งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 สมัยนาระตอนต้น ( ฮะกุ โฮ ) สมัยนาระตอนปลาย ( เทม เปียว ) สมัยนาระ สมัยนาระแบ่งออกเป็น

59 สมัยนาระตอนต้น ( ฮะกุโฮ ) มีเหตุการณ์สำคัญๆ คือ : การติดต่อกับจีนโดยตรง วัฒนธรรมจากจีน หลั่งไหลเข้ามา : การปฏิรูปทาอิกะ ค. ศ.645 เพื่อลดอำนาจตระกูล ต่างๆ ดึงอำนาจคืนองค์จักรพรรดิ จัดระบบการปกครอง ตามแบบจีนสมัยราชวงศ์ถัง : พุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์จากราชสำนัก การ เผยแพร่พุทธศาสนาและพระสูตรไปตามหัวเมือง : ผลกระทบที่มีต่อขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม ของชาวพื้นเมือง เช่นการยกเลิกประเพณีฝังศพและใส่ เครื่องประดับลงในสุสานเนินดิน หันมารับประเพณีเผา ศพ สร้างวัตถุบูชา และการก่อสร้างสาธารณูปโภคเพื่อ เป็นการทำบุญทำกุศล

60 : มีนิกายทางพุทธศาสนาแพร่เข้ามา 6 นิกาย คือ นิกายโจจิสึ ( สันสกฤตเรียก สัตยาสิทธิ ) นิกายตรีศาสตร์ ( ค. ศ.625) นิกายฮอสโซ ( โยคาจารย์ ค. ศ. 654) นิกายอภิธรรมโกศ ( ค. ศ.658) ส่วนนิกายวินัย ( ค. ศ.753) และนิกายเคงอนหรืออวตมสก ( ค. ศ.736) เข้ามาในสมัยนาระตอนปลาย ทั้งหกนิกายกำหนด ขอบเขตอยู่ในกลุ่มภิกษุสงฆ์ และปัญญาชนเท่านั้น มี นิกายเคงอนที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อถือ และต่อศิลปะ ญี่ปุ่น : พุทธศิลปะ งานพุทธประติมากรรมยังเป็น ผลงานที่โดดเด่น ภายใต้แรงบัลดาลใจจากราชวงศ์ฉี เหนือ สุย และถังตอนต้น ยกตัวอย่าง พระพุทธเจ้าอมิ ตาภะ พระพุทธเจ้าไภษัชยคุรุและสาวก ท้าวจัตุโลกบาล : จิตรกรรมแบ่งออกเป็น จิตรกรรมทา. โลก และพุ ทะจิตรกรรม ตัวอย่าง ภาพเจ้าชายโชโตกุ และสวรรค์ พระพุทธเจ้าอมิตาภะ : สถาปัตยกรรมทางศาสนา แผนผังวัดโฮริว

61 : มีการย้ายเมืองหลวง : พุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทมาก จักรพรรดิองค์ สำคัญที่มีส่วนในการส่งเสริมพุทธศาสนา คือ จักรพรรดิโชมุ ทรงสานต่อโครงการสำคัญๆทางพุทธ ศาสนา --- การออกพระราชกำหนดต่างๆ --- โครงการสร้างวัดโคคุบุนจิ และโคคุบุนนิจิ --- สร้างวัด --- คัดลอกพระสูตร : พุทธประติมากรรมยังเป็นงานศิลปะที่สำคัญ และก้าวเข้าสู่ยุคทองในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 7 – ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 8 ตัวอย่าง ประติมากรรมทำด้วยดิน เหนียว รักแห้ง ( อสูร อโมฆปศอวโลกิเตศวร และสาวก วัชรปาณี ท้าวจตุโลกบาล มหาไวโรจนะที่วัดโตได และ ความสำคัญ ) สมัยนาระตอนปลาย ( เทมเปียว ) เหตุการณ์ที่สำคัญคือ

62 : ประติมากรรมภาพเหมือน : พุทธจิตรกรรม ศรีมหาเทวี ( คิชิโจเตน ) : จิตรกรรมทางโลก ภาพเขียนบนพิณบิวะ : สถาปัตยกรรม แผนผังวัดโตไดและ ความสำคัญ และหอศิลป์โชโส ศาลเจ้าอิเซ แห่งลัทธิชินโต และประตูโทริอิ : ประณีตศิลป์ - หน้ากากจิกากุ - พิณห้าสาย - เครื่องถ้วยสามสี - เครื่องโลหะ จากตะวันตก

63 พุทธศาสนาสมัยนาระได้พัฒนาจากการเป็นศาสนาที่ นับถือแพร่หลายในหมู่ชนชั้นสูงกลุ่มเล็ก มาเป็นศาสนา แห่งรัฐ ที่ควบคุมกลไกและสนับสนุนโดยรัฐบาลกลาง แต่ทว่าผลประโยชน์ที่ได้รับก็ยังเป็นของชนชั้นสูงอยู่ นั่นเอง จุดมุ่งหมายสำคัญของพระพุทธศาสนาในสมัย นาระก็เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนที่ได้รับในโลกนี้ และ ผู้คนจะได้รับผลประโยชน์นี้ได้ ต้องทำบุญทำกุศลด้วย การให้การสนับสนุนพระภิกษุ สร้างรูปเคารพหรือวัตถุ บูชา สร้างวัด คัดลอกพระสูตร เป็นต้น และเมื่อคติ ธรรมนี้แพร่สู่สามัญชน งานก่อสร้างสาธารณสถานต่างๆ ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลทั้งสิ้น ผลตอบแทนที่จะได้รับก็ อาจเป็นสิ่งที่อธิษฐานเอาไว้ เช่น หายเจ็บป่วยจาก เคราะห์กรรม การทำบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่สมัยนาระคือ การร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระประธานที่วัดโตได การ สร้างโครงการวัดประจำหัวเมือง เป็นต้น ผลแห่งการ ทำบุญกุศลเหล่านี้ก็กลายเป็นงานศิลปะ ที่ยิ่งใหญ่ ใน สมัยนาระที่หลงเหลือให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา สรุป


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google