งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของฝากจาก อาจารย์อ้อ ชุดที่ 25 เทคนิคการนำเสนอ งานด้วย Power Point.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของฝากจาก อาจารย์อ้อ ชุดที่ 25 เทคนิคการนำเสนอ งานด้วย Power Point."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ของฝากจาก อาจารย์อ้อ ชุดที่ 25 เทคนิคการนำเสนอ งานด้วย Power Point

3

4

5 เทคนิคการนำเสนองานด้วย Power Point ปัจจุบันในการนำเสนองาน หรือประชาสัมพันธ์ งานให้เป็นที่รู้จักทำได้หลายวิธี หากเลือก นำเสนอด้วย Power Point ทำอย่างไร ให้เป็นที่ น่าสนใจ ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ เมื่อเข้าโปรแกรม Power Point แล้ว มีขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติดังนี้ เลือกตั้งชื่อเรื่องให้โดนใจ และน่าสนใจ สั้น ได้ ใจความ เตรียมเนื้อหาที่จะนำเสนอ ( โดยจัดลำดับ เนื้อหา / หมวดหมู่ / เรื่องราวต้องร้อยเรียงกัน )

6 ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ เตรียมภาพประกอบให้เหมาะสมกับเรื่องนั้นๆ ใส่สีสันให้น่าสนใจ จัดทำ Power point ให้สามารถเคลื่อนไหวได้ โดยคลิ๊กไปที่จัดเค้าโครงภาพนิ่ง แล้วเลือกภาพ ให้เคลื่อนไหวแต่ละภาพตามต้องการ สวยงาม และร้อยเรียงกัน ตกแต่ง / ตรวจสอบความถูกต้อง / ความสวยงาม สรุปจบทิ้งท้ายให้น่าสนใจ เช่น จากใจจริง...., แล้วพบกันเมื่อคิดถึงกัน.......

7 กระบวนการ / ขั้นตอนดำเนินการ การเตรียมความพร้อมการจัดทำใช้เวลาเตรียม ล่วงหน้า ประมาณ 7 วัน ( ขึ้นอยู่กับเรื่อง ยาก / ยาว ขนาดไหน ) เพื่อให้การจัดทำมีความสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น ( ชื่อเรื่อง / เนื้อหา / ภาพ / แนวคิดและจิตนา การ ) จึงควรมีการเตรียมการ ดังนี้ ศึกษาหาข้อมูลที่จะดำเนินการจัดทำ Power Point ค้นหาภาพจากแฟ้มภาพต่างๆไว้ให้พร้อม เขียนเค้าโครงเรื่อง / เนื้อหาที่จะทำ คิด / ค้นหาสีสันที่จะตกแต่ง

8 กระบวนการ / ขั้นตอนดำเนินการ ( ต่อ ) ร้อยเรียงเรื่องราวให้กลมกลืนสะดุดตา / สะดุดใจ ก่อนวันจัดทำต้องมีการซักซ้อมขั้นตอนการ นำเสนอข้อมูลต่างๆ / กิจกรรมที่ทำ เพื่อสร้าง ความประทับใจแก่ผู้ที่ได้ชม

9 ข้อแนะนำ / ข้อพึงระวัง ก่อนทำ power Point เขียนเค้าโครงเรื่องที่จะทำ ชื่อเรื่อง, เนื้อหา, ดำ ลับขั้นตอนที่จะดำเนินการ และการจัดรูปแบบที่ จะดำเนินการ ( รูปร่างหน้าตาว่าจะให้ Power point ของเราจะออกมารูปแบบใด มีกรอบ มี ภาพประกอบอะไรบ้าง อย่างไร ) กำลังจัดทำ Power Point ด้านอารมณ์ผู้จัดทำต้องแจ่มใจ / บรรยากาศดี / จิต ใจแจ่มร่าเริง ทำให้สนุกและมีความสุขในการทำ ชิ้นงานหรือผลงานก็จะออกมาดีและสวยงาม

10 ข้อแนะนำ / ข้อพึงระวัง ( ต่อ ) หลังการจัดทำ Power Point ควรตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ทุกด้าน ไม่ ว่าด้านอักษร ภาษา ภาพประกอบ การ เคลื่อนไหว การจัดลำดับ การร้อยเรียงเรื่องราว ต่างๆ และจบสุดท้ายให้น่าประทับใจ

11

12 11 ได้รับการขอบคุณจาก................. อาจารย์อ้อ สุธาสินี สีขำ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.


ดาวน์โหลด ppt ของฝากจาก อาจารย์อ้อ ชุดที่ 25 เทคนิคการนำเสนอ งานด้วย Power Point.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google