งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Waterfall model แบบจำลองน้ำตก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Waterfall model แบบจำลองน้ำตก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Waterfall model แบบจำลองน้ำตก

2 Waterfall model เป็นวิธีการที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่แรกเริ่มที่มีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบ่งกระบวนการทำงานออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ขั้นตอนในแต่ละช่วงจะสืบเนื่องกันไปจากขั้นหนึ่งสู่อีกขั้นหนึ่งตามลำดับเหมือนสายน้ำตกสามารถย้อนกลับไปปรับปรุงขั้นตอนก่อนหน้าได้ตามลำดับ แนวทางนี้ผู้ใช้จะเห็นระบบใหม่ก็ต่อเมื่อโครงการเสร็จสิ้น

3

4 ระบบในการพัฒนาซอฟต์แวร์จะเน้นศึกษาใน 5 ประการคือ
1. ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค (Technical Feasibility) 2. ความเหมาะสมทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility) 3. ความเหมาะสมทางด้านการเงิน (Financial Feasibility) 4. ความเหมาะสมทางด้านเวลา (Schedule Feasibility) 5. ความเหมาะสมทางด้านบุคลากร (Human Feasibility)

5

6 Waterfall modelเหมาะสำหรับการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็นลักษณะ Mass product ซึ่งมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 1.Requirement เป็นขั้นตอนในการเก็บความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม 2.Analysis and design เป็นขั้นตอนในการเอาความต้องการของผู้ใช้มาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสม 3.Coding เป็นขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมตามที่เราออกแบบมา

7 4.Testing เป็นขั้นตอนในการเอาโปรแกรมที่เขียนเสร็จแล้วมาทำการทดสอบหาข้อผิดพลาด
5.Product เมื่อทำการทดสอบจนแน่ใจแล้วว่าไม่มีข้อผิดพลาดก็นำโปรแกรมไปใช้งานจริง 6. Maintenance เป็นขั้นตอนในการดูแลผู้ใช้โปรแกรมว่ามีปัญหาในการใช้งานหรือไม่อย่างไร พร้อมให้คำปรึกษาและรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อจะนำมาพัฒนาโปรแกรมในรุ่นถัดไป

8 คุณลักษณะของ Waterfall Model
1. เป็นSeriesของขั้นตอนการทำงาน คล้ายสายงานการผลิต (Product Line) 2. แต่ละขั้น หน้าที่และProduct ถูกกำหนดอย่างชัดเจน 3.Product ส่วนใหญ่เป็นเอกสาร (Document) 4.Productที่ผลิตในแต่ละขั้นจะเป็นพื้นฐานสำหรับงานขั้นต่อไป สามารถตรวจสอบความถูกต้องของงานในแต่ละขั้นได้

9 ข้อดีของ Waterfall Model
1. แบ่งงานยากให้เป็นงานที่เล็ก ง่ายต่อการจัดการ 2. มีการกำหนด Product ที่ต้องส่งมอบในแต่ละงาน อย่างชัดเจน

10 ข้อเสียของ Waterfall Model
1. ถ้าค้นพบข้อผิดพลาดของขั้นที่เสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ การแก้ไขจำเป็นต้องเริ่มรอบ(Iteration) ใหม่ 2.ลูกค้าเห็นและทดลองใช้Software ก็ต่อเมื่อถึง ขั้นตอนสุดท้าย หากมีบางอย่างที่ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า การแก้ไขยาก แพง เสียเวลา


ดาวน์โหลด ppt Waterfall model แบบจำลองน้ำตก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google