งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา บุคลิกภาพ. ธรรมชาติ มนุษย์ 1. มนุษย์มีความแตกต่าง - มอง - คิด - ตัดสินใจ 2. มนุษย์มี ความต้องการ - น้อย - ปานกลาง - มาก 3. มนุษย์มีความเชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา บุคลิกภาพ. ธรรมชาติ มนุษย์ 1. มนุษย์มีความแตกต่าง - มอง - คิด - ตัดสินใจ 2. มนุษย์มี ความต้องการ - น้อย - ปานกลาง - มาก 3. มนุษย์มีความเชื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา บุคลิกภาพ

2

3

4 ธรรมชาติ มนุษย์ 1. มนุษย์มีความแตกต่าง - มอง - คิด - ตัดสินใจ 2. มนุษย์มี ความต้องการ - น้อย - ปานกลาง - มาก 3. มนุษย์มีความเชื่อ - เชื่อสิ่งที่เคยเชื่อ - เชื่อสิ่งที่เหลือเชื่อ

5 บุคลิกภาพผู้นำ

6 บุคลิกภาพของผู้นำที่ดี 1. มีความฉลาด ทันคน 2. มีความ เชื่อถือ ตนเอง 3. มีกำลังใจสูง 4. เรียนรู้ได้ รวดเร็ว 5. มี ความสามาร ถในการ บริหารงาน 6. สามารถแก้ไข ปัญหาและ เด็ดเดี่ยวในการ บริหาร 7. มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น 8. มีความเป็นมิตร 9. มีคุณธรรม 10. ชี้แนะ แนะนำ ผู้อื่นได้

7 ผู้นำ “ ต้อง ” ต้องแนะให้เขาทำ ต้องนำให้เขาคิด ต้องสาธิตให้เขาดู ต้องให้เขาเรียนรู้ด้วยการ ปฏิบัติจริง ต้องให้เขาสลัดทิ้งความ เคยชินเก่าๆ ต้องทำตัวของเราให้เป็น ตัวอย่าง

8 ศิลปการพูด

9 การพูด คำพูดแห่งมนุษย์ คือ ยุทธศาสตร์ อาจสร้างสรรค์หรือ พิฆาตได้ทุกที่ สุดแต่ถ้อยคำที่ใช้ร้าย หรือดี สร้างไมตรีหรือก่อภัย ให้แก่กัน

10 ความหมายของการพูด การพูด คือ กระบวนการสื่อสารความคิดจาก คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง หรือกลุ่มหนึ่งโดยมีภาษา น้ำเสียง อากัปกิริยา เป็นสื่อ การพูด คือ การแสดงออกถึงอารมณ์ และ ความรู้สึกใช้ภาษา และสื่อความหมาย การพูด คือ เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีอนุ ภาพที่สุดในโลก การพูด คือ เป็นสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจ ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ การพูด คือ เป็นประตูไปสู่ความสำเร็จ หรือ ล้มเหลว

11 การพูดในที่ชุมชน การพูดเป็น ศาสตร์ ศิลป์ ทักษะ

12 การพูดในที่ชุมชน ผู้พูดคือเป้าสายตา...... จึงต้อง สีหน้า ท่าทาง อาการ เสื้อผ้า / การแต่ง กาย จะต้องดี

13 การพูดที่ไม่ประสบ ความสำเร็จ 1. คุยฟุ้ง 2. มุ่งธุรกิจ 3. ผิดเวลา 4. ไม่รอบคอบ 5. ตอบคำถามไม่ ตรง 6. หลงตัวเอง 7. เก่งทุกเรื่อง 8. เปรื่องปราด ลอกเลียน 9. เซียนยก เมฆ 10. เอกทาง ภาษา

14 การปรับปรุงตัวผู้พูด การใช้ภาษา น้ำเสียง การใช้สายตา การเดิน การยืนและการ ทรงตัว การแสดงออก ทางใบหน้า การแสดงท่าทาง การแต่งกาย การใช้ไมโครโฟน การสร้างความ มั่นใจในตัวเอง

15 ฝึกปฏิบัติการพูด จับฉลาก ผู้พูดคนแรกลุกจากที่นั่ง มานั่งประจำเก้าอี้สำหรับผู้เตรียม พูด เมื่อคนแรกลุกไปที่ ไมโครโฟน ให้คนต่อไปลุกมานั่ง เก้าอี้สำหรับเตรียมพูด ผู้พูด ทักทายที่ประชุม แนะนำชื่อ - สกุล ตำแหน่งในชุมชน มาจาก พื้นที่ใด และพูดในเรื่องที่เตรียม ไว้คนละไม่เกิน 3 นาที

16 เลือกพูด 1 เรื่องจากหัวข้อต่อไปนี้ 1) การจัดทำบัญชีครัวเรือน 2) การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ใน ครัวเรือน 3) ความประทับใจในการทำงาน ของข้าพเจ้า 4) สถานการณ์ยาเสพติดใน หมู่บ้าน 5) เรื่องที่ข้าพเจ้าอยากบอก

17 เริ่มจับเวลาเมื่อทักทายที่ประชุม สัญญาณเตือน 2 นาทีแรก กด กริ่ง 2 ครั้ง ครบ 3 นาที กดกริ่ง เสียงยาวให้ยุติการพูด ผู้ที่ยังไม่ได้ออกไปพูดให้สังเกต การพูดของเพื่อนที่ออกไปพูด พร้อมจดบันทึก

18 เมื่อทุกคนพูดจบ จับฉลากผู้เข้า อบรมฯ 4 -5 คน วิพากษ์คนใดมี บุคลิกภาพและพูดได้ประทับใจ มากที่สุด วิทยากรจับฉลาก 4 คน วิพากษ์ / ให้ คำแนะนำ วิทยากรให้ข้อสังเกตการพูดของผู้ เข้าอบรมฯในภาพรวม

19 13 หัวใจนักพูด เตรียมตัวให้ พร้อม ซักซ้อมให้ดี ท่าทีสง่า หน้าตาให้สุขุม ทักที่ประชุมไม่ วกวน เริ่มต้นให้โน้มน้าว เรื่องราวให้กระชับ ตาจับที่ผู้ฟัง เสียงดังให้พอดี อย่าให้มีเอ้ออ้า ดูเวลาให้พอครบ สรุปจบให้ ประทับใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ตลอดเวลาที่พูด

20

21 แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไป...... ได้รับความขอบคุณจาก.... อาจารย์อ้อ สุธาสินี สี ขำ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา บุคลิกภาพ. ธรรมชาติ มนุษย์ 1. มนุษย์มีความแตกต่าง - มอง - คิด - ตัดสินใจ 2. มนุษย์มี ความต้องการ - น้อย - ปานกลาง - มาก 3. มนุษย์มีความเชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google