมบทในประเทศไทยและประเทศอื่นที่นับถือ พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท มีการสร้างวัดไทยขึ้นทั้งในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น วัดธรรมรังษี, วัดรัตนประทีป, วัดป่าพุทธรังษี, วัดป่าสุญญตาราม บันดานูน, วัดธรรมธารา

9 วัดไทยในออสเตรเลีย

10 แผนที่ประเทศออสเตรเลีย


ดาวน์โหลด ppt ในทวีปออสเตรเลีย การเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google