งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญส่ง วัฒนกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญส่ง วัฒนกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญส่ง วัฒนกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น boonsong@kku.ac.th ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ chaiwat.r@cmu.ac.th ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ sakchai.p@psu.ac.th ระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 15.30 – 17.00 น. โรงแรมมารวยการ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

2 โปรแกรม จปฐ. เขตชนบท ปี 2557 2

3 โปรแกรม จปฐ. เขตเมือง ปี 2557 3

4 สำหรับการใช้งานในองค์กรการปกครอง ส่วนท้องถิ่น อบจ. เทศบาล อบต. 1.ข้อมูลที่จัดเก็บมาถือว่า อปท. เป็นเจ้าของร่วม 2.ความคุ้มค่าของการจัดงบประมาณรองรับการจัดเก็บ สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรผู้ทำหน้าที่จัดเก็บหรือบันทึกข้อมูลใน พื้นที่ มีฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบ เสริมกับ ฐานข้อมูลทางราชการและไม่ใช่ทางราชการอื่นๆ สะท้อนภาพรวมด้านความจำเป็นพื้นฐานของครัวเรือนในพื้นที่ที่ รับผิดชอบ กับพื้นที่ในระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ ยกมาตรฐานการบริหารผ่านการใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมืออ้างอิง โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59

5 สำหรับผู้ใช้งานในองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) อบจ. เทศบาล อบต. 3.อปท. ใช้ จปฐ. ได้อย่างไรบ้าง แสดงรายงานได้ทันทีที่บันทึกเสร็จ ไม่ต้องรอ จัดพิมพ์ป้ายรายงานตัวชี้วัด (ประยุกต์) ติดตามอาคาร และในห้องประชุมที่ทำการ อปท. ป้ายไวนิล ป้ายข้อความ ตัวชี้วัด (ประยุกต์) ติดในที่ที่ เปิดเผยในชุมชน สรุปรายงานที่สำคัญๆ ไว้ในเว็บไซท์ของ อปท. จัดสัมมนาในชุมชนถึงประเด็นตัวชี้วัดที่เป็นปัญหาเพื่อ ระดมสมองแนวทางแก้ไข จัดสัมมนาประเด็นปัญหา จปฐ. ในระดับอำเภอ จังหวัด โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59

6 สำหรับผู้ใช้งานในองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) อบจ. เทศบาล อบต. 4.การใช้ประโยชน์เชิงรูปธรรม ภาพรวม เป็นส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของ ประชาชน o ฟังคำถาม นึกถึงครอบครัวตนเอง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสุขภาพ o การตอบถูก/ผิด ไม่ใช่สิ่งผิด แต่ได้เรียนรู้ ให้แนวทางการจัดทำโครงการสำหรับให้บริการ ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหา ในชุมชน ผ่านความสำนึกจากการตอบข้อคำถามใน แบบสอบถาม จปฐ. โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59

7 สำหรับผู้ใช้งานในองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ. เทศบาล อบต. 5.การใช้ประโยชน์เชิงรูปธรรม (ต่อ) ใช้อ้างอิงเชิงปริมาณในด้านสุขภาพ ที่อยู่อาศัย การศึกษา รายได้ และสวัสดิการสังคม ของครัวเรือน ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนความเป็นไปได้ของนโยบาย ของนายกฯ ที่ได้หาเสียงไว้ สามารถระบุสภาพปัญหาตามลำดับของความเข้มข้นของ ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สามารถระบุความจำเป็นเร่งด่วนในปัญหาแต่ละด้านของ ความจำเป็นพื้นฐานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59

8 สำหรับผู้ปฏิบัติในระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59

9 การปรับโปรแกรม จปฐ. สำหรับปี 2557-59 1.เมนูหลัก การทำงาน ออกรายงาน ส่วนใหญ่ยังคงเดิม 2.แยกโปรแกรมให้ทำงานเป็น 2 โปรแกรม สำหรับ : 1)ข้อมูลเขตพื้นที่ชนบท BMN-Rural (อบต.) 2)ข้อมูลเขตพื้นที่เมือง BMN-City (เทศบาล) 3.ทั้ง 2 โปรแกรมนี้ติดตั้งในเครื่องเดียวกันได้ เพราะแยก folder จัดเก็บอยู่ใน drive C: โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59

10 3.ชื่อฐานข้อมูลใน \Data แยกกันระหว่าง ข้อมูลพื้นที่เขต ชนบท และ ข้อมูลพื้นที่เขตเมือง ระบุความแตกต่างไว้ ดังนี้ BMN-Rural-be.accdb และ BMN-City-be.accdb 4.ปีที่ใช้ login เป็นปีปัจจุบันที่ใช้ ทำงานในเมนู ย่อยทุกเมนู แต่ สามารถเลือกปี ในระหว่างการ ทำงานอีกได้ โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59

11 4.ปีที่ใช้ login เป็นปีปัจจุบันที่ใช้ ทำงานในเมนู ย่อยทุกเมนู แต่ สามารถเลือกปี ในระหว่างการ ทำงานอีกได้ โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59

12 5.ตัวหนังสือกลางจอหน้าแรก หลังจาก login ระบุ 1)โปรแกรมสำหรับพื้นที่เขตชนบท หรือเขตเมือง 2)ปีที่ต้องการทำงาน เพื่อเตือนผู้บันทึกเป็นการเฉพาะว่า กำลังจะบันทึกข้อมูลปีใด โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59

13 6.รุ่นของโปรแกรม อยู่ในหน้าจอหน้าแรก และในเมนู “เกี่ยวกับ โปรแกรม” เขียนว่า รุ่น BMN-Rural 3.0.0 Build 121213 หรือ รุ่น BMN-City 1.0.0 Build 121213 เพื่อใช้อ้างในกรณีแจ้งปัญหาที่พบ โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59

14 7.การ login ทำได้ 4 ระดับ คือ ตำบล อำเภอ จังหวัด และกรมฯ โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59

15 8.การกระชับข้อมูลในระดับตำบล ทำโดยอัตโนมัติเมื่อเลิก ทำงาน (ระดับอื่น – เลือกกระชับเพราะแฟ้มขนาดใหญ่ ใช้ เวลานาน) 9.ผู้บันทึกต้องสำรองข้อมูลให้บ่อย แฟ้มสำรองทุกครั้งใช้ชื่อ ต่างกันตามเวลาที่สำรอง เช่น จปฐ57ชนบท-บ้าน-04ม่วงงาม-16-11-2556-17-12-51-ผู้บันทึก.accdb โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59

16 10.ไม่สามารถก๊อบปี้แฟ้มฐานข้อมูลปี 2555, 2556 มาวาง ทับในโฟลเดอร์ \Data เพราะโครงสร้างฐานข้อมูลปี 2557 ไม่เหมือนเดิม แต่สามารถทำผ่านเมนู “นำเข้า” มา เพื่อใช้ทำงานโปรแกรมใหม่นี้ได้ แฟ้มที่นำเข้าจะถือว่าเป็นพื้นที่ที่โปรแกรมกำลังใช้งาน o โปรแกรมเขตชนบท แฟ้มนำเข้าถือว่าเป็นชนบท o โปรแกรมเขตเมือง แฟ้มนำเข้าถือว่าเป็นเมืองทั้งหมด ต้องลบพื้นที่ที่ปนกันในแฟ้มออกด้วยมือก่อนการ นำเข้า เหตุผล ก่อนหน้านี้โปรแกรมไม่มีการแยกพื้นที่ โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59

17 11.เลือกทำงานได้เป็นปีๆ ไป ทำพร้อมกันหลายปีไม่ได้ เช่น อยากออกรายงานปี 2556 ให้แสดงร่วมกับ 2557 ไม่ได้ o ต้องออกรายงานปี 2556 ครั้งหนึ่ง และไปทำ 2557 อีก ครั้งหนึ่ง แล้วนำผล 2 ปีนั้นมาทำเป็นตารางรวมด้วยมือ เอง โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59

18 12.ปรับปรุงการบันทึก 1)รวมรายได้ข้อ 23.1 ถ้า = 0 จะทำต่อไปไม่ได้ โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59

19 2) ข้อ 30 (มี ส่วนร่วมทำ กิจกรรม สาธารณะ) ถ้า ไม่บันทึกข้อนี้ ถือว่า “ได้เข้า ร่วม” โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59 12.ปรับปรุงการบันทึก

20 12.ปรับปรุงการออกรายงาน 1.เรียงร้อยละในตัวชี้วัดที่ 19 (3.2 ครัวเรือนที่ตก เกณฑ์ รายตัวชี้วัด) เดิมไม่เรียง โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59

21 12.ปรับปรุงการออกรายงาน 2.ประชากร ช่วงอายุ < 1 ปี กำหนดการนับใหม่ไม่ รวม 1 ปี โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59

22 12.ปรับปรุงการออกรายงาน 3.การรวมร้อยละด้วยมือพบว่าได้ 100.01 แก้ไขให้ เป็น 100.00 ไม่ได้เพราะการปัดเศษ และเป็นที่ ยอมรับได้ 4.รายงาน 5.10, 5.11, 5.12, (จำแนกตาม การศึกษา) ปรับร้อยละจาก 1 ตำแหน่งให้เป็น 2 ตำแหน่ง โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59

23 ปัญหาที่คณะผู้พัฒนาโปรแกรมได้รับในปี 2555-56 ปี 2555 ติดตั้งโปรแกรมแล้ว-ทำงานไม่ได้ แต่ในปี 2556 แทบไม่ได้ยินปัญหานี้อีก เพราะ Windows XP ไม่เถื่อนอีกแล้ว Microsoft เปิดให้ update เป็นของแท้-ฟรี แล้ว มีการติดตั้ง Office 2010 มากขึ้น การใช้ Office 2007 ร่วมกับรุ่นอื่น น้อยลงเนื่องจาก Office รุ่นใหม่กว่ามีการรองรับรุ่นก่อนๆ อยู่แล้ว จึง ไม่จำเป็นต้องติดตั้งหลายรุ่น โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59

24 ปัญหาที่คณะผู้พัฒนาโปรแกรมได้รับในปี 2555-56 การบันทึกผิดปี เป็นปัญหามาก สาเหตุส่วนใหญ่อ้างว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ใช่วันเดือนปีปัจจุบัน (แต่เป็นวันเดือน ปีที่ผลิต Bios ของเครื่องนั้นๆ) ได้เสนอให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ CMOS บนเมนบอร์ด (CR2032 ราคา 30-70 บาท) โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59

25 ปัญหาที่คณะผู้พัฒนาโปรแกรมได้รับในปี 2555-56 พื้นที่ผิด ผิดหมู่ ผิดเขตพื้นที่ อบต./เทศบาล ส่งไปให้ผู้พัฒนาโปรแกรมเปลี่ยนให้ เน้นให้ผู้บันทึกตรวจสอบทำเนียบพื้นที่ว่าเป็น ชนบทหรือเมือง - ทำครั้งเดียวหลังจากติดตั้ง โปรแกรม ไม่บันทึกข้อ 30 ซึ่งเป็นข้อสุดท้าย จึงทำให้ตกเกณฑ์ แก้ไขในรุ่นใหม่แล้ว (ดังชี้แจงก่อนหน้านี้) โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59

26 ปัญหาที่คณะผู้พัฒนาโปรแกรมได้รับในปี 2555-56 (ต่อ) ผู้พัฒนาโปรแกรม ยินดีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมเสมอ โดย จะขอ cc. คำตอบไปให้กลุ่มงานข้อมูลพื้นฐาน พช. ด้วย การโต้ตอบอีเมลกับคณะผู้พัฒนาโปรแกรม ควรใช้วิธีการ reply หรือ Replay All เพื่อจะได้ติดเอาข้อความการติดต่อก่อนหน้านั้น ไปด้วย เพื่อให้รู้ที่ไปที่มา โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59

27 ปัญหาที่คณะผู้พัฒนาโปรแกรมได้รับในปี 2555-56 (ต่อ) ผู้แจ้งปัญหามักไม่อธิบายรายละเอียดไว้ในอีเมล (แจ้งเฉพาะว่า “มี ปัญหา แก้ไขให้ด้วย”) จึงต้องเสียเวลาถามกลับไปกลับมาหลาย ครั้ง ปี 2555 ส่งออกแล้ว - ไม่มีข้อมูล และได้แก้ไขก่อนหน้านี้แล้ว จึง ไม่มีปัญหานี้อีกในปี 2556 ผู้แจ้งปัญหาส่วนใหญ่เป็นระดับจังหวัด เมื่อสอบถามรายละเอียด ของปัญหาไปมักใช้เวลานาน เสนอให้ cc. อีเมลของผู้ สอบถามใน พื้นที่ไปด้วย จะได้แก้ไข ได้ ทันเวลา โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-59

28 ขอบคุณ ครับ สุดท้า ย


ดาวน์โหลด ppt ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญส่ง วัฒนกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google