งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปออสเตรเลีย วิชา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปออสเตรเลีย วิชา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปออสเตรเลีย วิชา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

2 ในการสำรวจพบว่ามีประชากร 357,813 คนหรือ 1.9 % เป็นชาวพุทธ Robert Wuthnow และ Wendy Cadge ระบุว่า จำนวนผู้ที่เข้าวัดและทำสมาธิเป็น ประจำมีมากถึง 2 เท่าประมาณ 3.8 % ของประชากรออสเตรเลียเป็นชาวพุทธ ในปี 200 1 ชาว พุทธ เพี่ม ขึ้น ประ มาณ 5 % จำนวน พระสง ฆ์และ ชีมีราว 500 คน ประมา ณ

3 กิจกรรมการ เผยแผ่ พระพุทธศาสน าในวัดและ ประเทศ ออสเตรเลีย ภิกษุและชีจะต้อง ศึกษาธรรมมะ รักษาศีลและทำ สมาธิอย่างลึกซึ้ง ก่อตั้ง วัดขึ้น ให้มี จำนว นมาก ขึ้น กระจา ย หลาย ๆ ที่ เปิด สอน ธรรม มะใน เรือน จำ ต่างๆ เปิดสอนสมาธัในวันสุด สัปดาห์

4 การเผยแผ่คำสอน อันทันสมัย การเผยแผ่ทางอินเตอร์เน็ตเว็ปไซต์ ทางพระพุทธศาสนา Buddhanet เป็นเว็ป ไซต์ที่นิยม มากที่สุด ในโลก ทาง ศาสนา Bswa.org เป็นเว็ปไซต์ที่ สามารถเข้า ไปดูได้อย่าง รวดเร็วพร้อม ทั้งแหล่งผลิต ข้อมูลทาง ธรรมมะอีก มากมาย Webcast สดๆ จาก การ สนทนา ธรรมมที่ จัดขึ้น จาก ศูนย์กลา งธรรมมะ

5 จุดมุ่งหมายต่างๆ ที่จะช่วยในการ เผยแผ่ศาสนาใน ประเทศ ออสเตรเลีย สร้างวัดขึ้น ใหม่อีกแห่ง หนึ่งทาง ตอนใต้ของ ซิดนีย์ คณะสงฆ์รวมตัวกันเพื่อการ เผยแผ่พุทธศาสนา พยายามให้เกิดอิทธิพล ในทางที่ดี

6 การให้ ความ ช่วยเ หลือ สนับส นุน การ ประชุ มสุด ยอด ชาว พุทธ เป็นการประชุมระหว่าง ประเทศเพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เป็นองค์กรตัวแทน ทำหน้าที่นำ แนวความคิด เป็นองค์กรที่สามารถ ติดต่อกับสื่อโลกเรื่อง ต่างๆ เป็นองค์กรที่สามารถไกล่เกลี่ยกรณี พิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำชาวพุทธโลกสามารถ ประชุมกันด้วยไมตรีเป็นมิตร

7 การเผยแผ่ ศาสนาเข้าสู่ ทวีป ออสเตรเลีย เผยแผ่เข้ามา ตั้งแต่ พ. ศ. 2453 พ. ศ. 2496 มีการ จัดตั้ ง พุทธ สมา คม ขึ้น พ. ศ.25 97 ได้มี การ จัดพิมพ์ วารสาร เผยแพร่ พ. ศ.2498 จัดตั้งพุทธ สมาคมแห่รัฐแทสมาเนีย ขึ้น

8 พระพุทธศาสนาในทวีปออสเตรเลียในปัจจุบัน พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาติอื่นๆ ได้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในทวีปเตรเลียมากขึ้นชาวออสเตรเลียได้มาอุปสมบทในประเทศไทยและประเทศอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทมีการสร้างวัดไทยขึ้นทั้งในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น วัดธรรมรังษี, วัดรัตนประทีป, วัดป่าพุทธรังษี, วัดป่าสุญญตาราม บันดานูน, วัดธรรมธารา

9 วัดไทยใน ออสเตรเลีย

10


ดาวน์โหลด ppt การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปออสเตรเลีย วิชา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google