งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO CREDIT MANAGEMENT 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO CREDIT MANAGEMENT 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO CREDIT MANAGEMENT www.themegallery.com 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th

2 บทที่ 9 การพิจารณา หลักประกัน 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 2 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา http://www.ssru.ac.th คุณสมบัติของผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์  มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์  เป็นผู้มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต  จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชาของตน  มีการพัฒนาตนเองและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม สม่ำเสมอ  เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ติดตามและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับข่าวสารความ เคลื่อนไหวต่างๆ  มีศิลปะในการพูด  มีความรู้และข้อเสนอแนะที่ดี  รู้จักการใช้ความรู้ ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้า  ปฏิบัติระเบียบและข้อบังคับหรือคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด  มีความซื่อตรงและสุจริต

3  รู้จักการใช้ความรู้ ปฏิภาณไหวพริบในการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ปฏิบัติระเบียบและข้อบังคับหรือคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด  มีความซื่อตรงและสุจริต 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 3 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา http://www.ssru.ac.th การพิจารณาหลักประกัน

4 หลักทรัพย์ที่ธนาคารต้อง ออกไปตรวจสอบและประเมิน ราคา  อสังหาริมทรัพย์ตาม ป. พ. พ. ม.100  สังหาริมทรัพย์ตาม ป. พ. พ. ม.101 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 4 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา http://www.ssru.ac.th

5 การประเมินราคา อสังหาริมทรัพย์  การประเมินราคาที่ดิน  การประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง  การประเมินราคาอาคารชุด  การสำรวจแบบประเมินราคาสิทธิการ เช่า 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 5 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา http://www.ssru.ac.th

6 การประเมินราคาที่ดิน  หลักอุปสงค์และอุปทาน  หลักการเปลี่ยนแปลง  หลักการทดแทน  หลักการใช้ประโยชน์สูงสุด และดีที่สุด  หลักความพอดี  หลักการแข่งขัน  หลักการคาดคะเน 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 6 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา http://www.ssru.ac.th

7 กระบวนการประเมินราคา  กำหนดวัตถุประสงค์ในการประเมิน  การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์  การสำรวจที่ตั้งและตรวจสอบความ ถูกต้อง  การหาข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ราคา  ทำแผนที่ และรายงาน 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 7 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา http://www.ssru.ac.th

8 ปัจจัยที่ทำให้ราคาที่ดินสูงขึ้น หรือต่ำลง  ลักษณะของที่ดิน  เนื้อที่ของที่ดิน  การปรับปรุงที่ดิน  การคมนาคมมีส่วนสำคัญที่ทำให้ราคา ที่ดินแตกต่างกัน  การสาธารณูปโภค 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 8 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา http://www.ssru.ac.th

9  สิ่งแวดล้อม  ทำเลที่ตั้งและความนิยม  ภาระติดพันของที่ดิน  การใช้ประโยชน์ของที่ดิน  หลักฐานการรับรองสิทธิ  เขตเวนคืนหรือเขตหวงห้าม  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์ 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 9 บทที่ 8 การประเมิน ความเสี่ยง ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา http://www.ssru.ac.th

10 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 10 การประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้าง  ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง  ประเภทของสิ่งปลูกสร้าง  การสำรวจสิ่งปลูกสร้าง  การประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง  ปัจจัยที่ทำให้ราคาสูง - ต่ำ ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา http://www.ssru.ac.th

11 การประเมินราคาอาคารชุด  ที่มาของอาคารชุด  นิติบุคคลอาคารชุด  การสำรวจ  การประเมินราคา  ปัจจัยที่ทำให้ราคาสูง - ต่ำ 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 11 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา http://www.ssru.ac.th

12 การประเมินราคาหุ้นสามัญเป็น หลักประกัน การเลือกหุ้นของบริษัทในตลาดเพื่อนำมาคำนวณ ดัชนี SET 50  อยู่ในอันดับ 150 ของค่าถัวเฉลี่ยทุนจดทะเบียน ในตลาดบนกระดานหลักเป็นเวลา 12 เดือนที่ ผ่านมา  มียอดซื้อขายรายเดือนในกระดานหลักมากกว่า 50% ของค่าเฉลี่ยการซื้อขายรายเดือนต่อหุ้นเป็น เวลาอย่างน้อย 9 เดือน จาก 12 เดือนก่อนถูก เลือก  จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อย กว่า 6 เดือนก่อนการเลือกสรร ถึงแม้ว่าหลักการ ในข้อ 2 จะใช้กับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนกับ ตลาดไม่น้อยกว่า 12 เดือน ส่วนหลักการในข้อ 3 นี้ ถูกปรับปรุงให้เหมาะกับหุ้นจดทะเบียนใน ตลาดที่น้อยกว่า 12 เดือน แต่มากกว่า 6 เดือน 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 12 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา http://www.ssru.ac.th

13 LOGO www.themegallery.com 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 13 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th


ดาวน์โหลด ppt LOGO CREDIT MANAGEMENT 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 1 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google