งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การบริหารรายได้รายจ่ายของ รัฐบาล ” โดย ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมห ภาค และโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การบริหารรายได้รายจ่ายของ รัฐบาล ” โดย ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมห ภาค และโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การบริหารรายได้รายจ่ายของ รัฐบาล ” โดย ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมห ภาค และโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

2 หัวข้อในการ บรรยาย I. เป้าหมายของนโยบาย การคลัง II. นโยบายการคลังในการ บริหารเศรษฐกิจ III. กรอบในการใช้ นโยบายการคลังในการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

3 I. เป้าหมายของนโยบาย การคลัง

4 การรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Stability) การจัดสรรทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ (Efficient Resource Allocation) การกระจายรายได้และทรัพย์สินอย่าง เป็นธรรม (Equitable Income Distribution)

5 II. นโยบายการคลังในการบริหาร เศรษฐกิจ

6 นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) นโยบายบริหารด้านรายได้ นโยบายบริหารด้านรายจ่าย นโยบายบริหารหนี้สาธารณะ นโยบายบริหารทรัพย์สิน

7 เครื่องมือนโยบายการคลัง (Fiscal Policy ) นโยบายด้านรายได้ - ภาษีทางตรง ( ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ) - ภาษีทางอ้อม ( ภาษี VAT ภาษี สรรพสามิต ภาษีศุลกากร ) - เงินนำส่งกำไรของรัฐวิสาหกิจ - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

8 องค์ประกอบของรายได้ ปี 2550-2551 รายได้ปี 2550 1.444 ล้าน ล้านบาท รายได้ปี 2551 1.495 ล้าน ล้านบาท

9 เครื่องมือนโยบายการคลัง (Fiscal Policy ) นโยบายด้านรายจ่าย - รายจ่ายจากงบประมาณ - รายจ่ายจากเงินกู้ต่างประเทศ - รายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ

10 รายจ่าย รายได้ ดุลงบประมาณ ฐานะการคลังของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2539 - 2552 68,506 850,026 781,520 1,604,640 1,951,700 - 3 4 7, 0 6 1 หน่วย : พันล้านบาท

11 เครื่องมือนโยบายการคลัง (Fiscal Policy ) นโยบายบริหารหนี้สาธารณะ - กู้หนี้ในประเทศ - กู้หนี้ต่างประเทศ

12 หนี้สาธารณะ /GDP

13 เครื่องมือนโยบายการคลัง (Fiscal Policy ) นโยบายบริหารทรัพย์สิน - การบริหารเงินคงคลัง - การบริหารที่ราชพัสดุ - การบริหารรัฐวิสาหกิจและ หลักทรัพย์ของรัฐ

14 59 แห่ง ทรัพย์สินรวม 5.9 ล้านล้านบาท (75% ของ GDP) ทรัพย์สินรวม 5.9 ล้านล้านบาท (75% ของ GDP) รายได้รวม 2.1 ล้านล้านบาท (27% ของ GDP) หนี้สินรวม 4.5 ล้านล้านบาท (57% ของ GDP)  รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบัน การเงิน : 51 แห่ง  รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบัน การเงิน : 8 แห่ง รัฐวิสาหกิจเป็นทรัพย์สินของประเทศ และเป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐใน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

15 ขอบเขตของรัฐบาล ภาค สาธารณ ะ นโยบายกึ่งการคลัง (Quasi-fiscal Activities) นอกบัญชีการ คลังภาค สาธารณะ แต่ รัฐบาลมีอำนาจ สั่งการ รายได้ / รายจ่าย ใน งบประมาณ รัฐบาล การใช้จ่ายเงินกู้ ต่างประเทศ กองทุนนอก งบประมาณ อปท. ดุลการคลังท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ งบลงทุน / รายได้เพื่อ การลงทุน รัฐบา ล ภาครั ฐ

16 กรอบในการใช้นโยบายการคลัง -Demand Management -Supply Management

17 Demand Management C I X-M นโยบายรายจ่าย นโยบายกรายได้ VAT, Excise Tax Personal Income Tax Current Expenditure Transfer Corporate IncomeTax, BOI’s Incentives Custom Tax Capital Expenditure SOE’s Investment Export Subsidy (no longer used)

18 Supply Management Quality Quantity Quality Quantity Social & Economic Environment LaborCapital Logistics

19 นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจรัฐบาล องค์ประกอบหลักของนโยบายการคลัง 25522553255425552556 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ งบประมาณรัฐบาล 1.84 ล้านล้าน งบประมาณ ’53 1.95 ล้านล้านบาท Stimulus Package วงเงิน 1.56 ล้านล้าน บาท งบประมาณ กลางปี ‘52 1.167 แสนล้าน สนับสนุนสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินของรัฐ งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 3.08 แสนล้าน งบประมาณ อปท. 3.66 แสนล้าน 1 3 เร่งรัดการ เบิกจ่าย งบประมา ณ ผลักดัน โครงการ ลงทุน 5 4 มาตรการภาษี 2

20 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt “ การบริหารรายได้รายจ่ายของ รัฐบาล ” โดย ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมห ภาค และโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google