งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The automated web application testing (AWAT) system ระบบทดสอบเว็บแอพพลิเคชั่น 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The automated web application testing (AWAT) system ระบบทดสอบเว็บแอพพลิเคชั่น 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The automated web application testing (AWAT) system ระบบทดสอบเว็บแอพพลิเคชั่น 1

2 สารบัญ 1. ที่มาของปัญหา 2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 3. แนวทางการพัฒนาโครงงาน 4. ขอบเขตของโครงงาน 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 6. ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน 7. เวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน 1. ที่มาของปัญหา 2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 3. แนวทางการพัฒนาโครงงาน 4. ขอบเขตของโครงงาน 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 6. ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน 7. เวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน 2

3 1. ที่มาของปัญหา เว็บแอพพลิเคชั่นในปัจจุบันที่ผู้คนเข้าใช้กันมีอยู่ อย่างมากมาย เช่น เว็บเสิร์ชเอนจิน อย่าง google.com ที่ผู้คนทั่วโลกใช้ค้นหา ข้อมูลต่างๆที่พวกเขาต้องการ และเว็บต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ บริการข่าวสาร การให้ข้อมูลทั่วไป จนรวมไปถึงเว็บที่เป็น การซื้อขายสิ่งของต่างๆ จึงจะต้องมีการตรวจสอบระบบของเว็บนั้นๆ ว่ามี ประสิทธิภาพให้การใช้มากน้อยเพียงใด จึงได้มีการสร้าง ระบบทดสอบเว็บแอพพลิเคชั่นต่างๆ ขึ้นมาทดสอบเว็บ นั้นๆ ว่ามีจุดเด่นจุดด้อยตรงส่วนใด ตัวอย่างเช่น ระบบ ฐานข้อมูล ระบบการตอบโต้ (Interface) และส่วนอื่นๆ เมื่อ มีการทดสอบแล้วได้ผลออกมาก็ส่ง รายงาน ไปยังเจ้าของ เว็บนั้นๆที่ส่งมาให้ตรวจสอบว่ามีจุดอ่อนตรงไหนและควรจะ แก้ไขอย่างไร ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาของเว็บ เพื่อให้ผู้ที่เข้าใช้ มีปฏิสัมพันธ์กับเว็บโดยไม่เบื่อหน่อย และยังช่วยยกระดับ ความสามารถของนิสิต และคณะ ให้มากขึ้นได้อีกด้วย เว็บแอพพลิเคชั่นในปัจจุบันที่ผู้คนเข้าใช้กันมีอยู่ อย่างมากมาย เช่น เว็บเสิร์ชเอนจิน อย่าง google.com ที่ผู้คนทั่วโลกใช้ค้นหา ข้อมูลต่างๆที่พวกเขาต้องการ และเว็บต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ บริการข่าวสาร การให้ข้อมูลทั่วไป จนรวมไปถึงเว็บที่เป็น การซื้อขายสิ่งของต่างๆ จึงจะต้องมีการตรวจสอบระบบของเว็บนั้นๆ ว่ามี ประสิทธิภาพให้การใช้มากน้อยเพียงใด จึงได้มีการสร้าง ระบบทดสอบเว็บแอพพลิเคชั่นต่างๆ ขึ้นมาทดสอบเว็บ นั้นๆ ว่ามีจุดเด่นจุดด้อยตรงส่วนใด ตัวอย่างเช่น ระบบ ฐานข้อมูล ระบบการตอบโต้ (Interface) และส่วนอื่นๆ เมื่อ มีการทดสอบแล้วได้ผลออกมาก็ส่ง รายงาน ไปยังเจ้าของ เว็บนั้นๆที่ส่งมาให้ตรวจสอบว่ามีจุดอ่อนตรงไหนและควรจะ แก้ไขอย่างไร ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาของเว็บ เพื่อให้ผู้ที่เข้าใช้ มีปฏิสัมพันธ์กับเว็บโดยไม่เบื่อหน่อย และยังช่วยยกระดับ ความสามารถของนิสิต และคณะ ให้มากขึ้นได้อีกด้วย 3

4 2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเว็บ แอพพลิเคชั่นที่ทุกๆคนใช้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มาเข้าใช้หน้าเว็บไม่รู้สึกว่าเว็บนั้นๆใช้ ยากและมีประสิทธิภาพต่ำ 2. เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบและแนวทางในการ ปรับปรุงระบบเว็บแอพพลิเคชั่นให้แก่นิสิตในคณะ และคนรุ่นใหม่ที่สนใจจะศึกษา 3. เพื่อเป็นการยกระดับความรู้และ ความสามารถของคณะและนิสิตภายในคณะ 1. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเว็บ แอพพลิเคชั่นที่ทุกๆคนใช้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มาเข้าใช้หน้าเว็บไม่รู้สึกว่าเว็บนั้นๆใช้ ยากและมีประสิทธิภาพต่ำ 2. เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบและแนวทางในการ ปรับปรุงระบบเว็บแอพพลิเคชั่นให้แก่นิสิตในคณะ และคนรุ่นใหม่ที่สนใจจะศึกษา 3. เพื่อเป็นการยกระดับความรู้และ ความสามารถของคณะและนิสิตภายในคณะ 4

5 3. แนวทางการพัฒนาโครงงาน เริ่มต้นจากการศึกษาโครงงานของรุ่นพี่ และ ข้อมูลของงานที่มีบุคคลได้ศึกษาและจัดทำแล้ว นำมาพัฒนาและปรังปรุงให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ดังนี้ 1. เทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช้ - ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม html, CSS, JavaScript - กระบวนการจัดวางปุ่มใช้งานของเว็บไซต์ และการใช้สีต่างๆ เริ่มต้นจากการศึกษาโครงงานของรุ่นพี่ และ ข้อมูลของงานที่มีบุคคลได้ศึกษาและจัดทำแล้ว นำมาพัฒนาและปรังปรุงให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ดังนี้ 1. เทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช้ - ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม html, CSS, JavaScript - กระบวนการจัดวางปุ่มใช้งานของเว็บไซต์ และการใช้สีต่างๆ 5

6 3. แนวทางการพัฒนาโครงงาน ( ต่อ ) 2. ลักษณะของข้อมูลเข้าและข้อมูลออก - ข้อมูลนำเข้า คือ ลิงค์ของเว็บที่ต้องการวิเคราะห์ - ข้อมูลออก คือ รายงานการทดสอบ 3. ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรม - วิเคราะห์การตอบโต้ของหน้าเว็บไซต์ - การรายงานผล 4. ข้อจำกัดของโปรแกรมที่พัฒนา - ผลที่ออกมาไม่ใช่ว่าจะถูกต้องทั้งหมด แต่ ก็สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาได้ 2. ลักษณะของข้อมูลเข้าและข้อมูลออก - ข้อมูลนำเข้า คือ ลิงค์ของเว็บที่ต้องการวิเคราะห์ - ข้อมูลออก คือ รายงานการทดสอบ 3. ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรม - วิเคราะห์การตอบโต้ของหน้าเว็บไซต์ - การรายงานผล 4. ข้อจำกัดของโปรแกรมที่พัฒนา - ผลที่ออกมาไม่ใช่ว่าจะถูกต้องทั้งหมด แต่ ก็สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาได้ 6

7 4. ขอบเขตของโครงงาน 1. โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ว่า ส่วนตอบโต้ของหน้าเว็บนั้นๆ มีคุณภาพมากเพียง ได้ ใช้งานง่ายหรือมีอะไรบ้างที่ควรนำออกหรือ เพิ่มเข้าไป 2. โปรแกรมสามารถพิมพ์รายงานการ ทดสอบออกมาให้ผู้พัฒนาได้ปรังปรุงต่อไป 3. สามารถเป็นต้นแบบโปรแกรมสำหรับ ผู้สนใจไปศึกษาต่อได้ 1. โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ว่า ส่วนตอบโต้ของหน้าเว็บนั้นๆ มีคุณภาพมากเพียง ได้ ใช้งานง่ายหรือมีอะไรบ้างที่ควรนำออกหรือ เพิ่มเข้าไป 2. โปรแกรมสามารถพิมพ์รายงานการ ทดสอบออกมาให้ผู้พัฒนาได้ปรังปรุงต่อไป 3. สามารถเป็นต้นแบบโปรแกรมสำหรับ ผู้สนใจไปศึกษาต่อได้ 7

8 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทำให้ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. ทำให้นิสิตภายในคณะได้ศึกษา ออกแบบ และปรับปรุงการทำงานของระบบเว็บ แอพพลิเคชั่น แล้วนำมาพัฒนาให้ดีขึ้นได้ 3. ทำให้ทางคณะได้ยกระดับคุณภาพ การศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วย 1. ทำให้ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. ทำให้นิสิตภายในคณะได้ศึกษา ออกแบบ และปรับปรุงการทำงานของระบบเว็บ แอพพลิเคชั่น แล้วนำมาพัฒนาให้ดีขึ้นได้ 3. ทำให้ทางคณะได้ยกระดับคุณภาพ การศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วย 8

9 6. ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนิน โครงงาน 1. ฮาร์ดแวร์ - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่มีคุณภาพสูง พอที่จะรองรับการใช้งาน 2. ซอฟต์แวร์ - โปรแกรม Adobe Dreamweaver 1. ฮาร์ดแวร์ - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่มีคุณภาพสูง พอที่จะรองรับการใช้งาน 2. ซอฟต์แวร์ - โปรแกรม Adobe Dreamweaver 9

10 7. เวลาที่ใช้ในการดำเนิน โครงงาน ระยะเวลา ในการดำเนินงาน ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. 1. จัดทำและเสนอ หัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาทฤษฏีแล้ว เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง 3. วิเคราะห์ โปรแกรม 4. ออกแบบ โปรแกรม 5. เขียน และทดสอบ โปรแกรม 6. จัดทำเอกสาร 10


ดาวน์โหลด ppt The automated web application testing (AWAT) system ระบบทดสอบเว็บแอพพลิเคชั่น 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google