งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระบรมธาตุ มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระบรมธาตุ มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระบรมธาตุ มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก พระบรมธาตุ มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอ ๒ กันยายน ๒๕๕๒

2 พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ปีสร้าง : พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ ผู้สร้าง : พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชแห่งราชวงศ์ปทุมวงศ์ ปีสมโภช : พ.ศ.๑๗๗๓ รูปแบบ : ทรงระฆังคว่ำ/โอคว่ำ

3 พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก เจดีย์ทรงระฆังคว่ำ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

4 พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก สถานะของพระบรมธาตุเจดีย์ เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา (เถรวาท) ในคาบสมุทรไทย เป็นแบบแผนทางสถาปัตยกรรมพุทธศาสนา ในคาบสมุทรไทย ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๘ เป็นต้นมา เชื่อมโยงกับสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร

5 พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก ระเบียงตีนธาตุ องค์พระบรมธาตุเจดีย์

6 พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก สถานะของพระบรมธาตุเจดีย์ เป็น ๑ ใน ๘ ของ “จอมเจดีย์” ในสยามประเทศ เป็นองค์ประกอบหลักของกำเนิด “อาณาจักรนครศรีธรรมราช” เมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๘

7 พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก เพราะมีพระบรมธาตุ จึงมีนครศรีธรรมราช ๑. อาณาจักรนครศรีธรรมราชเติบโตสูงสุดในช่วงพุทธศตวรรษ ที่ ๑๘-๑๙ จุดเด่นคือมีเมือง ๑๒ นักษัตรอยู่ตลอด แหลมมลายู ๒. การร้อยรัดดำรงอยู่ของเมือง ๑๒ นักษัตร เกิดจากดุลยภาพและสัมพันธภาพทางพระพุทธศาสนา และจริยธรรม โดยมีพระบรมธาตุเป็นตัวแทน

8 พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก เพราะมีพระบรมธาตุ จึงมีนครศรีธรรมราช (ต่อ) ๓. พุทธานุภาพ เป็นระบบความศรัทธาของอาณาจักรนครฯ ๔. ธรรมานุภาพ เป็นระบบการปกครองของอาณาจักรนครฯ ๕. สังฆานุภาพ เป็นระบบภูมิปัญญาของอาณาจักรนครฯ ๖. ประชานุภาพ เป็นระบบการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ของอาณาจักรนครฯ

9 พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก กระบวนการสร้างระบบความศรัทธาต่อพระบรมธาตุเจดีย์ ๑. รับคติความเชื่อเรื่องพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์ เมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๗ มาแทนคติความเชื่อเดิม ศาสนาพราหมณ์/พุทธศาสนามหายาน

10 พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก กระบวนการสร้างระบบความศรัทธาต่อพระบรมธาตุเจดีย์ ๒. สร้างสถูปเจดีย์ใหญ่เป็นสัญลักษณ์ทางธรรม - เป็นการสร้างความภาคภูมิแก่เจ้าของถิ่น - เป็นกุศโลบายสร้างอาณาจักรด้วยพลังศาสนจักร - เป็นจุดศูนย์รวมพลังศรัทธาของมหาชน - เป็นกุศโลบายครองใจคนและพฤติกรรมคนให้ทำความดี

11 พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก ๓. สร้างการยอมรับความเชื่อมโยงกับปฐมภูมิ - สร้างตำนานประกอบ - สร้างอภินิหาร ปาฏิหาริย์ และความศักดิ์สิทธิ์ - กาภาพยนตร์ - พระธาตุไร้เงา - บนบานได้

12 พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก ๔. สร้างขนบประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมธาตุ ประเพณีประจำปี - แห่ผ้าขึ้นธาตุ (เดือนสาม) - สมโภชพระธาตุ (เดือนหก) - ตักบาตรธูปเทียน (เดือนแปด) ประเพณีประจำปักษ์ - สวดด้าน - เลี้ยงพระ

13 พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก

14 พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก ๕. สร้างอัตลักษณ์ของพระบรมธาตุ - นิทานว่าด้วยการซ่อมสร้างพระบรมธาตุที่มีทุกจังหวัดภาคใต้ - เครื่องพุทธบูชาที่มีมากประเภทและมากชิ้น - เครื่องประดับ - ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง - เครื่องใช้ไม้สอย - ศิลปวัตถุและโบราณวัตถุ - สิ่งแปลกมหัศจรรย์

15 พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก ต้นโพธิ์จากไทรบุรี ต้นหมากจากท่าดี

16 พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก ๖. สร้างกุศโลบายขยายฐานศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่น - สร้างเพลงกล่อมเด็ก (เพลงร้องเรือ) - สร้างตำนานอธิบายเหตุ และตำนานชื่อบ้านนามเมือง - สร้างบทรำโนรา และบทบูชาในหนังตะลุง - สร้างประณามพจน์ในวรรณกรรม

17 พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก พระบรมธาตุเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาของอาณาจักร ๑. สามัคคีธรรมในหมู่พระสงฆ์ผู้ดูแลพระบรมธาตุในรูปกา ๔ ฝูง กาแก้ว (สีขาว) กาชาติ (สีแดง) การาม (สีเหลือง) กาเดิม (สีดำ) สอนว่า สามัคคีเภทเกิดเมื่อใด สามัคคีธรรมล่มเมื่อนั้น

18 พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก ๒. พระมหากัจจายนะ (พระแอด) สอนว่า “เพราะรูปงามจึงเป็นโทษ”

19 พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก ๓. พระปัญญา “ถอยหลังเข้าไป เหล็กไนแทงตา หันหน้าออกมา กาขี้ใส่หัว” สอนว่า ทำอะไรจงใช้ปัญญาคิดให้รอบคอบ

20 พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก คติการบูชาพระบรมธาตุเมืองนคร เพื่อให้สำเร็จสมบัติสามประการ มนุษยสมบัติ ๑ สวรรคสมบัติ ๑ นิพพานสมบัติ ๑

21 พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก คตินิยมชาวใต้โบราณ เกิดมาหนึ่งชาติ ต้องไปพระธาตุหนึ่งหน ชีวิตไม่วาย ต้องขวนขวายไปลังกา

22 พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก คตินิยมชาวนครวันนี้ พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก พระบรมธาตุ : รวมศรัทธาธรรม นำสันติสุขโลก

23 พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก สวัสดี นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ๒ ก.ย. ๒๕๕๒


ดาวน์โหลด ppt พระบรมธาตุ มรดกธรรมนำสู่มรดกโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google