งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบพัฒนาศักยภาพและขยายข้อมูลการบริการโดย รถโดยสารประจำทางด้วยเทคโนโลยี RFID (NRIC-000136)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบพัฒนาศักยภาพและขยายข้อมูลการบริการโดย รถโดยสารประจำทางด้วยเทคโนโลยี RFID (NRIC-000136)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบพัฒนาศักยภาพและขยายข้อมูลการบริการโดย รถโดยสารประจำทางด้วยเทคโนโลยี RFID (NRIC-000136)

2 หัวข้อการนำเสนอ  บทนำ  ทฤษฎี และหลักการที่ใช้พัฒนาระบบ  วิเคราะห์ระบบปัจจุบัน  การออกแบบระบบใหม่  การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้  การวิเคราะห์ต้นทุน  ความคืบหน้าของโครงการ  บทสรุป และแนวทางการพัฒนาต่อในอนาคต

3 บทนำ - วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อที่จะสามารถพยากรณ์เวลาล่วงหน้าในการเข้า มาถึงป้ายประจำทางของรถโดยสารประจำทาง  เพื่อให้สามารถพยากรณ์เวลาที่ใช้ในการโดยสารรถ โดยสารประจำทางที่ได้ล่วงหน้าจากป้ายต้นทางไปยัง อีกป้ายหนึ่งซึ่งเป็นปลายทาง ณ ช่วงเวลาที่กำหนดได้  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการให้บริการรถโดยสาร ประจำทางจริงไว้ใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ เช่น การกำหนดตารางการเดินรถที่สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

4 บทนำ - วัตถุประสงค์ของโครงการ ( ต่อ )  เพื่อให้การบริการรถโดยสารประจำทางมีความเป็น ระเบียบเรียบร้อยทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ  เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางโดยรถ โดยสารประจำทางทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

5 ทฤษฎี และหลักการที่ใช้พัฒนา ระบบ  เก็บข้อมูลจากการอ่านแท็กที่รถโดยสารประจำทางลง ฐานข้อมูล แล้วนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาพยากรณ์ การเข้ามาถึงป้าย  นำข้อมูลเวลาที่ใช้ในการเดินทางของรถโดยสาร ประจำทางหมายเลขเดียวกันที่ออกจากป้ายก่อนหน้า ป้ายที่ต้องการพยากรณ์จนถึงป้ายที่ต้องการพยากรณ์ ล่าสุดจำนวน n ข้อมูล ด้วยวิธีพยากรณ์แบบ Weighted Average Moving Method

6 ทฤษฎี และหลักการที่ใช้พัฒนา ระบบ ( ต่อ )  F t = r 1 Y t-1 + r 2 Y t-2 + … + r n Y t-n โดยมีข้อกำหนดในการคิดค่าเฉลี่ยไว้ดังนี้ r total = r 1 + r 2 + … + r n = 1.0  กรณีที่เป็นรถโดยสารประจำคันแรกของหมายเลขรถ โดยสารประจำทาง ระบบจะนำเวลาในการเดินทาง เฉลี่ยของแต่ล่ะป้ายของรถโดยสารประจำทาง หมายเลขนั้นมาใช้ในการพยากรณ์

7 วิเคราะห์ระบบปัจจุบัน - ปัญหา ระบบงานเดิม  ไม่สามารถนำกฎระเบียบที่วางไว้ไปปฏิบัติได้ อัน เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานละเลยหรือปัจจัยอื่นๆ เช่น มี มาตราว่าห้ามเข้าจอดนอกป้ายจอด แต่ก็จอดรับส่ง ผู้โดยสารกลางถนน หรือพนักงานขับรถขับรถเร็ว เกินไป ทำให้ไม่ได้เข้ารับส่งผู้โดยสารที่ป้ายหรือทำ ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  ข้อมูลที่ได้จากเดินทางของรถโดยสารประจำทาง ซึ่งมี ประโยชน์ต่อการดูรายละเอียดเส้นทางหรือความ หนาแน่นการจราจรไม่สามารถดูได้ทันที

8 วิเคราะห์ระบบปัจจุบัน - ปัญหา ระบบงานเดิม ( ต่อ )  ผู้โดยสารไม่สามารถทราบการจราจรในเส้นทางที่ กำลังนั่งรถโดยสารประจำทางผ่านได้ รวมทั้งไม่ สามารถสอบถามข้อมูลได้อย่างเรียวไทม์  ผู้โดยสารไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่ารถ โดยสารประจำทางที่ต้องการจะโดยสารนั้นจะมาถึง อีกเมื่อใด

9 การออกแบบระบบใหม่ - Functional Spec.

10 การออกแบบระบบใหม่ - Functional Spec. ( ต่อ ) RFID Reader (Client) RFID Tag

11 การออกแบบระบบใหม่ - Functional Spec. ( ต่อ ) Internet Via Web Service

12 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน  โครงร่างการออกแบบ ของระบบ

13 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ( ต่อ )  การออกแบบส่วนติดต่อระบบ - เครื่องอ่านแท็ก

14 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ( ต่อ )  การออกแบบส่วนติดต่อระบบ - เว็บไซต์

15 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ( ต่อ )  การออกแบบส่วนติดต่อระบบ - เว็บไซต์สำหรับมือถือ

16 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ( ต่อ )  การออกแบบส่วนติดต่อระบบ - ป้ายจอด

17 การวิเคราะห์ต้นทุน - หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายรวมตั้งแต่การพัฒนาถึงระดับปฏิบัติการ  คิดภายใต้สมมติฐานที่ว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่อง ใช้กับรถโดยสารประจำทางจำนวน 50 คัน ติดตั้งแท็กเข้ากับป้ายจำนวน 200 อัน  อุปกรณ์อ่านแท็กที่ใช้ในการพัฒนา หากนำไปใช้จริง จะต้องติดตั้งเข้ากับตัวรถโดยสารประจำทาง ดังนั้น เครื่องแบบติดตั้งตามตัวรุ่น IF4 จะทำงานมี ประสิทธิภาพกว่ารุ่น IP4

18 การวิเคราะห์ต้นทุน - หมายเหตุ ( ต่อ )  นอกจากนั้น อุปกรณ์อ่านแท็กจะต้องเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายได้ (ในที่นี้ใช้ พ๊อกเก็ตพีซี)  แท็กที่ใช้ในการพัฒนาระบบ หากนำไปใช้จริงจะต้อง ติดตั้งเข้ากับป้ายจราจร ซึ่งจะต้องใช้ของที่คุณภาพสูง กว่า

19 การวิเคราะห์ต้นทุน - วิเคราะห์ความ คุ้มค่าการลงทุน  คิด 5 ปี  เงินลงทุน = 7,668,910.50 บาท  ค่าดำเนินการ = 102,150,000.00 บาท  ผลประโยชน์ = 745,200,220.00 บาท  NPV = 16,075,983.25 บาท  IRR = 1,677%  หมายเหตุ: ผลประโยชน์ หมายถึง ผลประโยชน์ส่วน เพิ่มจากการติดตั้งอุปกรณ์และระบบที่ได้พัฒนาขึ้น โดยมีองค์ประกอบ คือ รายได้จากการจัดเก็บโดย เฉลี่ย และ มูลค่าของการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินใน อุบัติเหตุ

20 ความคืบหน้าของโครงการ  พัฒนาแอพพลิเคชั่นติดตั้งในพ๊อกเก็ตพีซี  พัฒนาแอพพลิเคชั่นและระบบฐานข้อมูลเพื่อรับ ข้อมูลจากเครื่องอ่านแท็กที่ส่งเข้ามาผ่านเว็บเซอร์วิส  พัฒนาเว็บไซต์และเว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์พกพา

21 บทสรุป - ปัญหาและอุปสรรค  อุปกรณ์ที่ได้รับมาไม่ตรงกับความต้องการใช้งานจริง โดยขาดในส่วนการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (WLAN) และบลูทูธ (Bluetooth) ทำให้เป็นอุปสรรคในการ พัฒนาและนำเสนอการทำงานของระบบ  มีเนื้อหาใหม่ที่ต้องเรียนรู้หลายส่วน ทำให้ต้องใช้เวลา ในการศึกษาค่อนข้างนาน

22 บทสรุป - แนวทางการพัฒนาต่อใน อนาคต  อิมพลีเมนต์ระบบในแต่ละส่วนที่ได้ออกแบบไว้ (การ วิเคราะห์ข้อมูลที่เครื่องแม่ข่าย)  ทดสอบการทำงานของระบบในแต่ละส่วนและทั้ง ระบบ

23 ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าฟังการ นำเสนอครับ


ดาวน์โหลด ppt ระบบพัฒนาศักยภาพและขยายข้อมูลการบริการโดย รถโดยสารประจำทางด้วยเทคโนโลยี RFID (NRIC-000136)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google