งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มิติที่ ๑ มิติภายนอก จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับชื่อตัวชี้วัด ค่า น้ำหนัก 1.1.1 กระทรวงระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มิติที่ ๑ มิติภายนอก จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับชื่อตัวชี้วัด ค่า น้ำหนัก 1.1.1 กระทรวงระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มิติที่ ๑ มิติภายนอก จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับชื่อตัวชี้วัด ค่า น้ำหนัก 1.1.1 กระทรวงระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน 5 1.12 กระทรวงระดับความสำเร็จของการสนับสนุน / ส่งเสริมการ พัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ( ตัวชี้วัดร่วม พช.+ ปค.+ สถ. ) 5 3.2 กลุ่ม ภารกิจ ร้อยละของเทศบาล และ อบต. ต้นแบบ ที่นำแผน ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ( ตัวชี้วัดร่วม สถ. + พช.) 5 4.3 กรมฯร้อยละของผู้นำ อช. ที่ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตของครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี 2554 ได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 6

3 ตัวชี้วัดระดับกลุ่ม ภารกิจ ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของเทศบาล และอบต. ต้นแบบ ที่นำ แผนชุมชนสู่การพัฒนา ท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่ กำหนด

4 ตัวชี้วัด หน่วย วัด เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 12345 ร้อยละของ เทศบาลตำบล และ อบต. ต้นแบบ ที่นำ แผนชุมชนสู่ การพัฒนา ท้องถิ่นได้ตาม เกณฑ์ที่กำหนด ร้อย ละ 60 (527 แห่ง ) 65 (571 แห่ง ) 70 (615 แห่ง ) 75 (659 แห่ง ) 80 703 แห่ง ) ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของเทศบาล และ อบต. ต้นแบบ ที่นำแผนชุมชนสู่การ พัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ค่าน้ำหนัก : ร้อยละ 5 เป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่าง สถ.+ พช. ( เป็นตัวชี้วัด เดิมปี 2554 ตัวชี้วัดที่ 2.5)

5 กระบวนการนำแผนชุมชนสู่การพัฒนา ท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด ลำดับ กิจกรรม 1 ตั้งคณะทำงานสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนระดับท้องถิ่น หรือมีคณะทำงานอื่นในระดับ ท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว ที่มีหน่วยงาน องค์กร ผู้นำภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน และมีแผนการดำเนินงานร่วมกัน 2 เทศบาล อบต. ต้นแบบ และคณะทำงานตามข้อ (1) สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการชุมชน จัดให้มีเวทีประชาคม ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนให้ครอบคลุม มิติการพัฒนาอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามสภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน ชุมชน โดยใช้ข้อมูลหมู่บ้าน ชุมชน จปฐ. กชช.2 ค ประกอบการดำเนินงาน 3 เทศบาล อบต. ต้นแบบ และคณะทำงานตามข้อ (1) สนับสนุนให้ ศูนย์ประสานงานองค์กร ชุมชนรับตำบล ( ศอช. ต.) และ สภาองค์กรชุมชนตำบล ( สอช.) ( ถ้ามี ) หรือองค์กรภาค ประชาชนอื่นระดับตำบลหรือประชาคมตำบล ร่วมกับแกนนำแผนชุมชนในหมู่บ้าน ชุมชน จัดเวทีประชาคมระดับเทศบาล อบต. บูรณาการแผนชุมชนระดับเทศบาล อบต. ที่มีมิติการ พัฒนาอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 นำโครงการ / กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกิดจากเวทีประชาคมตามข้อ (3) ที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ ตามลำดับความสำคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของปี ถัดไป 5 โครงการ / กิจกรรม ในแผนชุมชนที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของปีถัดไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ได้รับการบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณของเทศบาลหรือ อบต. ต้นแบบ ในปีถัดไป

6 เป้าหมา ย 80% ร้อยละ 80 ของเทศบาล และ อบต. ต้นแบบ ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตาม เกณฑ์ที่กำหนด (703 แห่ง ) สูตรการคำนวณ จำนวนเทศบาลและ อบต. ต้นแบบที่ดำเนินการตาม เกณฑ์ที่กำหนด จำนวนเทศบาลและอบต. ต้นแบบ ทั้งหมด (878 แห่ง ) X 100

7 การสนับสนุนตัวชี้วัด ที่ 3.2 โครงการ ศอช. พัฒนาไทย เสริมสร้างขีดความสามารถ เครือข่ายองค์การชุมชน สร้างพลังเครือข่าย ศอช. ระดับ ตำบล พัฒนากระบวนการบูรณาการแผน ชุมชนระดับตำบล พัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน แผนชุมชน

8 หน่วยงานชื่อ - สกุลหมายเลขติดต่อ สถ. นายธนา ยันตรโกวิท 0 2241-9000 ต่อ 4122-23 สถ. นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ 0 2241-9000 ต่อ 4122-23 สถ. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ 0 2223 - 5244 สถ. นายกฤษดา สมประสงค์ 0 2241-9000 ต่อ 4122-23 พช. นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ 0 2141 -6110 หน่วยงานชื่อ - สกุลหมายเลขติดต่อ สถ. นายรุ่งทวี แก้วคำปา 0 2241-9000 ต่อ 4122-23 สถ. น. ส. วรุณพร มณีฉาย 0 2241-9000 ต่อ 4122-23 สถ. นายยุทธิชัยไมตรีจิต 0 2241-9000 ต่อ 4122-23 พช. น. ส. ธนพร คล้ายกัน 0-2141-6128 พช. น. ส. วรรณพร บุญมี 0-2141-6114 ผู้รับผิดช อบ ผู้จัดเก็บ ข้อมูล

9


ดาวน์โหลด ppt มิติที่ ๑ มิติภายนอก จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับชื่อตัวชี้วัด ค่า น้ำหนัก 1.1.1 กระทรวงระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google