งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจการค้าหากำไรโดย รัฐบาลต่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจการค้าหากำไรโดย รัฐบาลต่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจการค้าหากำไรโดย รัฐบาลต่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ กิจการร่วมค้า (Joint Venture) บริษัทกับบริษัท บริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้าง บริษัทกับห้าง ห้างกับห้าง ห้างกับห้าง บริษัท / ห้าง กับบุคคลธรรมดา บริษัท / ห้าง กับบุคคลธรรมดา FOUNDATION / ASSOCIATION นิติบุคคลอื่น 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 1 ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคล

2  นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษี หรือ ได้รับการยกเว้นภาษี หน่วยงานของรัฐ วัด หอการค้า พรรคการเมือง สนง. ทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์ หน่วยงานของรัฐ วัด หอการค้า พรรคการเมือง สนง. ทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์ มูลนิธิ สมาคม ตามประกาศ กระทรวงการคลัง มูลนิธิ สมาคม ตามประกาศ กระทรวงการคลัง บริษัท / ห้างตามความร่วมมือระหว่าง ประเทศ บริษัท / ห้างตามความร่วมมือระหว่าง ประเทศ กิจการที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI กิจการที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI บริษัท / ห้าง ที่มีอนุสัญญาภาษี ระหว่างประเทศ บริษัท / ห้าง ที่มีอนุสัญญาภาษี ระหว่างประเทศ 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 2 ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคล

3 ฐานภาษี  กำไรสุทธิ ม. 65  รายได้ก่อนหักรายจ่าย ( กิจการ ขนส่งระหว่างประเทศ ) ม. 67  เงินได้ที่จ่ายจาก หรือในประเทศ ไทย ม. 70  การจำหน่ายกำไรไปนอกประเทศ ม. 70 ทวิ 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคล

4 ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคล 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 4 รอบระยะเวลาบัญชี ปกติ 12 เดือน กรณีน้อยกว่า  เริ่มตั้งกิจการ  ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนวันสุดท้ายของ รอบบัญชี  เลิกกิจการ  ควบรวมกิจการ กรณีมากกว่า 12 เดือน เลิก กิจการและชำระบัญชีไม่เสร็จ ภายใน 150 วัน กรณีมากกว่า 12 เดือน เลิก กิจการและชำระบัญชีไม่เสร็จ ภายใน 150 วัน


ดาวน์โหลด ppt กิจการค้าหากำไรโดย รัฐบาลต่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google