งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชำระเงินทางการค้าต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชำระเงินทางการค้าต่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชำระเงินทางการค้าต่างประเทศ
.การชำระเงินด้วยเงินสด หรือชำระเงินล่วงหน้า (ADVANCE PAYMENT OR CASH WITH ORDER) .การชำระเงินด้วยการเปิดบัญชีขายเชื่อ (OPEN ACCOUNT) .การชำระเงินโดยใช้เอกสารเรียกเก็บผ่านธนาคาร (BILL FOR COLLECTION) .การชำระเงินโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต (DOCUMENTARY LETTER OF CREDIT)

2 เอกสารเรียกเก็บผ่านธนาคาร (BILL FOR COLLECTION)
ตั๋วเรียกเก็บเงินชนิดที่มีเอกสารประกอบ (DOCUMENTARY COLLECTION) ตั๋วเรียกเก็บแบบ D/P (DOCUMENT AGAINST PAYMENT) ตั๋วเรียกเก็บแบบ D/A (DOCUMENT AGAINST ACCEPTANCE

3 LETTER OF CREDIT .ประเภทเพิกถอนได้ (REVOCABLE L/C)
.ประเภทเพิกถอนไม่ได้ (IRREVOCABLE L/C) LETTER OF CREDIT 6 ชนิด .BACK-TO-BACK L/C .TRANSFERABLE L/C .STAND BY L/C .REVOLVING L/C .RED CLAUSE L/C .CONFIRMED L/C

4 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปิด L/C
.ผู้ขอเปิด L/C (APLLICANT) หรือผู้ซื้อ (IMPORTER) .ธนาคารผู้เปิด L/C (OPENING BANK หรือ ISSUING BANK) .ธนาคารผู้แจ้งหรือส่ง L/C ไปให้ผู้ขาย (ASVISING BANK หรือ NOTIFYING BANK) .ผู้รับประโยชน์ (BENEFICIARY) โดยปกติจะหมายถึง ผู้ส่งออก (EXPORTER)

5 สาระสำคัญของ L/C .ระบุเกี่ยวกับตัว L/C .ระบุเกี่ยวกับตั๋วเงิน
.ระบุเกี่ยวกับเอกสารการส่งมอบสินค้าที่ต้องการ .ระบุเกี่ยวกับตัวสินค้า .ระบุเกี่ยวกับการขนส่ง .สาระอื่นๆ

6 เอกสารการส่งออก (SHIPPING DOCUMENTS)
.เอกสารการเงิน (FINANCIAL DOCUMENTS) .เอกสารการค้า (COMMERCIAL DOCUMENTS) .เอกสารการขนส่ง (TRANSPORT DOCUMENTS) .เอกสารการประกันภัย (INSURANCE DOCUMENTS) .เอกสารแสดงแหล่งกำเนิด .เอกสารบรรจุหีบห่อ .ใบรับรองต่างๆ

7 สินเชื่อเพื่อการส่งออก
สินเชื่อระยะสั้นเพื่อสนับสนุนผู้ส่งออกในการผลิตและขายสินค้า ไปยังต่างประเทศ สินเชื่อก่อนการส่งออก (Pre-shipment Financing) การให้กู้แบบเลตเตอร์ออฟเครดิต การให้กู้แบบสัญญาซื้อขายหรือคำสั่งซื้อสินค้า การให้กู้แบบจำนำสินค้า สินเชื่อหลังการส่งออก (Post-shipment Financing) การให้กู้ตามตั๋วแลกเงินที่มีกำหนดเวลา

8 การให้กู้แบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (PACKING CREDIT AGAINST L/C)
เลตเตอร์ออฟเครดิต ประเภทเพิกถอนไม่ได้ (IRREVOCABLE L/C) ระยะเวลาขอกู้ไม่เกิน EXPIRY DATE ของ L/C แต่ต้องไม่เกินเทอมที่ธนาคารกำหนด มูลค่าที่ให้กู้จะไม่เกินมูลค่าของ L/C (80-90% ของมูลค่า L/C)

9 การให้กู้แบบสัญญาซื้อขายหรือคำสั่งซื้อสินค้า (PACKING CONTRACT/ORDER)
ระยะเวลาขอกู้ไม่เกินวันส่งมอบสินค้า (SHIPMENT DATE) +10 วัน แต่ต้องไม่เกินเทอมที่ธนาคารกำหนด มูลค่าที่ให้กู้จะไม่เกินมูลค่าในสัญญาซื้อขาย (70-80% ของมูลค่าสัญญาซื้อขาย)

10 การให้กู้แบบจำนำสินค้า (PACKING STOCK)
ใบรับจำนำสินค้า หรือใบประเมินสินค้า ทำประกันภัยสินค้า โดยธนาคารเป็นผู้รับประโยชน์ ระยะเวลาขอกู้ไม่เกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ มูลค่าที่ให้กู้จะไม่เกินมูลค่าสินค้าที่จำนำ (70-80% ของมูลค่า) การให้กู้ตามตั๋วแลกเงินที่มีกำหนดเวลา (PACKING CREDIT AGAINST USANCE BILL มูลค่าที่ให้กู้จะไม่เกินมูลค่าตั๋วแลกเงิน ( ไม่เกิน 90% ของตั๋ว)

11 สินเชื่อเพื่อการนำเข้า
Trust Receipt สินเชื่อสินค้าขาเข้าที่ธนาคารให้การสนับสนุนผู้นำเข้าให้สามารถนำสินค้าไปจัดจำหน่ายก่อน โดยกรรมสิทธิ์ในสินค้ายังเป็นของธนาคารจนกว่าจะครบกำหนด และได้มีการชำระเงินค่าสินค้านั้นหมดสิ้นไป สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 180 วัน ในรูปของเงินตราต่างประเทศหรือเงินบาท แล้วแต่ตกลงกัน

12 สินเชื่อเพื่อการนำเข้า
Shipping Guarantee บริการออกหนังสือค้ำประกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นแก่บริษัทเรือ เพื่อให้ผู้นำเข้าออกสินค้าได้ก่อนในกรณีที่สินค้าเข้ามาถึงก่อนเอกสารสินค้าเข้า หรือเอกสารเข้ามาแล้วแต่ใบตราส่งทางเรือ (B/L) ขาดความสมบูรณ์ถูกต้อง อิงวงเงิน T/R (ถ้าผู้นำเข้าไม่มีวงเงิน T/R กับธนาคาร ธนาคารจะต้องให้ผู้นำเข้าชำระค่าสินค้าเต็มมูลค่า)


ดาวน์โหลด ppt การชำระเงินทางการค้าต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google