งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบ 5 ประการ - สภาพแวดล้อม - ความเชื่อและค่านิยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบ 5 ประการ - สภาพแวดล้อม - ความเชื่อและค่านิยม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบ 5 ประการ - สภาพแวดล้อม - ความเชื่อและค่านิยม
Organization Culture องค์ประกอบ 5 ประการ - สภาพแวดล้อม - ความเชื่อและค่านิยม - ผู้นำ ผู้ก่อตั้ง - เหตุการณ์สำคัญ / ประเพณี - เครือข่ายทางสังคม / การติดต่อสื่อสาร

2 วัฒนธรรม องค์กร การสื่อสาร ความคิดเห็น บทบาท ความเชื่อ ความสัมพันธ์
การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม องค์กร

3 วัฒนธรรมหลัก Strong เข้มงวด
วัฒนธรรมย่อย Weak ผ่อนปรน

4 ความผูกพัน / ความยึดเหนี่ยว เสถียรภาพ กลไกควบคุมพฤติกรรม
บทบาทของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ แนวปฏิบัติ ความผูกพัน / ความยึดเหนี่ยว เสถียรภาพ กลไกควบคุมพฤติกรรม

5 การรวมและการซื้อกิจการ
อุปสรรคของวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง ความหลากหลาย การรวมและการซื้อกิจการ

6 การรักษา ก่อนการเข้าองค์การ การเข้าร่วมองค์การ การปรับตัว จุดเริ่มต้น
การสร้างและสนับสนุนร่วมกัน จุดเริ่มต้น การรักษา ก่อนการเข้าองค์การ การเข้าร่วมองค์การ การปรับตัว

7 กระบวนการทางสังคม ผลลัพธ์ ผลผลิตสูง คำมั่นสัญญา การลาออก
การเข้าองค์การ ก่อนเข้าองค์การ การปรับตัว

8 รูปแบบวัฒนธรรมองค์การ
ผู้บริหาร สังคม ปรัชญาของ ผู้ก่อตั้ง บรรทัดฐานใน การเลือกพนักงาน วัฒนธรรมองค์การ

9 การเรียนรู้วัฒนธรรม สัมผัส สังเกต ฝึกอบรม พิธีการ ประสบการณ์

10 Force of Change Technology Economic Shocks Competitiveness
Nature of work Technology Economic Shocks Competitiveness Social Trends World Polities

11 External Force Internal Force

12 Planned Change Reactive Change

13 Structure Technology Physical Setting People Changes

14 Resistance to Change Lack of understanding and Trust Uncertainty
Reasons Self Interest Lack of understanding and Trust Uncertainty Different Perception

15 Individual resistance
- Habit - Security - Economic Factors - Fear of unknow - Selective information processing

16 Organization resistance
- Structure inertia - Limited focus of change - Group inertia - Threat of expertise - Threat to established power relationship - Threat to established resource allocation

17 Overcoming Resistance to change
Education and Communication Participation Facilitation and support Negotiation Manipulation and Cooperation Coercion

18 Change Process Unfreezing Moving Refreezing Action Research


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบ 5 ประการ - สภาพแวดล้อม - ความเชื่อและค่านิยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google