งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Organization Culture องค์ประกอบ 5 ประการ - สภาพแวดล้อม - ความเชื่อและค่านิยม - ผู้นำ ผู้ก่อตั้ง - เหตุการณ์สำคัญ / ประเพณี - เครือข่ายทางสังคม / การติดต่อสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Organization Culture องค์ประกอบ 5 ประการ - สภาพแวดล้อม - ความเชื่อและค่านิยม - ผู้นำ ผู้ก่อตั้ง - เหตุการณ์สำคัญ / ประเพณี - เครือข่ายทางสังคม / การติดต่อสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Organization Culture องค์ประกอบ 5 ประการ - สภาพแวดล้อม - ความเชื่อและค่านิยม - ผู้นำ ผู้ก่อตั้ง - เหตุการณ์สำคัญ / ประเพณี - เครือข่ายทางสังคม / การติดต่อสื่อสาร

2 วัฒนธรรม องค์กร ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี การสื่อสาร ความคิดเห็น บทบาท ความสัมพันธ์ การรับรู้ การเรียนรู้

3 วัฒนธรรมหลัก Strong เข้มงวด วัฒนธรรมย่อย Weak ผ่อนปรน

4 บทบาทของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ แนวปฏิบัติ ความผูกพัน / ความยึดเหนี่ยว เสถียรภาพ กลไกควบคุมพฤติกรรม

5 อุปสรรคของ วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง ความหลากหลาย การรวมและการ ซื้อกิจการ

6 การสร้างและ สนับสนุนร่วมกัน จุดเริ่มต้น การรักษา ก่อนการเข้าองค์การ การเข้าร่วมองค์การ การปรับตัว

7 กระบวนการทางสังคม ก่อนเข้าองค์การ การเข้าองค์การ การปรับตัว ผลลัพธ์ ผลผลิตสูง คำมั่นสัญญา การลาออก

8 รูปแบบวัฒนธรรมองค์การ ปรัชญาของ ผู้ก่อตั้ง บรรทัดฐานใน การเลือกพนักงาน ผู้บริหาร สังคม วัฒนธรรมองค์การ

9 การเรียนรู้วัฒนธรรม สัมผัส สังเกต ฝึกอบรม พิธีการ ประสบการณ์

10 Force of Change Nature of work Technology Economic Shocks Competitiveness Social Trends World Polities

11 External Force Internal Force

12 Planned Change Reactive Change

13 Cha nges Structure Technology Physical Setting People

14 Resistance to Change Reasons Self Interest Lack of understanding and Trust Uncertainty Different Perception

15 Individual resistance - Habit - Security - Economic Factors - Fear of unknow - Selective information processing

16 Organization resistance - Structure inertia - Limited focus of change - Group inertia - Threat of expertise - Threat to established power relationship - Threat to established resource allocation

17 Overcoming Resistance to change Education and Communication Participation Facilitation and support Negotiation Manipulation and Cooperation Coercion

18 Change Process UnfreezingRefreezingMoving Action Research


ดาวน์โหลด ppt Organization Culture องค์ประกอบ 5 ประการ - สภาพแวดล้อม - ความเชื่อและค่านิยม - ผู้นำ ผู้ก่อตั้ง - เหตุการณ์สำคัญ / ประเพณี - เครือข่ายทางสังคม / การติดต่อสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google