งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 จดหมายเสนอขาย จดหมายแจ้งราคาสินค้า จดหมายแจ้งราคาสินค้า (Quotation, Price Quoted) จดหมายสั่งสินค้า จดหมายสั่งสินค้า (Orders) การตอบรับใบสั่งซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 จดหมายเสนอขาย จดหมายแจ้งราคาสินค้า จดหมายแจ้งราคาสินค้า (Quotation, Price Quoted) จดหมายสั่งสินค้า จดหมายสั่งสินค้า (Orders) การตอบรับใบสั่งซื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 จดหมายเสนอขาย จดหมายแจ้งราคาสินค้า จดหมายแจ้งราคาสินค้า (Quotation, Price Quoted) จดหมายสั่งสินค้า จดหมายสั่งสินค้า (Orders) การตอบรับใบสั่งซื้อ การตอบรับใบสั่งซื้อ (Acknowledging an Order) จดหมายชำระเงิน จดหมายชำระเงิน (Payment) จดหมายเฉพาะโอกาส จดหมายเฉพาะโอกาส (Special Purposes) เนื้อหาบทเรียน

2 บทที่ 4 จดหมายเสนอขาย ข้อเสนอแนะในการเขียนจดหมาย เสนอขาย ความยาวพอควร เขียนด้วยความชำนาญ ครบองค์ประกอบ ใช้ภาษาอ่านง่าย เขียนให้อ่านง่าย

3 จดหมายแจ้งราคาสินค้า จดหมายแจ้งราคาสินค้า (Quotation, Price Quoted) ราคา ราคา (Price) ค่าขนส่งและประกัน ค่าขนส่งและประกัน (Transport and insurance costs) ลดราคา ลดราคา (Discounts) วิธีการชำระเงิน (วิธีการชำระเงิน (Method of Payment) กำหนดวันส่งสินค้า กำหนดวันส่งสินค้า (Quoting delivery) ส่วนประกอบ

4 ราคา gross prices = ราคาที่รวมค่าใช้จ่ายแล้ว net prices = ราคาที่ไม่รวมค่าใช้จ่าย * ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกัน ภาษี Example: We can quote you a gross price, inclusive of delivery charges of 40 dollars per 100 items. These goods are exempt from VAT.

5 ค่าขนส่งและประกัน ค่าขนส่งและประกัน (Transport and insurance costs) carriage paid ( ผู้จำหน่ายเป็นผู้จ่ายค่าขนส่ง สินค้า ) carriage forward ( ผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายค่าขนส่ง สินค้า ) c.i.f. ( ราคาที่รวมค่าประกันและขนส่งสินค้า )

6 ลดราคา ลดราคา (Discounts) ผู้ผลิตอาจลดราคาจาก net price หรือ gross price โดยอาจมีเงื่อนไขการชำระเงินภายในระยะเวลาที่ กำหนด Example: We allow a 5 percent discount for payment within one month. We do not normally give discounts to private customers but because of your long association with our company we will allow you 15 percent off the retail price.

7 วิธีการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน (Method of Payment) Postal order C.O.D. (Cash on delivery) Cheque Bank transfer Bank draft Bill of exchange

8 กำหนดวันส่งสินค้า กำหนดวันส่งสินค้า (Quoting delivery) ประโยคตัวอย่าง We are pleased to inform that we can deliver by August 31rd. We have the goods in stock and will ship them immediately when we receive your order.

9 จดหมายสั่งสินค้า จดหมายสั่งสินค้า (Orders) จดหมายสั่งสินค้า ส่วนประกอบ รายละเอียดหมายเลขแคตตาลอก เงื่อนไขการส่งสินค้าและการกำหนด ระยะเวลาในการขนส่ง ยืนยันเงื่อนไขการชำระเงิน

10 ลักษณะเนื้อหาจดหมาย แสดงความยินดีที่ได้รับจดหมาย บรรยายคุณภาพสินค้านั้นๆ รับประกันความรวดเร็วและระมัดระวังในการ จัดส่งสินค้า นำเสนอและกระตุ้นความสนใจในสินค้า ประเภทอื่น แสดงความยินดีที่จะได้รับการสั่งซื้อสินค้าใน โอกาสต่อไป จดหมายสั่งซื้อ

11 การตอบรับใบสั่งซื้อ การตอบรับใบสั่งซื้อ (Acknowledging an Order) การตอบรับใบสั่งซื้อ แสดงความยินดีที่ได้รับการสั่งซื้อ แสดงความคิดเห็นต่อคุณภาพที่ดีของสินค้าที่ สั่ง บอกวันที่ส่งสินค้า วิธีส่ง และรับประกันว่าถึง ตามกำหนดไม่เสียหาย สร้างความสนใจของลูกค้าต่อสินค้าอื่น แสดงความหวังว่าจะได้รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า อีกต่อไปในภายหน้า ลักษณะเนื้อหา

12 จดหมายชำระเงิน จดหมายชำระเงิน (Payment) จดหมายชำระเงิน ใบกำกับสินค้าและใบแจ้งหนี้ (Invoices and Statements) Pro-forma invoice ใบแจ้งหนี้ (Statement of Account) วิธีการชำระเงิน (Method of Payment) ประเภทของจดหมาย ชำระเงิน

13 จดหมายเฉพาะโอกาส จดหมายเฉพาะโอกาส (Special Purposes) จดหมายเฉพาะโอกาส จดหมายร้องเรียน จดหมายร้องเรียน (Letter of Complaint) จดหมายเสนอขาย จดหมายเสนอขาย (Sales Letters)

14 จดหมายร้องเรียน จดหมายร้องเรียน (Letter of Complaint) สาเหตุของการร้องเรียน การบริการไม่เหมาะสมหรือไม่ดี (inappropriate service) สินค้าส่งล่าช้า (delayed goods) สินค้าที่ส่งมาชำรุด (damaged goods) สินค้าส่งมาไม่ครบ (missing goods) สินค้าส่งมามีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน (inferior quality goods)

15 จดหมายร้องเรียน (Letter of Complaint) วิธีการแก้ไข จัดส่งสินค้าใหม่ทดแทนให้ลูกค้าฟรี (free replacement of the defective item) คืนเงินให้ลูกค้า (refund) ลดราคาให้ลูกค้า (price reduction) ให้เครดิตแก่ลูกค้าในการชำระเงิน (credit) ยกเลิกใบสั่งซื้อ (cancellation of the order)

16 จดหมายเสนอขาย จดหมายเสนอขาย (Sales Letters) ได้ลูกค้ารายใหม่เพิ่ม กระตุ้นให้ผู้อ่านซื้อสินค้าในภายหน้า สร้างความสนใจให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ได้ทดลองสินค้าที่โฆษณาในจดหมายหรือ สอบถามเกี่ยวกับ สินค้านั้นๆ จุดประสงค์ในการเขียน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 จดหมายเสนอขาย จดหมายแจ้งราคาสินค้า จดหมายแจ้งราคาสินค้า (Quotation, Price Quoted) จดหมายสั่งสินค้า จดหมายสั่งสินค้า (Orders) การตอบรับใบสั่งซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google