งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาเปรียบเทียบระบบการแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปี 2553 A Comparative.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาเปรียบเทียบระบบการแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปี 2553 A Comparative."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาเปรียบเทียบระบบการแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปี 2553 A Comparative Study System For Computer Online Computer disciplines. Faculty of Science, Technology and Agriculture. Yala Rajabhat University. 2553 นายวันชนะ พรหมทอง

2 บทนำ การดำเนินงานเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้บริการมีการแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางโทรศัพท์และบันทึกข้อความ ซึ่งไม่สะดวกต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ บางครั้งเกิดความล่าช้าในการแจ้งข้อมูลต่อผู้ดำเนินการ นอกจากนี้เอกสารการดำเนินการแจ้งซ่อม ดังกล่าวเกิดการสูญหาย และเกิดความยุ่งยากในการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเป็นจำนวนมากในการเนินการซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ

3 ระบบการแจ้งซ่อมเดิม ผู้ใช้งาน ผู้ประสานงาน ผู้ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงาน
ข้อมูลการซ่อม แจ้งผลการซ่อม โทรศัพท์ บันทึกข้อความ ผู้ประสานงาน เก็บข้อมูลการซ่อม รายงานการซ่อม ข้อมูลการซ่อม ผลการตรวจสอบการซ่อม ผู้ตรวจสอบ แฟ้มเอกสาร

4 สมมติฐาน ช่วยลดระยะเวลาในการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ให้น้อยลง
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของกระดาษในสำนักงาน ช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยให้การดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4

5 ทฤษฎีและหลักการ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสำหรับงานวิจัยนี้ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎี ต่าง ๆ ดังนี้ 1. ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS : Database Management System) 2. การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล (Analysis and database design. )

6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อุไร หนูสันโดด (2552) ระบบงานรับแจ้งและแก้ไขปัญหา สำหรับฝ่ายสนับสนุนระบบของบริษัทบ้านซอฟต์แวร์จำกัด ชาตรี คงสมบูรณ์ (2551) ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บสำหรับภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โรฮานี ยิ่งสมาน (2550) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขัดข้อง

7 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สำหรับการวิจัย
ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป ส่วนของช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ส่วนของผู้บริหาร

8 เครื่องมือสำหรับการวิจัย
Apache Web Server ภาษา PHP ฐานข้อมูล My SQL

9 ระบบใหม่ ผู้ใช้งาน ผู้ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงาน ประเมินการซ่อมผ่านระบบ
แจ้งซ่อมผ่านระบบ ข้อมูลการแจ้งซ่อม ข้อมูลการซ่อม แจ้งผลการซ่อมผ่านระบบ เจ้าหน้าที่ประสานงาน ข้อมูลการประเมิน รายงานการซ่อม ข้อมูลประเมินการซ่อม ข้อมูลการซ่อม ผลการตรวจสอบการซ่อม รายงานข้อมูลการซ่อมและแจ้งผลการประเมิน ผู้ตรวจสอบ

10 สรุป จากการศึกษาเปรียบเทียบระบบการแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปี พบว่าการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์มีส่วนช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ทำงานได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าระบบการแจ้งซ่อมในรูปแบบเดิม

11 คำถามและข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาเปรียบเทียบระบบการแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปี 2553 A Comparative.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google