งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

33711 ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 4 รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "33711 ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 4 รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 33711 ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 4 รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ สหรัฐอเมริกา 2

2 2 นักวิชาการที่สนับสนุน แนวคิดความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการภายในกลุ่ม Elton Mayo ได้จากการศึกษาที่เรียกว่า Hawthorne Study ซึ่งมีข้อสรุปของ การศึกษา ดังนี้ - ปัจจัยทางสังคม - คนงานไม่ใช่มองเรื่องเงินอย่างเดียว - ความสัมพันธ์ในกลุ่ม - ผู้นำกลุ่มอย่างเป็นทางการและ ไม่เป็นทางการ

3 3 นักวิชาการที่สนับสนุน แนวคิดการจูงใจและความพอใจในงาน 1. Abraham A. Maslow - Hierarchy of Needs Theory 2. Frederick Herzberg - Motivator-Hygiene Theory 3. Douglas McGregor - Theory X and Theory Y 4. Chris Argyris - โครงสร้างองค์กรแบบระบบราชการ เป็น อุปสรรคต่อการพัฒนาของคน เสนอให้มีการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในองค์กร

4 4 นักวิชาการที่สนับสนุน รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ 1. การประชุมที่ Minnowbrook - Dwight Waldo: PA in Time of Turbulence - Frank Marini: Toward a New PA 2. John Rehfuss : ความเชื่อ 3 ประการ 1) การบริหารภาครัฐจำเป็นต้องยึดถือหลัก ความยุติธรรมในสังคม (social equity) 2) องค์การจะต้องให้ความสำคัญต่อประชาชน และ จะต้องให้ประชาชนประเมินผลองค์การด้วย 3) นักบริหารยุคใหม่จะต้องเป็น Proactive Administrator 3. Allen Schick : หลัก 4 ประการของรัฐประศาสนศาสตร์ 1) จะต้องศึกษาปัญหาในโลกความเป็นจริง 2) จะต้องใช้ค่านิยมช่วยเหลือผู้เสียเปรียบในสังคม 3) จะต้องสนับสนุนความยุติธรรมทางสังคมให้เกิดขึ้น 4) จะต้องสนับสนุนให้องค์การมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา เพื่อป้องกันมิให้กลุ่มใดผูกขาดอำนาจ

5 5 นักวิชาการ ที่ศึกษา แนวคิดนโยบายสาธารณะ 1. ตัวแบบการกำหนดนโยบายสาธารณะ - Thomas R Dye 1) ตัวแบบผู้นำ (Elite Model) 2) ตัวแบบกลุ่ม (Group Model) 3) ตัวแบบสถาบัน (Institutional Model) 4) ตัวแบบระบบ (System Model) 5) ตัวแบบกระบวนการ (Process Model) – กำหนดปัญหา เสนอแนะ ทางเลือกนโยบาย เลือกนโยบาย นำนโยบายไปปฏิบัติ และประเมินผล นโยบาย 6) ตัวแบบเหตุผล (Rational Model) 7) ตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Model) 2. ตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติ 1) Van Meter & Van Horn ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการนำ นโยบายไปปฏิบัติประกอบด้วย มาตรฐาน ทรัพยากร การสื่อสาร การบังคับใช้ สมรรถนะของหน่วยงาน การเมือง สภาพเศรษฐกิจและ สังคม ความจริงจังของผู้ปฏิบัติ 2) Nakamura & Smallwood เห็นว่าในแต่ละขั้นตอนของนโยบาย สาธารณะ จะประกอบไปด้วย สภาพแวดล้อม เวทีการแสดงออก และผู้แสดง

6 6 นักวิชาการที่ศึกษา แนวคิดทางเลือกสาธารณะ (Public Choice) Vincent Ostrom - ทฤษฎีการบริหารแบบประชาธิปไตย (Democratic Administration) - การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองมาใช้ - การนำเอาปรัชญาการบริหารแบบประชาธิปไตย - ใช้ทฤษฎี Positive Constitutional Law ที่ให้ รัฐธรรมนูญกำหนดขอบเขตและอำนาจการปกครองของ ผู้ปกครองประเทศ

7 7 นักวิชาการที่ศึกษาทฤษฎีระบบ 1. Simon & March - องค์กรเป็นที่รวมของระบบย่อยซึ่งทำหน้าที่ ผลิตปัจจัยนำออกเพื่อป้อนออกไปสู่ สภาพแวดล้อม 2. Katz and Kahn - ระบบปิด ระบบเปิด 3. James D. Thompson - เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกำหนด โครงสร้างองค์การ

8 8 นักวิชาการที่ศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ จัดตั้งกลุ่ม CAG (Comparative Administration Group) แนวการศึกษา 1) Ferrel Heady - การวิเคราะห์ระบบราชการ ภายใต้การปกครอง 2) Fred W Riggs - รูปแบบ Prismatic-Sala 3) Weberian Model - ศึกษาระบบราชการตาม แนวคิดของ Max Weber 4) Almond Powell Model ศึกษาการทำหน้าที่ของระบบ ราชการ 3 ประการ คือ หน้าที่รักษาและปรับระบบ หน้าที่ออกกฎระเบียบ แสวงหาทรัพยากรและจัดสรร ทรัพยากร และหน้าที่ในการแปรปัจจัยนำเข้าให้ออกมา เป็นปัจจัยนำออก 5) การบริหารการพัฒนา (Development Administration)


ดาวน์โหลด ppt 33711 ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 4 รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google