งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th
Credit Management ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4 เมษายน 2560

2 การกำหนดวงเงินสินเชื่อ และเงื่อนไขการให้สินเชื่อ
วัตถุประสงค์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ วิธีการคำนวณวงเงินสินเชื่อ เงินกู้ระยะยาว เงินทุนหมุนเวียน ข้อควรระวัง เงินต้นและระยะเวลาในการให้เงินกู้ของวงเงินแต่ละประเภท ต้องแยกให้เด่นชัดไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน มิฉะนั้นจะเกิดการให้วงเงินเกิน (double financing) ได้ 4 เมษายน 2560 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2

3 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th
Credit Management กำหนดเป็นวงเงินรวมแล้วแยกเป็นแต่ละประเภท เป็นทุนหมุนเวียนรวม ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า วงเงิน L/C วงเงิน CBD วงเงิน P/C วงเงิน L/G 4 เมษายน 2560 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี 3

4 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th
Thank You ! 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ดาวน์โหลด ppt ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google