งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชุมชี้แจง เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบาย การกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Web Conference การประชุมชี้แจง เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชุมชี้แจง เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบาย การกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Web Conference การประชุมชี้แจง เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชุมชี้แจง เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบาย การกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Web Conference การประชุมชี้แจง เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบาย การกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Web Conference วันจันทร์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ War Room วันจันทร์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ War Room

2 2 นโยบายการกำกับ ดูแลองค์การที่ดี Organizational Governance (OG) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 นโยบายการกำกับ ดูแลองค์การที่ดี Organizational Governance (OG) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556

3 3 หมายถึง ขององค์การ ที่จะดำเนินการ และกำหนดนโยบายตามหลัก ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน โดยผู้บริหารของแต่ละ องค์การจะต้องวางนโยบายเกี่ยวกับรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์การ และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติ และ มาตรการหรือโครงการ เพื่อให้บรรลุผลตาม นโยบายขององค์การ หมายถึง การประกาศเจตนารมณ์ขององค์การ ที่จะดำเนินการ และกำหนดนโยบายตามหลัก ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน โดยผู้บริหารของแต่ละ องค์การจะต้องวางนโยบายเกี่ยวกับรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์การ และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติ และ มาตรการหรือโครงการ เพื่อให้บรรลุผลตาม นโยบายขององค์การ

4 4 4 1. เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลใน การดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐให้เกิดขึ้นอย่างเป็น รูปธรรม 2. เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาลและ ค่านิยมขององค์การ 3. เพื่อให้การดำเนินงานของ ภาครัฐเป็นที่ศรัทธา มั่นใจ และไว้วางใจจากประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวม ทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับ สากล

5 5 5 1. รัฐ ธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 74 และ 78 2. พรบ.ระเบียบ บริหารราชการ แผ่นดินฉบับที่ 5 (2545) มาตรา 3/1 3. พรฎ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 4. เกณฑ์ คุณภาพการ บริหารจัดการ ภาครัฐ ( PMQA) 5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ ราชการไทย 2551-2555

6 6 6 1. Good Govern ance 2. รัฐธรรมนู ญแห่งาช อาณาจัก รไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 74 และ 78 3. พรบ. ระเบียบ บริหาร ราชกา ร แผ่นดิน 4. พรฎ. หลักเก ณฑ์และ วิธีการ บริหาร กิจการ บ้านเมือ งที่ดี 5. PMQA หมวด 1 6. ยุทธศา สตร์การ พัฒนา ระบบ ราชการ ไทย 2551- 2555 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 78 (4) (5) รัฐต้องดำเนินการตาม แนวนโยบายด้านการบริหารราชการ แผ่นดินดังต่อไปนี้ (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และ จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไป กับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติราชการ (5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐ อย่างอื่น เพื่อให้การจัดทำและการให้ บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 78 (4) (5) รัฐต้องดำเนินการตาม แนวนโยบายด้านการบริหารราชการ แผ่นดินดังต่อไปนี้ (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และ จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไป กับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติราชการ (5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐ อย่างอื่น เพื่อให้การจัดทำและการให้ บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการส่วนร่วมของประชาชน  มาตรา 74 กำหนดให้ “บุคคลผู้เป็น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วย ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ ส่วนรวม อำนวยความสะดวก และให้บริการ แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการปฏิบัติ หน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้อง กับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้อง วางตนเป็นกลางทางการเมือง….” มาตรา 74 กำหนดให้ “บุคคลผู้เป็น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วย ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ ส่วนรวม อำนวยความสะดวก และให้บริการ แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการปฏิบัติ หน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้อง กับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้อง วางตนเป็นกลางทางการเมือง….”  มาตรา 74 กำหนดให้ “บุคคลผู้เป็น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วย ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ ส่วนรวม อำนวยความสะดวก และให้บริการ แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการปฏิบัติ หน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้อง กับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้อง วางตนเป็นกลางทางการเมือง….” มาตรา 74 กำหนดให้ “บุคคลผู้เป็น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วย ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ ส่วนรวม อำนวยความสะดวก และให้บริการ แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการปฏิบัติ หน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้อง กับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้อง วางตนเป็นกลางทางการเมือง….” หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย

7 7 “การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไป เพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี ประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลด ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากร ให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหรือ ปฏิบัติหน้าที่ต้องคำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง” พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 (2545) มาตรา 3/1 7 1. Good Govern ance 2. รัฐธรรมนู ญแห่งาช อาณาจัก รไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 74 และ 78 3. พรบ. ระเบียบ บริหาร ราชกา ร แผ่นดิน 4. พรฎ. หลักเก ณฑ์และ วิธีการ บริหาร กิจการ บ้านเมือ งที่ดี 5. PMQA หมวด 1 6. ยุทธศา สตร์การ พัฒนา ระบบ ราชการ ไทย 2551- 2555 “ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วน ร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราช กฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วน ราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” “ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วน ร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราช กฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วน ราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”

8 8 หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (มาตรา 6) หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของ (มาตรา 7-มาตรา 8) ประชาชน หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (มาตรา 9-มาตรา 19) ต่อภารกิจของรัฐ หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ (มาตรา 20-มาตรา 26) และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (มาตรา 27-มาตรา 32) หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ (มาตรา 33-มาตรา 36) หมวด 7 การอำนวยความสะดวกและการตอบสนอง (มาตรา 37-มาตรา 44) ความต้องการของประชาชน หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (มาตรา 45-มาตรา 49) หมวด 9 บทเบ็ดเตล็ด (มาตรา 50-มาตรา 53) หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (มาตรา 6) หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของ (มาตรา 7-มาตรา 8) ประชาชน หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (มาตรา 9-มาตรา 19) ต่อภารกิจของรัฐ หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ (มาตรา 20-มาตรา 26) และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (มาตรา 27-มาตรา 32) หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ (มาตรา 33-มาตรา 36) หมวด 7 การอำนวยความสะดวกและการตอบสนอง (มาตรา 37-มาตรา 44) ความต้องการของประชาชน หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (มาตรา 45-มาตรา 49) หมวด 9 บทเบ็ดเตล็ด (มาตรา 50-มาตรา 53) 8 1. Good Govern ance 2. รัฐธรรมนู ญแห่งาช อาณาจัก รไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 74 และ 78 3. พรบ. ระเบียบ บริหาร ราชกา ร แผ่นดิน 4. พรฎ. หลักเก ณฑ์และ วิธีการ บริหาร กิจการ บ้านเมือ งที่ดี 5. PMQA หมวด 1 6. ยุทธศา สตร์การ พัฒนา ระบบ ราชการ ไทย 2551- 2555 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

9 9 9 1. Good Govern ance 2. รัฐธรรมนู ญแห่งาช อาณาจัก รไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 74 และ 78 3. พรบ. ระเบียบ บริหาร ราชกา ร แผ่นดิน 4. พรฎ. หลักเก ณฑ์และ วิธีการ บริหาร กิจการ บ้านเมือ งที่ดี 5. PMQA หมวด 1 6. ยุทธศา สตร์การ พัฒนา ระบบ ราชการ ไทย 2551- 2555 1.1 ข. การกำกับดูแล ตนเองที่ดี 1.2 ก. ความรับผิดชอบ ต่อสาธารณะ 1.2 ข. การดำเนินการ อย่างมีจริยธรรม 1.2 ค. การให้การสนับสนุน ต่อชุมชนที่สำคัญ

10 10 1. Good Govern ance 2. รัฐธรรมนู ญแห่งาช อาณาจัก รไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 74 และ 78 3. พรบ. ระเบียบ บริหาร ราชกา ร แผ่นดิน 4. พรฎ. หลักเก ณฑ์และ วิธีการ บริหาร กิจการ บ้านเมือ งที่ดี 5. PMQA หมวด 1 6. ยุทธศา สตร์การ พัฒนา ระบบ ราชการ ไทย 2551- 2555 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2555) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการให้บริการและ การทำงานเพื่อตอบสนอง ความคาดหวังและความ ต้องการของประชาชนที่มี ความลับซํบซ้อนหลาก หลาย และเปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็ว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการให้บริการและ การทำงานเพื่อตอบสนอง ความคาดหวังและความ ต้องการของประชาชนที่มี ความลับซํบซ้อนหลาก หลาย และเปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็ว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับรูปแบบการทำงานให้มี ลักษณะเชิงบูรณาการ เกิด การแสวงหาความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับฝ่าย ต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้ระชา ชนเข้ามามีส่วนร่วม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับรูปแบบการทำงานให้มี ลักษณะเชิงบูรณาการ เกิด การแสวงหาความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับฝ่าย ต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้ระชา ชนเข้ามามีส่วนร่วม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการกำกับดูแล ตนเองที่ดี เกิดความ โปร่งใส มั่นใจและสามารถ ตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้ บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี จิตสำนึกความผิดชอบต่อ ตนเอง ต่อประชาชน และ ต่อสังคมโดยรวม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการกำกับดูแล ตนเองที่ดี เกิดความ โปร่งใส มั่นใจและสามารถ ตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้ บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี จิตสำนึกความผิดชอบต่อ ตนเอง ต่อประชาชน และ ต่อสังคมโดยรวม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีด มรรถนะสูงบุคลากรมีความ พร้อมและวามสามารถใน การเรียนรู้คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัว ได้อย่างเหมาะสมต่อ สถานการณ์ต่าง ๆ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีด มรรถนะสูงบุคลากรมีความ พร้อมและวามสามารถใน การเรียนรู้คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัว ได้อย่างเหมาะสมต่อ สถานการณ์ต่าง ๆ

11 11 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1. การมีส่วนร่วม (Participation) 2. ความโปร่งใส (Transparency) 3. การตอบสนอง (Responsiveness)  คุณภาพ 4.ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 5. ประสิทธิผล (Effectiveness)  วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ 7.การกระจายอำนาจ (Decentralization) 8.นิติธรรม (Rule of law) 9.ความเสมอภาค/ เที่ยงธรรม (Equity) 10. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 6.ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ความคุ้มค่า เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน Good Governance 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักความมีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่า

12 12 ขั้นตอนการ เตรียมการ ขั้นตอนการ เตรียมการ 2. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ 1. กำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 1. กำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ขั้นตอนการจัดทำร่าง นโยบายการกำกับดูแล องค์การที่ดี ขั้นตอนการจัดทำร่าง นโยบายการกำกับดูแล องค์การที่ดี 6. ขออนุมัติและการประกาศใช้ 7. นำนโยบายฯ ไปสู่การปฏิบัติ ขั้นตอนการนำ ไปปฏิบัติและ ประเมินผล ขั้นตอนการนำ ไปปฏิบัติและ ประเมินผล 4. กำหนดร่างนโยบายหลัก 4 ด้าน 3. ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยมหลักของ องค์การ 5. กำหนดแนวทางปฏิบัติภายใต้ นโยบายหลัก 4 ด้าน 12 สื่อสาร/ ประชาสัมพันธ์ สร้างความ เข้าใจ กำหนด มาตรการ/ โครงการ ดำเนินการ/ จัดกิจกรรม ติดตาม ประเมินผล

13 ข้อแนะนำเกี่ยวกับการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้กำหนดเป็นโยบายการกำกับ ดูแลองค์การที่ดี ด้าน รัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม ด้าน รัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม ด้าน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ด้าน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ด้าน ผู้ปฏิบัติงาน ด้าน องค์การ ด้าน องค์การ  สนองนโยบายรัฐ  ปฏิบัติงานตามกรอบกฎ ระเบียบของรัฐ  เป็นกลางทางการเมือง  คุ้มค่าในเชิงการใช้จ่ายงบประมาณ  รับผิดชอบต่อการใช้เงินงบประมาณ รัฐ สังคม  รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคมที่หน่วยงานตั้งอยู่  รับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำเนินงานต่อชุมชน/สังคม  มีส่วนร่วมจากคนในชุมชน หรือสังคม  ยึดถือประโยชน์ของชุมชน/สังคม  ไม่เลือกปฏิบัติ สิ่งแวดล้อม  รับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม  ไม่ชัดกับกฎหมาย ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

14 ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ด้าน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ด้าน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ด้าน ผู้ปฏิบัติงาน ด้าน องค์การ ด้าน องค์การ  บริการด้วยความทันสมัย  ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ  บริการด้วยความโปร่งใส  ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ  เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบ ของการบริการ  บริการด้วยความรวดเร็ว มีคุณภาพ  บริการด้วยความซื่อสัตย์ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ  เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม  ด้วยความโปร่งใส  ด้วยความรวดเร็ว มีคุณภาพ ด้าน รัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม ด้าน รัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม

15 ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ด้าน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ด้าน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ด้าน ผู้ปฏิบัติงาน ด้าน องค์การ ด้าน องค์การ  มีระบบรองรับความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ด้าน ยุทธศาสตร์ ด้านธรรมาภิบาล ด้านเทคโนโลยี ด้านกระบวนการ ด้านข้อมูล ด้านความปลอดภัย ความเสี่ยง การกำกับ ดูแลที่ดี  มีเครื่องมือ กลไก แนวทาง ระบบ ที่กำกับดูแล ติดตามผลการ ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  มีเครื่องมือ กลไก แนวทาง ระบบที่กำกับการทำงานของ บุคลากรให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีระบบควบคุมด้านการเงินทีมีประสิทธิภาพ ด้าน รัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม ด้าน รัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนา องค์การ  มีการสร้างบรรยากาศ /วัฒนธรรมองค์กรที่ เอื้อต่อผลสำเร็จของงาน  มีระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การดำเนินงานขององค์กร

16 ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ด้าน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ด้าน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ด้าน ผู้ปฏิบัติงาน ด้าน องค์การ ด้าน องค์การ  ให้ความเสมอภาค / ไม่เลือกปฏิบัติ  ดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  แสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารงาน บุคคล ความก้าว หน้าใน อาชีพ การพัฒนาขีด ความสามารถ  ให้ความเสมอภาค / ไม่เลือกปฏิบัติ  ดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  ดำเนินการอย่างมีวิสัยทัศน์ รองรับการเปลี่ยนแปลง  รับผิดชอบต่อความคุ้มค่าของการดำเนินงาน ด้าน รัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม ด้าน รัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต  ให้ความเสมอภาค / ไม่เลือกปฏิบัติ  เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วม  ดำเนินการอย่างมีวิสัยทัศน์ รองรับการ เปลี่ยนแปลง  มีอุปกรณ์ อาคารสถานที่ที่ทันสมัย สะอาด เหมาะสมและสนับสนุนต่อการปฏิบัติงาน  ยกระดับคุณภาพชีวิต ในเรื่องต่างๆ

17 17 1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม กรมการพัฒนาชุมชนพึงส่งเสริมนโยบายการกำกับดูแลองค์การ ที่ดีด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะดำเนินการ ดังนี้.- นโยบายหลัก กรมการพัฒนาชุมชนมุ่งมั่นทำงานเพื่อตอบสนองนโยบายด้าน รัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เป็นแนวทางในการดำเนินงาน แนวทางปฏิบัติ (1) ยึดกรอบแนวคิดชุมชนแห่งความเกื้อกูลเพื่อตอบสนอง นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการบูรณาการพื้นที่ งบประมาณ และแผนปฏิบัติการ นโยบาย 4 ด้านของกรมการพัฒนาชุมชน

18 18 แนวทางปฏิบัติ (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานทุนชุมชน ทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (3) จัดการสื่อสารทั่วทั้งองค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดการ ยอมรับและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (4) สร้างระบบสนับสนุน ดูแล และกำกับเพื่อป้องกันผลกระทบ ด้านลบต่อสังคม (5) กำหนดมาตรการ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า นโยบาย 4 ด้านของกรมการพัฒนาชุมชน

19 19 2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมการพัฒนาชุมชนพึงส่งเสริมนโยบายการกำกับดูแลองค์การ ที่ดีด้านผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยจะดำเนินการ ดังนี้.- นโยบายหลัก กรมการพัฒนาชุมชนมุ่งมั่นพัฒนาระบบการให้บริการที่ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง ทั่วถึง เป็นธรรม โปร่งใส และรวดเร็ว แนวทางปฏิบัติ กำหนดให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ทุกขั้นตอน ดังนี้ (1) ทบทวนจัดลำดับความสำคัญความต้องการ และความ คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อดำเนินการ ตอบสนอง อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม นโยบาย 4 ด้านของกรมการพัฒนาชุมชน

20 20 แนวทางปฏิบัติ (2) ปรับปรุงกิจกรรมบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิภาพ (3) ติดตามประเมินผลการให้บริการ โดยการสำรวจความพึง พอใจ/ความไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ โดยวิธีการอื่น นโยบาย 4 ด้านของกรมการพัฒนาชุมชน

21 21 3. นโยบายด้านองค์การ กรมการพัฒนาชุมชนพึงส่งเสริมนโยบายการกำกับดูแลองค์การ ที่ดีด้านองค์การโดยจะดำเนินการ ดังนี้.- นโยบายหลัก กรมการพัฒนาชุมชนมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม องค์การเพื่อผลสำเร็จของงาน แนวทางปฏิบัติ (1) ส่งเสริมการใช้ค่านิยมองค์การให้มีความก้าวหน้าไปสู่ระดับ ๓ การขับเคลื่อนการปฏิบัติตามค่านิยม(Drive) (2) ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนา ชุมชน (3) เน้นการทำงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและบูรณาการ นโยบาย 4 ด้านของกรมการพัฒนาชุมชน

22 22 4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชนพึงส่งเสริมนโยบายการกำกับดูแลองค์การ ที่ดีด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยจะดำเนินการ ดังนี้.- นโยบายหลัก กรมการพัฒนาชุมชนให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลชีวิตการ ทำงาน(Work Life Balance) แนวทางปฏิบัติ (1) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีบรรยากาศอบอุ่น มี มิตรภาพในองค์กร และระหว่างองค์กร (2) จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ทั้งทางด้าน ร่างกายและจิตใจ นโยบาย 4 ด้านของกรมการพัฒนาชุมชน

23 23 แนวทางปฏิบัติ (3) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน (4) จัดกิจกรรมสมดุลชีวิตการทำงาน นโยบาย 4 ด้านของกรมการพัฒนาชุมชน

24 24


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชุมชี้แจง เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบาย การกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Web Conference การประชุมชี้แจง เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google