งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.themegallery.com ของฝากจากอาจารย์ อ้อ ชุดที่ 31.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.themegallery.com ของฝากจากอาจารย์ อ้อ ชุดที่ 31."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 LOGO ของฝากจากอาจารย์ อ้อ ชุดที่ 31

3

4

5 ๑.การ เตรียม ความ พร้อม ๒. การ จัด ประชุม / เจ้าหน้า ที่ ผู้เกี่ยวข้ อง ๓. การ จัดทำ เวที ประชาค มหมู่บ้าน กระบวนการ / ขั้นตอน การพัฒนาทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์

6 การกำหนดรายละเอียด / ค่าใช้จ่ายของโครงการ / กิจกรรม 4. กระบวนการ / ขั้นตอน ( ต่อ )

7 การจัดทำแผนพัฒนา ทุนสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ กระบวนการ เวทีประชาคม ๓ ) การสืบค้นหาสาเหตุ / สมมุติฐาน ๒ ) การกำหนดปัญหา ความ ต้องการ ทุนชุมชน 1) เตรียมความพร้อม คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำ ชุมชน ข้อมูล จปฐ. กชช.2 ค ผลวิเคราะห์ / ประเมิน

8 การจัดทำแผนพัฒนา ทุนสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ( ต่อ ) กระบวนการเวที ประชาคม ๔ ) การกำหนด กิจกรรม / โครงการ

9

10 LOGO

11 10 ได้รับการขอบคุณจาก อาจารย์อ้อ สุธาสินี สีขำ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.themegallery.com ของฝากจากอาจารย์ อ้อ ชุดที่ 31.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google