งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชำระเงินทางการค้า ต่างประเทศ. การชำระเงินด้วยเงินสด หรือชำระเงิน ล่วงหน้า (ADVANCE PAYMENT OR CASH WITH ORDER). การชำระเงินด้วยการเปิดบัญชีขายเชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชำระเงินทางการค้า ต่างประเทศ. การชำระเงินด้วยเงินสด หรือชำระเงิน ล่วงหน้า (ADVANCE PAYMENT OR CASH WITH ORDER). การชำระเงินด้วยการเปิดบัญชีขายเชื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชำระเงินทางการค้า ต่างประเทศ. การชำระเงินด้วยเงินสด หรือชำระเงิน ล่วงหน้า (ADVANCE PAYMENT OR CASH WITH ORDER). การชำระเงินด้วยการเปิดบัญชีขายเชื่อ (OPEN ACCOUNT). การชำระเงินโดยใช้เอกสารเรียกเก็บ ผ่านธนาคาร (BILL FOR COLLECTION). การชำระเงินโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต (DOCUMENTARY LETTER OF CREDIT)

2 เอกสารเรียกเก็บผ่าน ธนาคาร (BILL FOR COLLECTION) ตั๋วเรียกเก็บเงินชนิดที่มีเอกสารประกอบ (DOCUMENTARY COLLECTION) ตั๋วเรียกเก็บแบบ D/P (DOCUMENT AGAINST PAYMENT) ตั๋วเรียกเก็บแบบ D/A (DOCUMENT AGAINST ACCEPTANCE

3 LETTER OF CREDIT. ประเภทเพิกถอนได้ (REVOCABLE L/C). ประเภทเพิกถอนไม่ได้ (IRREVOCABLE L/C).REVOLVING L/C.RED CLAUSE L/C.CONFIRMED L/C.BACK-TO-BACK L/C.TRANSFERABLE L/C.STAND BY L/C LETTER OF CREDIT 6 ชนิด

4 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปิด L/C. ผู้ขอเปิด L/C (APLLICANT) หรือผู้ ซื้อ (IMPORTER). ธนาคารผู้เปิด L/C (OPENING BANK หรือ ISSUING BANK). ธนาคารผู้แจ้งหรือส่ง L/C ไปให้ ผู้ขาย (ASVISING BANK หรือ NOTIFYING BANK). ผู้รับประโยชน์ (BENEFICIARY) โดยปกติจะหมายถึง ผู้ส่งออก (EXPORTER)

5 สาระสำคัญของ L/C. ระบุเกี่ยวกับตัว L/C. ระบุเกี่ยวกับตั๋วเงิน. ระบุเกี่ยวกับเอกสารการส่งมอบ สินค้าที่ต้องการ. ระบุเกี่ยวกับตัวสินค้า. ระบุเกี่ยวกับการขนส่ง. สาระอื่นๆ

6 เอกสารการส่งออก (SHIPPING DOCUMENTS). เอกสารการเงิน (FINANCIAL DOCUMENTS). เอกสารการค้า (COMMERCIAL DOCUMENTS). เอกสารการขนส่ง (TRANSPORT DOCUMENTS). เอกสารการประกันภัย (INSURANCE DOCUMENTS). เอกสารแสดงแหล่งกำเนิด. เอกสารบรรจุหีบห่อ. ใบรับรองต่างๆ

7 สินเชื่อเพื่อการส่งออก – สินเชื่อก่อนการส่งออก (Pre- shipment Financing) การให้กู้แบบเลตเตอร์ออฟเครดิต การให้กู้แบบสัญญาซื้อขายหรือคำ สั่งซื้อสินค้า การให้กู้แบบจำนำสินค้า – สินเชื่อหลังการส่งออก (Post- shipment Financing) การให้กู้ตามตั๋วแลกเงินที่มี กำหนดเวลา สินเชื่อระยะสั้นเพื่อสนับสนุนผู้ส่งออกในการผลิตและขายสินค้า ไปยังต่างประเทศ

8 การให้กู้แบบเลตเตอร์ออฟ เครดิต (PACKING CREDIT AGAINST L/C) เลตเตอร์ออฟเครดิต ประเภทเพิก ถอนไม่ได้ (IRREVOCABLE L/C) ระยะเวลาขอกู้ไม่เกิน EXPIRY DATE ของ L/C แต่ต้องไม่เกินเทอม ที่ธนาคารกำหนด มูลค่าที่ให้กู้จะไม่เกินมูลค่าของ L/C (80-90% ของมูลค่า L/C)

9 การให้กู้แบบสัญญาซื้อขาย หรือคำสั่งซื้อสินค้า (PACKING CONTRACT/ORDER) สัญญาซื้อขายหรือคำสั่งซื้อสินค้า ระยะเวลาขอกู้ไม่เกินวันส่งมอบ สินค้า (SHIPMENT DATE) +10 วัน แต่ต้องไม่เกินเทอมที่ธนาคาร กำหนด มูลค่าที่ให้กู้จะไม่เกินมูลค่าใน สัญญาซื้อขาย (70-80% ของ มูลค่าสัญญาซื้อขาย )

10 การให้กู้แบบจำนำสินค้า (PACKING STOCK) – ใบรับจำนำสินค้า หรือใบประเมินสินค้า – ทำประกันภัยสินค้า โดยธนาคารเป็นผู้รับ ประโยชน์ – ระยะเวลาขอกู้ไม่เกินเทอมที่ธนาคาร อนุมัติ – มูลค่าที่ให้กู้จะไม่เกินมูลค่าสินค้าที่จำนำ (70-80% ของมูลค่า ) การให้กู้ตามตั๋วแลกเงินที่มีกำหนดเวลา (PACKING CREDIT AGAINST USANCE BILL มูลค่าที่ให้กู้จะไม่เกินมูลค่าตั๋ว แลกเงิน ( ไม่เกิน 90% ของตั๋ว )

11 สินเชื่อเพื่อการนำเข้า Trust Receipt สินเชื่อสินค้าขาเข้าที่ธนาคารให้การ สนับสนุนผู้นำเข้าให้สามารถนำ สินค้าไปจัดจำหน่ายก่อน โดย กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังเป็นของ ธนาคารจนกว่าจะครบกำหนด และ ได้มีการชำระเงินค่าสินค้านั้นหมด สิ้นไป สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 180 วัน ในรูป ของเงินตราต่างประเทศหรือเงินบาท แล้วแต่ตกลงกัน

12 สินเชื่อเพื่อการนำเข้า Shipping Guarantee บริการออกหนังสือค้ำประกันความ เสียหายอันอาจเกิดขึ้นแก่บริษัทเรือ เพื่อให้ผู้นำเข้าออกสินค้าได้ก่อนใน กรณีที่สินค้าเข้ามาถึงก่อนเอกสาร สินค้าเข้า หรือเอกสารเข้ามาแล้วแต่ ใบตราส่งทางเรือ (B/L) ขาดความ สมบูรณ์ถูกต้อง อิงวงเงิน T/R ( ถ้าผู้นำเข้าไม่มี วงเงิน T/R กับธนาคาร ธนาคาร จะต้องให้ผู้นำเข้าชำระค่าสินค้าเต็ม มูลค่า )


ดาวน์โหลด ppt การชำระเงินทางการค้า ต่างประเทศ. การชำระเงินด้วยเงินสด หรือชำระเงิน ล่วงหน้า (ADVANCE PAYMENT OR CASH WITH ORDER). การชำระเงินด้วยการเปิดบัญชีขายเชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google