งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทความเผยแพร่ความรู้ด้าน การแพทย์แผนไทย บนเว็บไซต์ คณะการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร เรียบเรียงโดย อ. พลอย ชนก ปทุมานนท์ คณะการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทความเผยแพร่ความรู้ด้าน การแพทย์แผนไทย บนเว็บไซต์ คณะการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร เรียบเรียงโดย อ. พลอย ชนก ปทุมานนท์ คณะการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทความเผยแพร่ความรู้ด้าน การแพทย์แผนไทย บนเว็บไซต์ คณะการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร เรียบเรียงโดย อ. พลอย ชนก ปทุมานนท์ คณะการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา

2 อโรคยศาลา

3 ความเป็นมา  ศิลาจารึกของอาณาจักรขอม จารึกไว้ว่า ประมาณ พ. ศ. 1725-1729 พระเจ้า ชัยวรมันที่ 7 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ตาม ความเชื่อในพุทธศาสนา  โดยสร้างสถานพยาบาลขึ้น 102 แห่ง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ บริเวณใกล้เคียงของไทย เรียกว่า “ อโรคยศาลา ”

4  อโรคยศาลา หรืออโรคยศาล ที่ทรงสร้าง ขึ้นเพื่อใช้เป็นที่รักษาพยาบาลตาม ท้องถิ่น  ในอโรคยศาลามีการกำหนดผู้ทำหน้าที่ รักษาพยาบาลไว้ชัดเจนได้แก่ หมอ พยาบาล เภสัช ผู้จดสถิติ ผู้ปรุงอาหาร และยา  ตามความเชื่อทางศาสนาพุทธลัทธิ มหายานจะมีพิธีบวงสรวงพระไภสัชยคุรุ ไวฑูรย์ประภา โดยบูชาด้วยยาและอาหาร ก่อนแจกจ่ายให้ผู้ป่วย

5 พระไภสัชยคุรุไวฑูรย์ประภา รูป ปั้นพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

6  ปัจจุบันอโรคยศาลา ที่ยังเหลือเป็น ปราสาทที่สมบูรณ์ที่สุด คือปรางค์กู่ บ้านเขวา อำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม  ปรางค์กู่แห่งนี้สร้างด้วยศิลาแลง มี กำแพงสี่เหลี่ยมล้อมรอบ ทั้งสี่ด้าน มี ซุ้มประตูอยู่บนแนวกำแพงด้านทิศ ตะวันออก  ด้านในมีรูปแกะสลักด้วยหินทรายสีเทา สององค์ องค์หนึ่งคือ พระไภสัชยคุรุ ไวฑูรย์ประภา จึงมีการสันนิษฐานว่ากู่ บ้านเขวาแห่งนี้เป็นศาสนสถานพุทธลัทธิ มหายาน และเป็นอโรคยศาลา หรือ สถานพยาบาลที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมร ทรงสร้างขึ้น

7  แม้บทบาทในการเป็นสถานที่ รักษาพยาบาลตามท้องถิ่น จะหายไป ตามกาลเวลา แต่สถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจ ความเชื่อ ความศรัทธา ของชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียง ซึ่ง เห็นได้จากที่มีการนำดอกไม้ ธูป เทียน พวงมาลัย อาหาร ฯลฯมาไหว้ บูชา หรือ ถวายตามความเชื่อ  นับว่าปรางค์กู่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง

8

9


ดาวน์โหลด ppt บทความเผยแพร่ความรู้ด้าน การแพทย์แผนไทย บนเว็บไซต์ คณะการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร เรียบเรียงโดย อ. พลอย ชนก ปทุมานนท์ คณะการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google