งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Excel Loader โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Excel Loader โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Excel Loader โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

2 ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ( บส 01) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการปรกติ กรอกข้อมูลรายการจัดซื้อจัดจ้างลงในแบบฟอร์ม บส 01 บันทึกแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบ เรียกดูรายงานผลการนำเข้าข้อมูล ระบบเบิกจ่าย เลขทีใบสั่งซื้อ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - การ บันทึกรายการ

3 ตรวจสอบพบใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีข้อผิดพลาด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ( บส 02) กรอกข้อมูลยกเลิกใบจัดซื้อจัดจ้างลงในแบบฟอร์ม บส 02 บันทึกแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบ เรียกดูรายงานผลการนำเข้าข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - การ ยกเลิกรายการ

4 แจ้งส่วนกลางให้กลับรายการการตั้งเบิก โดยใช้คำสั่ง MR8M ยกเลิกใบสั่งซื้อโดยใช้แบบฟอร์ม บส 02 นำส่งแบบฟอร์ม บส.01 ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้ง กรณีพบข้อผิดพลาดในใบสั่งซื้อ หลังจากการตั้งเบิก

5 รายการที่ครอบคลุมใน Excel Loader ระบบจัดซื้อจัดจ้าง การบันทึกการจัดซื้อ / จัดจ้าง กรณีซื้อเป็น ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน การบันทึกการจัดซื้อ / จัดจ้าง กรณีซื้อเป็น วัสดุคงคลัง การบันทึกการจัดซื้อ / จัดจ้าง กรณีซื้อเป็น สินทรัพย์ การบันทึกการจัดซื้อ / จัดจ้าง กรณีมีการส่งมอบงานมากกว่า 1 งวด โดยต้องบันทึกรายการ 1 งวดต่อ 1 Excel File อ้างอิงเลขที่เดียวกัน การบันทึกการจัดซื้อ / จัดจ้าง กรณีมีการส่งมอบงานมากกว่า 1 งวด โดยต้องบันทึกรายการ 1 งวดต่อ 1 Excel File อ้างอิงเลขที่เดียวกัน การบันทึกการจัดซื้อ / จัดจ้าง กรณีสัญญาผูกพันข้ามปี โดยต้องบันทึกรายการ 1 งวดต่อ 1 Excel File อ้างอิงเลขที่เดียวกัน การจัดซื้อ / จัดจ้างจะบันทึกเฉพาะส่วนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ การบันทึกการจัดซื้อ / จัดจ้าง กรณีสัญญาผูกพันข้ามปี โดยต้องบันทึกรายการ 1 งวดต่อ 1 Excel File อ้างอิงเลขที่เดียวกัน การจัดซื้อ / จัดจ้างจะบันทึกเฉพาะส่วนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

6 การบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าทุกกรณี การบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศ การบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีการโอนสิทธิเมื่อจ่ายเงิน ไม่ครอบคลุม รายการที่ไม่ครอบคลุมใน Excel Loader ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

7 การบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างกรณีราคาต่อหน่วยหรือจำนวนที่สั่งซื้อ มีทศนิยมมากกว่า 2 ตำแหน่ง การบันทึกข้อมูลให้ระบุดังนี้  ระบุราคารวมทั้งรายการซึ่งเป็นทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง ลงในช่องราคาต่อหน่วย  ระบุจำนวนที่สั่งซื้อเป็น 1  ระบุหน่วยนับเป็น งาน เดือน งวด เป็นต้น  ระบุข้อความเพิ่มเติมในช่องรายละเอียดพัสดุว่ามีราคาต่อหน่วยเท่าไหร่ การบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างกรณีราคาต่อหน่วยหรือจำนวนที่สั่งซื้อ มีทศนิยมมากกว่า 2 ตำแหน่ง การบันทึกข้อมูลให้ระบุดังนี้  ระบุราคารวมทั้งรายการซึ่งเป็นทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง ลงในช่องราคาต่อหน่วย  ระบุจำนวนที่สั่งซื้อเป็น 1  ระบุหน่วยนับเป็น งาน เดือน งวด เป็นต้น  ระบุข้อความเพิ่มเติมในช่องรายละเอียดพัสดุว่ามีราคาต่อหน่วยเท่าไหร่ ไม่ครอบคลุม รายการที่ไม่ครอบคลุมใน Excel Loader ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

8 Excel Loader ระบบจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับบันทึกรายการใบสั่งซื้อ / จ้าง / เช่า หรือสัญญาเข้าสู่ระบบ GFMIS ผ่าน Excel Loader ใบสั่งซื้อ / จ้าง / เช่า (GFMIS. บส 01 ) 1 สำหรับบันทึกรายการยกเลิก ใบสั่งซื้อ / จ้าง / เช่า หรือสัญญา สำหรับใบสั่งซื้อที่มีการสร้าง ข้อมูลในระบบ GFMIS ผ่าน Excel Loader ใบยกเลิกใบสั่ง ซื้อ / จ้าง / เช่า (GFMIS. บส 02) 2 วัตถุประสงค์การใช้เอกสารชื่อแบบฟอร์มเลข ที่ แบบฟอร์ม Excel

9 ตัวอย่างข้อมูลที่ บันทึกใน บส.01

10 เลขที่ใบสั่งซื้อที่ได้ จากระบบ

11

12 แสดงสถานะของใบสั่งซื้อ ว่าถูกยกเลิก


ดาวน์โหลด ppt Excel Loader โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google