งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การศึกษาเปรียบเทียบระบบการแจ้งซ่อมเครื่อง คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปี 2553 A Comparative.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การศึกษาเปรียบเทียบระบบการแจ้งซ่อมเครื่อง คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปี 2553 A Comparative."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การศึกษาเปรียบเทียบระบบการแจ้งซ่อมเครื่อง คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปี 2553 A Comparative Study System For Computer Online Computer disciplines. Faculty of Science, Technology and Agriculture. Yala Rajabhat University. 2553 นายวันชนะ พรหมทอง 5210121065

2 2 การดำเนินงานเกี่ยวกับการซ่อมเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้บริการมีการแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน ทางโทรศัพท์และบันทึกข้อความ ซึ่งไม่สะดวกต่อ การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ บางครั้งเกิดความ ล่าช้าในการแจ้งข้อมูลต่อผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ เอกสารการดำเนินการแจ้งซ่อม ดังกล่าวเกิดการ สูญหาย และเกิดความยุ่งยากในการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเป็นจำนวนมากในการ เนินการซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ และการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ บทนำ

3 ผู้ประสานงาน ระบบการแจ้ง ซ่อมเดิม ข้อมูลการซ่อม เก็บข้อมูลการ ซ่อม แจ้งผลการ ซ่อม โทรศัพท์ บันทึกข้อความ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบ ผู้ใช้งาน แจ้งซ่อม ข้อมูลการซ่อม ผลการ ตรวจสอบการ ซ่อม รายงานการ ซ่อม แฟ้มเอกสาร

4 4 สมมติฐาน  ช่วยลดระยะเวลาในการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ให้น้อยลง  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของกระดาษใน สำนักงาน  ช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  ช่วยให้การดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5 5 ทฤษฎีและหลักการ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสำหรับ งานวิจัยนี้ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎี ต่าง ๆ ดังนี้ 1. ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS : Database Management System) 2. การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล 2. การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล (Analysis and database design. ) ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสำหรับ งานวิจัยนี้ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎี ต่าง ๆ ดังนี้ 1. ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS : Database Management System) 2. การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล 2. การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล (Analysis and database design. )

6 6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  อุไร หนูสันโดด (2552) ระบบงานรับแจ้งและแก้ไข ปัญหา สำหรับฝ่ายสนับสนุนระบบของบริษัทบ้าน ซอฟต์แวร์จำกัด  ชาตรี คงสมบูรณ์ (2551) ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ผ่านเว็บสำหรับภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  โรฮานี ยิ่งสมาน (2550) ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขัดข้อง

7 7 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สำหรับการวิจัย  ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป  ส่วนของช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  ส่วนของผู้บริหาร

8 8 เครื่องมือสำหรับการวิจัย  Apache Web Server  ภาษา PHP  ฐานข้อมูล My SQL

9 9 ระบบใหม่ ข้อมูลการซ่อม แจ้งผลการ ซ่อมผ่านระบบ ผู้ปฏิบัติงาน ข้อมูลการแจ้ง ซ่อม ข้อมูลการซ่อม แจ้งซ่อมผ่าน ระบบ ประเมินการซ่อม ผ่านระบบ รายงานการ ซ่อม ข้อมูลประเมิน การซ่อม เจ้าหน้าที่ ประสานงาน ผู้ใช้งาน ผลการ ตรวจสอบการ ซ่อม ข้อมูลการ ประเมิน รายงานข้อมูล การซ่อมและ แจ้งผลการ ประเมิน ผู้ตรวจสอบ

10 สรุป จากการศึกษาเปรียบเทียบระบบการแจ้งซ่อมเครื่อง คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปี 2553 พบว่าการพัฒนา ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์มีส่วนช่วย ให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ ทำงานได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าระบบการ แจ้งซ่อมในรูปแบบเดิม

11 คำถามและข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt 1 การศึกษาเปรียบเทียบระบบการแจ้งซ่อมเครื่อง คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปี 2553 A Comparative.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google