งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบรายงานสภาพทางหลวง GDI Camp รุ่นที่ ๓ กลุ่มที่ ๑๒ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบรายงานสภาพทางหลวง GDI Camp รุ่นที่ ๓ กลุ่มที่ ๑๒ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบรายงานสภาพทางหลวง GDI Camp รุ่นที่ ๓ กลุ่มที่ ๑๒ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ 1

2 ชื่อหน่วยงานโทรศัพท์Email ศศิชา โกยวิวัฒน์ตระกูลกรมทางหลวง023546668 ต่อ 2606sasi_ou@hotmail.com ธีระยุทธ ธีรประถัมภ์สำนักนายกรัฐมนตรี022806841teerapratham@hotmail.com สมาชิก 2

3 ความเป็นมา ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง มุ่งพัฒนาระบบทางหลวง มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ผู้ใช้ถนนได้รับความปลอดภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาและพัฒนาคุณภาพการใช้บริการของระบบทางหลวง พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่หลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3

4 วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางหลวง ตรวจสอบสภาพถนนก่อนเดินทาง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพทางหลวงกับหน่วยงานอื่น 4

5 แนวทางการดำเนินงาน รวบรวมรายการข้อมูลที่จะให้บริการและแลกเปลี่ยนกับ หน่วยงานอื่น ออกแบบฐานข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลสำหรับแลกเปลี่ยน รูปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล (XML) พัฒนาระบบ web servcie เพื่อสร้างข้อมูลรูปแบบ XML 5

6 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการที่ใช้เส้นทางหลวงคมนาคม 6

7 แหล่งข้อมูล สำนักบริหารบำรุงทาง สำนักทางหลวงที่ 1 – 18 และแขวงการทาง 7

8 การใช้งาน Web Service แบบ Rest 8


ดาวน์โหลด ppt ระบบรายงานสภาพทางหลวง GDI Camp รุ่นที่ ๓ กลุ่มที่ ๑๒ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google