งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

THE DESIGNS INSPIRED BY PHRA MAHA CHEDI OF KING RAMA I-IV AT WAT PHRA CHETUPHON VIMOLMANGKLARARM RAJWARAMAHAVIHARN Mr. Taechit Cheuypoung.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "THE DESIGNS INSPIRED BY PHRA MAHA CHEDI OF KING RAMA I-IV AT WAT PHRA CHETUPHON VIMOLMANGKLARARM RAJWARAMAHAVIHARN Mr. Taechit Cheuypoung."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 THE DESIGNS INSPIRED BY PHRA MAHA CHEDI OF KING RAMA I-IV AT WAT PHRA CHETUPHON VIMOLMANGKLARARM RAJWARAMAHAVIHARN Mr. Taechit Cheuypoung

2 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และเป็นวัดประจำรัชกาลในรัชกาลที่ 1 ทั้งยังเปรียบเสมือนเป็น มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย และทางยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก เมื่อ เดือนมีนาคม พ. ศ. 2551 วันที่ 16 มิถุนายน 2554 ทางยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์ จำนวน 1,440 ชิ้น เป็นมรดกความทรงจำโลก ในทะเบียนนานาชาติ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารถือได้ว่า เป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุด ( สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, ก้าวไปในบุญ : เสริมมงคลไหว้พระ ๙ วัด, กุมภาพันธ์ 2548) ใน ประเทศไทย โดยมีจำนวนประมาณ 99 องค์ พระเจดีย์ที่สำคัญ คือ พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล ซึ่งเป็นพระมหา เจดีย์ประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

3 สิ่งก่อสร้างทั้งหลายในเขตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนี้ จะปฏิเสธความสวยงามและ ความโดดเด่นของพระมหาเจดีย์สี่รัชกาลคงไม่ได้ พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล เป็นมหาเจดีย์ ขนาดใหญ่ 4 องค์ ตั้งอยู่ถัดจากพระอุโบสถ ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว ความสวยงาม ของรูปแบบสถาปัตยกรรม การตกแต่งลวดลายและสีที่เกิดขึ้นนั้น ได้สร้างความงดงาม และประทับใจอย่างมหัศจรรย์แก่ผู้ที่ได้พบเห็นรวมถึงผู้วิจัย ในครั้งนี้พระมหาเจดีย์สี่ รัชกาลจึงเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ผู้วิจัยจะทำการศึกษาในเรื่องของรูปแบบ ลวดลายและสีที่เกิดขึ้น

4 " พระมหาเจดีย์พระศรีสรรเพชญดาญาณ " องค์พระเจดีย์ประ ด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียว ตั้งอยู่ตรงกลางของหมู่พระมหา เจดีย์ ล้อมรอบด้วยพระมหาเจดีย์อีก 3 องค์ นับเป็นพระมหา เจดีย์ประจำรัชกาลที่ 1

5 " พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรรกนิทาน " ซึ่งพระองค์ทรงสร้าง ขึ้นเพื่อพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัย พระบรมราชชนก ซึ่งนับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำ รัชกาลที่ 2

6 " พระมหาเจดีย์มุนีบัติบริขาน " ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสี เหลือง ซึ่งพระองค์ทรงสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดย นับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 3

7 " พระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัย " นับเป็นพระมหาเจดีย์ ประจำรัชกาลที่ 4 ถ่ายแบบมาจากพระเจดีย์ศรีสุริโยทัย มีซุ้ม คูหาเข้าไปภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้ ประดับด้วยกระเบื้อง เคลือบสีขาบหรือสีน้ำเงินเข้ม

8 ลวดลายไทยประยุกต์ทั้ง 4 ลายนี้ ผู้วิจัยได้นำหลักการออกแบบลวดลายไทยและหลัก องค์ประกอบศิลป์ที่เป็นหลักสากลมาใช้ในการออกแบบ โดยยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม ของลวดลายกระเบื้องเคลือบของพระมหาเจดีย์แต่ละองค์ไว้ ผู้วิจัยได้นำองค์ประกอบ ของลาย อันได้แก่ ลายดอกไม้ขอบมน ดอกไม้ขอบหยัก ลายใบไม้ ลายเถา และรูป สี่เหลี่ยมแบบต่างๆ ซึ่งเป็นลวดลายดั้งเดิม บนชุดสีเดิมที่มีการสับเปลี่ยนสัดส่วนใหม่ ให้ มีความทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งนำองค์ประกอบต่างๆข้างต้น มาจัดกลุ่มและเชื่อมโยงด้วย เทคนิคใหม่ โดยอ้างอิงจากเค้าโครงการจัดองค์ประกอบเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระ มหาเจดีย์องค์นั้นๆ ทำให้ผลงานการออกแบบลวดลายที่ได้มีความทันสมัย แต่ใน ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึง เสน่ห์และความงามของงานช่างฝีมือไทย ที่มีความร่วม สมัยไม่เสื่อมคลาย

9 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt THE DESIGNS INSPIRED BY PHRA MAHA CHEDI OF KING RAMA I-IV AT WAT PHRA CHETUPHON VIMOLMANGKLARARM RAJWARAMAHAVIHARN Mr. Taechit Cheuypoung.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google