งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO CREDIT MANAGEMENT 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO CREDIT MANAGEMENT 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO CREDIT MANAGEMENT 18 กันยายน กันยายน กันยายน ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา

2 บทที่ 9 การพิจารณา หลักประกัน 18 กันยายน กันยายน กันยายน ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา คุณสมบัติของผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์  มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์  เป็นผู้มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต  จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชาของตน  มีการพัฒนาตนเองและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม สม่ำเสมอ  เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ติดตามและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับข่าวสารความ เคลื่อนไหวต่างๆ  มีศิลปะในการพูด  มีความรู้และข้อเสนอแนะที่ดี  รู้จักการใช้ความรู้ ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้า  ปฏิบัติระเบียบและข้อบังคับหรือคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด  มีความซื่อตรงและสุจริต

3  รู้จักการใช้ความรู้ ปฏิภาณไหวพริบในการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ปฏิบัติระเบียบและข้อบังคับหรือคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด  มีความซื่อตรงและสุจริต 18 กันยายน กันยายน กันยายน ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา การพิจารณาหลักประกัน

4 หลักทรัพย์ที่ธนาคารต้อง ออกไปตรวจสอบและประเมิน ราคา  อสังหาริมทรัพย์ตาม ป. พ. พ. ม.100  สังหาริมทรัพย์ตาม ป. พ. พ. ม กันยายน กันยายน กันยายน ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา

5 การประเมินราคา อสังหาริมทรัพย์  การประเมินราคาที่ดิน  การประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง  การประเมินราคาอาคารชุด  การสำรวจแบบประเมินราคาสิทธิการ เช่า 18 กันยายน กันยายน กันยายน ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา

6 การประเมินราคาที่ดิน  หลักอุปสงค์และอุปทาน  หลักการเปลี่ยนแปลง  หลักการทดแทน  หลักการใช้ประโยชน์สูงสุด และดีที่สุด  หลักความพอดี  หลักการแข่งขัน  หลักการคาดคะเน 18 กันยายน กันยายน กันยายน ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา

7 กระบวนการประเมินราคา  กำหนดวัตถุประสงค์ในการประเมิน  การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์  การสำรวจที่ตั้งและตรวจสอบความ ถูกต้อง  การหาข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ราคา  ทำแผนที่ และรายงาน 18 กันยายน กันยายน กันยายน ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา

8 ปัจจัยที่ทำให้ราคาที่ดินสูงขึ้น หรือต่ำลง  ลักษณะของที่ดิน  เนื้อที่ของที่ดิน  การปรับปรุงที่ดิน  การคมนาคมมีส่วนสำคัญที่ทำให้ราคา ที่ดินแตกต่างกัน  การสาธารณูปโภค 18 กันยายน กันยายน กันยายน ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา

9  สิ่งแวดล้อม  ทำเลที่ตั้งและความนิยม  ภาระติดพันของที่ดิน  การใช้ประโยชน์ของที่ดิน  หลักฐานการรับรองสิทธิ  เขตเวนคืนหรือเขตหวงห้าม  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์ 18 กันยายน กันยายน กันยายน บทที่ 8 การประเมิน ความเสี่ยง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา

10 18 กันยายน กันยายน กันยายน การประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้าง  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง  ประเภทของสิ่งปลูกสร้าง  การสำรวจสิ่งปลูกสร้าง  การประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง  ปัจจัยที่ทำให้ราคาสูง - ต่ำ ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา

11 การประเมินราคาอาคารชุด  ที่มาของอาคารชุด  นิติบุคคลอาคารชุด  การสำรวจ  การประเมินราคา  ปัจจัยที่ทำให้ราคาสูง - ต่ำ 18 กันยายน กันยายน กันยายน ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา

12 การประเมินราคาหุ้นสามัญเป็น หลักประกัน การเลือกหุ้นของบริษัทในตลาดเพื่อนำมาคำนวณ ดัชนี SET 50  อยู่ในอันดับ 150 ของค่าถัวเฉลี่ยทุนจดทะเบียน ในตลาดบนกระดานหลักเป็นเวลา 12 เดือนที่ ผ่านมา  มียอดซื้อขายรายเดือนในกระดานหลักมากกว่า 50% ของค่าเฉลี่ยการซื้อขายรายเดือนต่อหุ้นเป็น เวลาอย่างน้อย 9 เดือน จาก 12 เดือนก่อนถูก เลือก  จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อย กว่า 6 เดือนก่อนการเลือกสรร ถึงแม้ว่าหลักการ ในข้อ 2 จะใช้กับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนกับ ตลาดไม่น้อยกว่า 12 เดือน ส่วนหลักการในข้อ 3 นี้ ถูกปรับปรุงให้เหมาะกับหุ้นจดทะเบียนใน ตลาดที่น้อยกว่า 12 เดือน แต่มากกว่า 6 เดือน 18 กันยายน กันยายน กันยายน ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา

13 LOGO 18 กันยายน กันยายน กันยายน ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนสุนันทา


ดาวน์โหลด ppt LOGO CREDIT MANAGEMENT 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google