งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เป็นวิธีการที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ แรกเริ่มที่มีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบ่งกระบวนการทำงานออกเป็นขั้นตอน ต่าง ๆ ขั้นตอนในแต่ละช่วงจะสืบเนื่องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เป็นวิธีการที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ แรกเริ่มที่มีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบ่งกระบวนการทำงานออกเป็นขั้นตอน ต่าง ๆ ขั้นตอนในแต่ละช่วงจะสืบเนื่องกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  เป็นวิธีการที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ แรกเริ่มที่มีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบ่งกระบวนการทำงานออกเป็นขั้นตอน ต่าง ๆ ขั้นตอนในแต่ละช่วงจะสืบเนื่องกัน ไปจากขั้นหนึ่งสู่อีกขั้นหนึ่งตามลำดับ เหมือนสายน้ำตกสามารถย้อนกลับไป ปรับปรุงขั้นตอนก่อนหน้าได้ตามลำดับ แนวทางนี้ผู้ใช้จะเห็นระบบใหม่ก็ต่อเมื่อ โครงการเสร็จสิ้น

3

4  1. ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค (Technical Feasibility)  2. ความเหมาะสมทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility)  3. ความเหมาะสมทางด้านการเงิน (Financial Feasibility)  4. ความเหมาะสมทางด้านเวลา (Schedule Feasibility)  5. ความเหมาะสมทางด้านบุคลากร (Human Feasibility)

5

6 1.Requirement เป็นขั้นตอนในการเก็บ ความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม 2.Analysis and design เป็นขั้นตอนใน การเอาความต้องการของผู้ใช้มาวิเคราะห์ ถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสม 3.Coding เป็นขั้นตอนของการเขียน โปรแกรมตามที่เราออกแบบมา

7  4.Testing เป็นขั้นตอนในการเอา โปรแกรมที่เขียนเสร็จแล้วมาทำการ ทดสอบหาข้อผิดพลาด  5.Product เมื่อทำการทดสอบจนแน่ใจ แล้วว่าไม่มีข้อผิดพลาดก็นำโปรแกรมไป ใช้งานจริง  6. Maintenance เป็นขั้นตอนในการดูแล ผู้ใช้โปรแกรมว่ามีปัญหาในการใช้งาน หรือไม่อย่างไร พร้อมให้คำปรึกษาและรับ ฟังข้อคิดเห็นเพื่อจะนำมาพัฒนาโปรแกรม ในรุ่นถัดไป

8  1. เป็น Series ของขั้นตอนการทำงาน คล้ายสายงานการผลิต (Product Line)  2. แต่ละขั้น หน้าที่และ Product ถูก กำหนดอย่างชัดเจน  3.Product ส่วนใหญ่เป็นเอกสาร (Document)  4.Product ที่ผลิตในแต่ละขั้นจะเป็น พื้นฐานสำหรับงานขั้นต่อไป  สามารถตรวจสอบความถูกต้องของงานใน แต่ละขั้นได้

9  1. แบ่งงานยากให้เป็นงานที่เล็ก ง่ายต่อ การจัดการ  2. มีการกำหนด Product ที่ต้องส่งมอบ ในแต่ละงาน อย่างชัดเจน

10  1. ถ้าค้นพบข้อผิดพลาดของขั้นที่เสร็จ สิ้นแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ การแก้ไข จำเป็นต้องเริ่มรอบ (Iteration) ใหม่  2. ลูกค้าเห็นและทดลองใช้ Software ก็ ต่อเมื่อถึง ขั้นตอนสุดท้าย หากมีบางอย่าง ที่ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า การ แก้ไขยาก แพง เสียเวลา


ดาวน์โหลด ppt  เป็นวิธีการที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ แรกเริ่มที่มีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบ่งกระบวนการทำงานออกเป็นขั้นตอน ต่าง ๆ ขั้นตอนในแต่ละช่วงจะสืบเนื่องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google