งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ปีสร้าง : พุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘ ผู้สร้าง : พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช แห่งราชวงศ์ปทุมวงศ์ ปีสมโภช : พ. ศ. ๑๗๗๓ รูปแบบ : ทรงระฆังคว่ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ปีสร้าง : พุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘ ผู้สร้าง : พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช แห่งราชวงศ์ปทุมวงศ์ ปีสมโภช : พ. ศ. ๑๗๗๓ รูปแบบ : ทรงระฆังคว่ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ปีสร้าง : พุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘ ผู้สร้าง : พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช แห่งราชวงศ์ปทุมวงศ์ ปีสมโภช : พ. ศ. ๑๗๗๓ รูปแบบ : ทรงระฆังคว่ำ / โอคว่ำ

3 เจดีย์ทรงระฆัง คว่ำ พระเจ้าศรีธรร มาโศกราช

4 สถานะของพระบรมธาตุเจดีย์ เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา ( เถร วาท ) ในคาบสมุทรไทย เป็นแบบแผนทางสถาปัตยกรรมพุทธ ศาสนา ในคาบสมุทรไทย ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๘ เป็นต้นมา เชื่อมโยงกับสถาปัตยกรรมพุทธศาสนา ในสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร

5 ระเบียงตีนธาตุองค์พระบรม ธาตุเจดีย์

6 สถานะของพระบรมธาตุเจดีย์ เป็น ๑ ใน ๘ ของ “ จอมเจดีย์ ” ในสยาม ประเทศ เป็นองค์ประกอบหลักของกำเนิด “ อาณาจักรนครศรีธรรมราช ” เมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๘

7 เพราะมีพระบรมธาตุ จึงมี นครศรีธรรมราช ๑. อาณาจักรนครศรีธรรมราชเติบโต สูงสุดในช่วงพุทธศตวรรษ ที่ ๑๘ - ๑๙ จุดเด่นคือมีเมือง ๑๒ นักษัตรอยู่ตลอด แหลมมลายู ๒. การร้อยรัดดำรงอยู่ของเมือง ๑๒ นักษัตร เกิดจากดุลยภาพและสัมพันธภาพ ทางพระพุทธศาสนา และจริยธรรม โดยมีพระบรมธาตุ เป็นตัวแทน

8 เพราะมีพระบรมธาตุ จึงมี นครศรีธรรมราช ( ต่อ ) ๓. พุทธานุภาพ เป็นระบบความศรัทธา ของอาณาจักรนครฯ ๔. ธรรมานุภาพ เป็นระบบการ ปกครองของอาณาจักรนครฯ ๕. สังฆานุภาพ เป็นระบบภูมิปัญญา ของอาณาจักรนครฯ ๖. ประชานุภาพ เป็นระบบการอยู่ ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ของอาณาจักรนครฯ

9 กระบวนการสร้างระบบความศรัทธา ต่อพระบรมธาตุเจดีย์ ๑. รับคติความเชื่อเรื่องพุทธศาสนาเถร วาทลังกาวงศ์ เมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๗ มาแทนคติ ความเชื่อเดิม ศาสนาพราหมณ์ / พุทธศาสนา มหายาน

10 กระบวนการสร้างระบบความศรัทธา ต่อพระบรมธาตุเจดีย์ ๒. สร้างสถูปเจดีย์ใหญ่เป็นสัญลักษณ์ ทางธรรม - เป็นการสร้างความภาคภูมิแก่ เจ้าของถิ่น - เป็นกุศโลบายสร้างอาณาจักร ด้วยพลังศาสนจักร - เป็นจุดศูนย์รวมพลังศรัทธาของ มหาชน - เป็นกุศโลบายครองใจคนและ พฤติกรรมคนให้ทำความดี

11 ๓. สร้างการยอมรับความเชื่อมโยงกับ ปฐมภูมิ - สร้างตำนานประกอบ - สร้างอภินิหาร ปาฏิหาริย์ และ ความศักดิ์สิทธิ์ - กาภาพยนตร์ - พระธาตุไร้เงา - บนบานได้

12 ๔. สร้างขนบประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับ พระบรมธาตุ ประเพณีประจำปี - แห่ผ้าขึ้นธาตุ ( เดือนสาม ) - สมโภชพระธาตุ ( เดือนหก ) - ตักบาตรธูปเทียน ( เดือน แปด ) ประเพณีประจำปักษ์ - สวดด้าน - เลี้ยงพระ

13

14 ๕. สร้างอัตลักษณ์ของพระบรมธาตุ - นิทานว่าด้วยการซ่อมสร้างพระบรม ธาตุที่มีทุกจังหวัดภาคใต้ - เครื่องพุทธบูชาที่มีมากประเภทและ มากชิ้น - เครื่องประดับ - ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง - เครื่องใช้ไม้สอย - ศิลปวัตถุและโบราณวัตถุ - สิ่งแปลกมหัศจรรย์

15 ต้นโพธิ์จาก ไทรบุรี ต้นหมากจาก ท่าดี

16 ๖. สร้างกุศโลบายขยายฐานศรัทธาจากรุ่นสู่ รุ่น - สร้างเพลงกล่อมเด็ก ( เพลงร้องเรือ ) - สร้างตำนานอธิบายเหตุ และตำนาน ชื่อบ้านนามเมือง - สร้างบทรำโนรา และบทบูชาในหนัง ตะลุง - สร้างประณามพจน์ในวรรณกรรม

17 พระบรมธาตุเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญา ของอาณาจักร ๑. สามัคคีธรรมในหมู่พระสงฆ์ผู้ดูแล พระบรมธาตุในรูปกา ๔ ฝูง กาแก้ว ( สีขาว ) กาชาติ ( สีแดง ) การาม ( สีเหลือง ) กาเดิม ( สีดำ ) สอนว่า สามัคคีเภทเกิดเมื่อใด สามัคคีธรรมล่มเมื่อนั้น

18 ๒. พระมหากัจจายนะ ( พระแอด ) สอนว่า “ เพราะรูปงาม จึงเป็นโทษ ”

19 ๓. พระปัญญา “ ถอยหลังเข้าไป เหล็กไน แทงตา หันหน้าออกมา กาขี้ใส่ หัว ” สอนว่า ทำอะไรจงใช้ ปัญญาคิดให้รอบคอบ

20 คติการบูชาพระบรมธาตุเมืองนคร เพื่อให้สำเร็จสมบัติสามประการ มนุษยสมบัติ ๑ สวรรคสมบัติ ๑ นิพพานสมบัติ ๑

21 คตินิยมชาวใต้โบราณ เกิดมาหนึ่งชาติต้องไปพระธาตุ หนึ่งหน ชีวิตไม่วายต้องขวนขวายไปลังกา

22 คตินิยมชาวนครวันนี้ พระบรมธาตุ : มรดกธรรมนำสู่มรดก โลก พระบรมธาตุ : รวมศรัทธาธรรม นำ สันติสุขโลก

23 นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช ๒ ก. ย. ๒๕๕๒


ดาวน์โหลด ppt พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ปีสร้าง : พุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘ ผู้สร้าง : พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช แห่งราชวงศ์ปทุมวงศ์ ปีสมโภช : พ. ศ. ๑๗๗๓ รูปแบบ : ทรงระฆังคว่ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google