งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Credit Management 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Credit Management 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Credit Management kris161988@yahoo.com 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th

2 การกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ เงื่อนไขการให้สินเชื่อ 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สัง ขมณี 2 วัตถุประสงค์ในการกำหนดวงเงิน สินเชื่อ วิธีการคำนวณวงเงินสินเชื่อ  เงินกู้ระยะยาว  เงินทุนหมุนเวียน  ข้อควรระวัง เงินต้นและระยะเวลาในการให้เงินกู้ของ วงเงินแต่ละประเภท ต้องแยกให้เด่นชัดไม่ให้ ซ้ำซ้อนกัน มิฉะนั้นจะเกิดการให้วงเงินเกิน (double financing) ได้ 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th 2

3 Credit Management กำหนดเป็นวงเงินรวมแล้วแยก เป็นแต่ละประเภท  เป็นทุนหมุนเวียนรวม  ลูกหนี้การค้า  สินค้าคงเหลือ  เจ้าหนี้การค้า  วงเงิน L/C  วงเงิน CBD  วงเงิน P/C  วงเงิน L/G 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สัง ขมณี 3 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th 3

4 LOGO www.themegallery.com 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 4 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th


ดาวน์โหลด ppt LOGO Credit Management 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google