งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปวิธีการบันทึกค่าเสื่อมราคาสำหรับ ปีงบประมาณ 2549 ก. เฉพาะส่วนของสินทรัพย์ที่ยกยอด ยกยอดเป็นสินทรัพย์ไม่ระบุ รายละเอียด / Interface ** นำเข้าสินทรัพย์รายตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปวิธีการบันทึกค่าเสื่อมราคาสำหรับ ปีงบประมาณ 2549 ก. เฉพาะส่วนของสินทรัพย์ที่ยกยอด ยกยอดเป็นสินทรัพย์ไม่ระบุ รายละเอียด / Interface ** นำเข้าสินทรัพย์รายตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปวิธีการบันทึกค่าเสื่อมราคาสำหรับ ปีงบประมาณ 2549 ก. เฉพาะส่วนของสินทรัพย์ที่ยกยอด ยกยอดเป็นสินทรัพย์ไม่ระบุ รายละเอียด / Interface ** นำเข้าสินทรัพย์รายตัว (Form A) ปี 254 8 ส่วนราชการทั่วไปและมหาวิทยาลัย บันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาเองด้วย - บช.01 ประเภท JV (Excel Loader) - ZGL_JV (GFMIS TERMINAL) องค์กรอิสระ องค์การมหาชน กองทุน บันทึกผ่าน บช.05 ส่วนราชการดำเนินการ ประมวลผลค่าเสื่อม ( ระดับกรม ) ผ่าน ZAFAB (GFMIS TERMINAL) ปี 254 9 ส่วนราชการทั่วไปและมหาวิทยาลัย บันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาเองด้วย - บช.01 ประเภท JV (Excel Loader) - ZGL_JV (GFMIS TERMINAL) องค์กรอิสระ องค์การมหาชน กองทุน บันทึกผ่าน บช.05 ส่วนราชการดำเนินการ ประมวลผลค่าเสื่อม ( ระดับกรม ) ผ่าน ZAFAB (GFMIS TERMINAL) หมายเหตุ ** : ส่วนราชการทั่วไปใช้บัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดและ / หรือนำเข้า สินทรัพย์รายตัว มหาวิทยาลัย องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน กองทุน ใช้บัญชีสินทรัพย์ - Interface

2 สรุปวิธีการบันทึกค่าเสื่อมราคาสำหรับ ปีงบประมาณ 2549 หมายเหตุ : ส่วนราชการทั่วไปต้องล้างพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถาวร ของเดือนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะทำการประมวลผลค่าเสื่อมราคา ข. สินทรัพย์ที่บันทึก / ตรวจรับเข้าระบบตั้งแต่ 1 ต. ค. 48 เป็นต้นไป ส่วนราชการ ทั่วไป มหาวิทยาลัยองค์กรอิสระ องค์การ มหาชน กองทุน ปี 2548 ส่วนราชการ ดำเนินการ ประมวลผลค่าเสื่อม ( ระดับกรม ) ผ่าน ZAFAB (GFMIS TERMINAL) ส่วนราชการบันทึกบัญชีค่า เสื่อมราคาเองด้วย - บช.01 ประเภท JV (Excel Loader) - ZGL_JV (GFMIS TERMINAL) ส่วนราชการบันทึก บัญชีค่าเสื่อมราคา เองด้วย ผ่าน บช.05 ปี 2549 ส่วนราชการ ดำเนินการ ประมวลผลค่าเสื่อม ( ระดับกรม ) ผ่าน ZAFAB (GFMIS TERMINAL) ส่วนราชการบันทึกบัญชีค่า เสื่อมราคาเองด้วย - บช.01 ประเภท JV (Excel Loader) - ZGL_JV (GFMIS TERMINAL) ส่วนราชการบันทึก บัญชีค่าเสื่อมราคา เองด้วย ผ่าน บช.05

3 ทบทวน ทบทวนขั้นตอนดำเนินการเกี่ยวกับ สินทรัพย์ถาวร 1. ล้างรายการพักสินทรัพย์เข้าสินทรัพย์รายตัว ( ผ่าน GFMIS TERMINAL : F-04) 2. ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีพักสินทรัพย์ เพื่อดู ว่ามีการล้างพักสินทรัพย์อย่างครบถ้วนในแต่ละเดือน ( ผ่าน GFMIS TERMINAL : FBL3N) 2.1 ถ้าพักสินทรัพย์ = 0 ดำเนินการตามขั้นตอน 3. 2.2 ถ้าพักสินทรัพย์ ≠ 0 ดำเนินการตามขั้นตอน 1. 3. ดำเนินการประมวลผลค่าเสื่อมราคา 3.1 กรณีสินทรัพย์รายตัว ประมวลผลค่าเสื่อมราคา ผ่าน GFMIS TERMINAL 3.2 กรณีสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด / สินทรัพย์ - Interface คำนวณและบันทึกค่าเสื่อมราคา

4 การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรขั้นตอน GFMIS Termi nal สินทรัพย์ ถาวรรายตัว รับของ ปีบัญชี 2548 ตั้งเบิกปีบัญชี 2548, 2549 เป็นสินทรัพย์ ปีบัญชี 2548 รับรู้สินทรัพย์ถาวรใน ขั้นตอนรับของ ( คำสั่ง งาน : MIGO) ตามวันที่ รับของ รับของ ปีบัญชี 2549 ตั้งเบิกปีบัญชี 2549 เป็นสินทรัพย์ ปีบัญชี 2549 รับรู้สินทรัพย์ถาวรใน ขั้นตอนรับของ ( คำสั่ง งาน : MIGO) ตามวันที่ รับของ พัก สินทรัพย์ รับของ ปีบัญชี 2548 ตั้งเบิกปีบัญชี 2548, 2549 เป็นสินทรัพย์ ปีบัญชี 2548 รับรู้สินทรัพย์ถาวรใน ขั้นตอนการล้างพัก สินทรัพย์ *( คำสั่งงาน : F-04) รับของ ปีบัญชี 2549 ตั้งเบิกปีบัญชี 2549 เป็นสินทรัพย์ ปีบัญชี 2549 รับรู้สินทรัพย์ถาวรใน ขั้นตอนการล้างพัก สินทรัพย์ **( คำสั่งงาน : F-04) Excel Loade r พัก สินทรัพย์ ตั้งเบิกปีบัญชี 2548 เป็นสินทรัพย์ ปีบัญชี 2548 รับรู้สินทรัพย์ถาวรใน ขั้นตอนการล้างพัก สินทรัพย์ *( คำสั่งงาน : F-04) ตั้งเบิกปีบัญชี 2549 เป็นสินทรัพย์ ปีบัญชี 2549 รับรู้สินทรัพย์ถาวรใน ขั้นตอนการล้างพัก สินทรัพย์ **( คำสั่งงาน : F-04) หมายเหตุ * วันผ่านรายการและวันที่เอกสารต้องเป็นปีบัญชี 2548 เริ่มคำนวณค่าเสื่อม ราคาปี 2548 โดยพิจารณาจากวันที่เอกสารหรือวันที่ผ่านรายการแล้วแต่วันใดจะถึง ก่อน ** วันผ่านรายการและวันที่เอกสารต้องเป็นปีบัญชี 2549 เริ่มคำนวณค่า เสื่อมราคาปี 2549 โดยพิจารณาจากวันที่เอกสารหรือวันที่ผ่านรายการแล้วแต่วันใดจะ ถึงก่อน

5 ข้อแนะนำ ทีละ งวด  กรณีใช้ระบบสินทรัพย์รายตัว ส่วนราชการต้อง ประมวลค่าเสื่อมราคาของปีบัญชี 2548 ทีละ งวด ก่อนการประมวลผลค่าเสื่อมราคาของปี บัญชี 2549 ไม่เปิด  ส่วนราชการสั่งประมวลผลค่าเสื่อมราคาของปี บัญชี 2548 ( สินทรัพย์รายตัว ) และ / หรือ บันทึกค่าเสื่อมราคาของปีบัญชี 2548 ( สินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด ) แต่งวดการ บันทึกรายการไม่เปิด ส่วนราชการจะต้อง ติดต่อสำนักมาตรฐานบัญชีภาครัฐ เพื่อให้ ดำเนินการเปิดงวดการผ่านรายการให้ ผลกระทบจากการบันทึกรายการค่าเสื่อมราคา ย้อนหลัง คือ งบการเงินจะเคลื่อนไหว เนื่องจากรายการดังกล่าวกระทบค่าเสื่อมราคา และค่าเสื่อมราคาสะสม

6 บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ถาวรไม่ ระบุรายละเอียด ( เพิ่มเติมจากผังบัญชี 27.1) ราคาทุนค่าเสื่อม ราคาสะสม ค่าเสื่อมราคา 1204040101 ที่ดินไม่ระบุรายละเอียด -- 1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ ระบุรายละเอียด 12050601025212010193 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด 12061801025212010194 1207020101 สินทรัพย์ทางการทหารไม่ ระบุรายละเอียด 12070201025212010195 1208070101 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ไม่ระบุรายละเอียด 12080701025212010196 1209040101 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุ รายละเอียด 12090401025212010197


ดาวน์โหลด ppt สรุปวิธีการบันทึกค่าเสื่อมราคาสำหรับ ปีงบประมาณ 2549 ก. เฉพาะส่วนของสินทรัพย์ที่ยกยอด ยกยอดเป็นสินทรัพย์ไม่ระบุ รายละเอียด / Interface ** นำเข้าสินทรัพย์รายตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google