งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th
CREDIT MANAGEMENT ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4 เมษายน 2560

2 บทที่ 9 การพิจารณาหลักประกัน
คุณสมบัติของผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์ มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ เป็นผู้มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชาของตน มีการพัฒนาตนเองและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสม่ำเสมอ เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ติดตามและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ มีศิลปะในการพูด มีความรู้และข้อเสนอแนะที่ดี รู้จักการใช้ความรู้ ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ปฏิบัติระเบียบและข้อบังคับหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด มีความซื่อตรงและสุจริต 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th
การพิจารณาหลักประกัน รู้จักการใช้ความรู้ ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ปฏิบัติระเบียบและข้อบังคับหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด มีความซื่อตรงและสุจริต 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th
หลักทรัพย์ที่ธนาคารต้องออกไปตรวจสอบและประเมินราคา อสังหาริมทรัพย์ตาม ป.พ.พ. ม.100 สังหาริมทรัพย์ตาม ป.พ.พ. ม.101 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ การประเมินราคาที่ดิน การประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง การประเมินราคาอาคารชุด การสำรวจแบบประเมินราคาสิทธิการเช่า 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

6 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th
การประเมินราคาที่ดิน หลักอุปสงค์และอุปทาน หลักการเปลี่ยนแปลง หลักการทดแทน หลักการใช้ประโยชน์สูงสุด และดีที่สุด หลักความพอดี หลักการแข่งขัน หลักการคาดคะเน 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th
กระบวนการประเมินราคา กำหนดวัตถุประสงค์ในการประเมิน การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ การสำรวจที่ตั้งและตรวจสอบความถูกต้อง การหาข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ราคา ทำแผนที่ และรายงาน 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

8 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th
ปัจจัยที่ทำให้ราคาที่ดินสูงขึ้นหรือต่ำลง ลักษณะของที่ดิน เนื้อที่ของที่ดิน การปรับปรุงที่ดิน การคมนาคมมีส่วนสำคัญที่ทำให้ราคาที่ดินแตกต่างกัน การสาธารณูปโภค 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

9 บทที่ 8 การประเมินความเสี่ยง
สิ่งแวดล้อม ทำเลที่ตั้งและความนิยม ภาระติดพันของที่ดิน การใช้ประโยชน์ของที่ดิน หลักฐานการรับรองสิทธิ เขตเวนคืนหรือเขตหวงห้าม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th
การประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้าง ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง ประเภทของสิ่งปลูกสร้าง การสำรวจสิ่งปลูกสร้าง ปัจจัยที่ทำให้ราคาสูง-ต่ำ 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

11 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th
การประเมินราคาอาคารชุด ที่มาของอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด การสำรวจ การประเมินราคา ปัจจัยที่ทำให้ราคาสูง - ต่ำ 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

12 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th
การประเมินราคาหุ้นสามัญเป็นหลักประกัน การเลือกหุ้นของบริษัทในตลาดเพื่อนำมาคำนวณดัชนี SET 50 อยู่ในอันดับ ของค่าถัวเฉลี่ยทุนจดทะเบียนในตลาดบนกระดานหลักเป็นเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา มียอดซื้อขายรายเดือนในกระดานหลักมากกว่า 50% ของค่าเฉลี่ยการซื้อขายรายเดือนต่อหุ้นเป็นเวลาอย่างน้อย 9 เดือน จาก 12 เดือนก่อนถูกเลือก จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนการเลือกสรร ถึงแม้ว่าหลักการในข้อ 2 จะใช้กับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนกับตลาดไม่น้อยกว่า 12 เดือน ส่วนหลักการในข้อ 3 นี้ ถูกปรับปรุงให้เหมาะกับหุ้นจดทะเบียนในตลาดที่น้อยกว่า 12 เดือน แต่มากกว่า 6 เดือน 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

13 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th
Thank You ! 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ดาวน์โหลด ppt ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google