งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษีเงินได้นิติบุคคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กิจการค้าหากำไรโดย รัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ กิจการร่วมค้า (Joint Venture) บริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้าง ห้างกับห้าง บริษัท / ห้าง กับบุคคลธรรมดา FOUNDATION / ASSOCIATION นิติบุคคลอื่น 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษี หรือได้รับการยกเว้นภาษี หน่วยงานของรัฐ วัด หอการค้า พรรคการเมือง สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิ สมาคม ตามประกาศกระทรวงการคลัง บริษัท / ห้างตามความร่วมมือระหว่างประเทศ กิจการที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI บริษัท / ห้าง ที่มีอนุสัญญาภาษีระหว่างประเทศ 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ฐานภาษี กำไรสุทธิ ม. 65 รายได้ก่อนหักรายจ่าย (กิจการขนส่งระหว่างประเทศ) ม. 67 เงินได้ที่จ่ายจาก หรือในประเทศไทย ม. 70 การจำหน่ายกำไรไปนอกประเทศ ม. 70 ทวิ 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

4 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
รอบระยะเวลาบัญชี ปกติ 12 เดือน กรณีน้อยกว่า เริ่มตั้งกิจการ ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนวันสุดท้ายของรอบบัญชี เลิกกิจการ ควบรวมกิจการ กรณีมากกว่า 12 เดือน เลิกกิจการและชำระบัญชีไม่เสร็จภายใน วัน 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี


ดาวน์โหลด ppt ภาษีเงินได้นิติบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google