งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ ๒ การให้บริการข้อมูล อุตุนิยมวิทยา ในรูปแบบเว็บเซอร์วิส กลุ่มที่ ๒ การให้บริการข้อมูล อุตุนิยมวิทยา ในรูปแบบเว็บเซอร์วิส ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ ๒ การให้บริการข้อมูล อุตุนิยมวิทยา ในรูปแบบเว็บเซอร์วิส กลุ่มที่ ๒ การให้บริการข้อมูล อุตุนิยมวิทยา ในรูปแบบเว็บเซอร์วิส ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ ๒ การให้บริการข้อมูล อุตุนิยมวิทยา ในรูปแบบเว็บเซอร์วิส กลุ่มที่ ๒ การให้บริการข้อมูล อุตุนิยมวิทยา ในรูปแบบเว็บเซอร์วิส ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

2 สมา ชิก น. ส. ขวัญจิต ประทุมภักดิ์ kwanchit@tmd.go.th น. ส. เบ็ญจวรรณ สีหาบุตร benjawan@tmd.go.th ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศกรมอุตุนิยมวิทยา โทร. ๐๒ - ๓๙๘ - ๙๘๗๔

3 ความเป็นมาและ วัตถุประสงค์ กรมอุตุนิยมวิทยามีข้อมูลที่ต้อง ให้บริการกับประชาชนและ หน่วยงานต่าง ๆ อยู่เป็นจำนวน มาก การนำ Web Services เข้ามาใช้จะ ช่วยให้การให้บริการข้อมูล อุตุนิยมวิทยามีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้ได้ครอบคลุมมาก ยิ่งขึ้น

4 แนวทางการ ดำเนินงาน ติดตั้งโปรแกรม และ Config ระบบ เพื่อให้ ROR สามารถติดต่อกับ SQLServer ได้ ศึกษาคำสั่งและวิธีการเรียกใช้ข้อมูลด้วย Activerecord ของ Rails เนื่องจาก ฐานข้อมูล ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็น SQLServer และ ไม่ได้ออกแบบตามหลักการของ Rails จัดเตรียมข้อมูลและบริการ พัฒนาโปรแกรมเว็บเซอร์วิสแบบ REST เพื่อ ให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

5 กลุ่มเป้า หมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน เอกชน ประชาชน ทั่วไป

6 แหล่งข้อ มูล ฐานข้อมูลกรม อุตุนิยมวิทยา

7 การใช้ งาน เป็นบริการ Web Services แบบ REST สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://119.46.126.26:4000/

8 ตัวอย่างการใช้งาน

9 ตัวอย่างการใช้งาน

10 ตัวอย่างการใช้งาน

11 ตัวอย่างการใช้งาน

12 ตัวอย่างข้อมูลที่ ได้ http://119.46.126.26:4000/tmdws/GetCurrentWeatherByStationId?StationId=455201

13 ตัวอย่างข้อมูลที่ ได้ http://119.46.126.26:4000/tmdws/GetDailySummaryByDate?SummaryDate=2009-11-29

14 THANK YOU.


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ ๒ การให้บริการข้อมูล อุตุนิยมวิทยา ในรูปแบบเว็บเซอร์วิส กลุ่มที่ ๒ การให้บริการข้อมูล อุตุนิยมวิทยา ในรูปแบบเว็บเซอร์วิส ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google