งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของฝากจาก... อาจารย์อ้อ ( ชุดที่ 27) เทคนิค การจัดทำสื่อ ทุนชุมชน แผ่น พับ...... ที่น่าสนใจ....... การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน มีหลายวิธี แผ่น พับ นับเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่สามารถทำได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของฝากจาก... อาจารย์อ้อ ( ชุดที่ 27) เทคนิค การจัดทำสื่อ ทุนชุมชน แผ่น พับ...... ที่น่าสนใจ....... การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน มีหลายวิธี แผ่น พับ นับเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่สามารถทำได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ของฝากจาก... อาจารย์อ้อ ( ชุดที่ 27)

3

4 เทคนิค การจัดทำสื่อ ทุนชุมชน แผ่น พับ...... ที่น่าสนใจ....... การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน มีหลายวิธี แผ่น พับ นับเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่สามารถทำได้ และมี ต้นทุนการผลิตไม่แพงนัก แต่.... สำคัญทำ อย่างไร ให้เป็นที่น่าอ่าน และน่าสนใจ ซึ่งนับว่า มีปัจจัยหลายอย่างเป็นองค์ประกอบ ไม่ว่า..... จะ เป็นเนื้อหาของสื่อ ตัวอักษร สีสัน คำคมฯลฯทุก อย่างจะต้องลงตัว ถึงจะ OK สำหรับแผ่นพับที่ น่าสนใจ เรื่องทุนชุมชน นั้น สิ่งที่ควรมีในเนื้อหา ได้แก่ ความหมาย ประเภทของทุน ภาพประกอบของทุนแต่ละประเภท ( คัดเลือก ภาพที่มีความคมชัด / ชัดเจน ) เนื้อหาต่างๆต้อง กระชับ ได้ใจความ และที่สำคัญรูปแบบ /

5 เนื้อหา ( ต่อ ) ภาพลักษณ์ของแผ่นพับ ปัจจุบันที่นิยมควรมี ขนาด 28 x9.5 นิ้วพับ 3 กระดาษอาร์ต 210 แก รม พิมพ์ 4 สี อาบยูบี ซึ่งจะมองดูสวยงาม น่าสนใจ พร้อมสีสันกลมกลืน สะดุดตา น่า ประทับใจ ประเด็นสำคัญที่ควรคำนึง ( สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนดำเนินการ ) 1. ควร จัดทำสื่อ ( แผ่นพับ ทุนชุมชน ต้องมีการ ออกแบบ เค้าโครงก่อนว่าเป็นอย่างไร ) 2. บรรจุเนื้อหา ข้อความที่มีความหมาย กะทัดรัด ได้ใจความ

6 ประเด็นสำคัญที่ควรคำนึง 3. รูปภาพประกอบทุนชุมชน 5 ประเภท ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน 4. คำคม ที่ มีความหมายประทับใจ เช่น ทุนชุมชน ทุกคน ต้องรักษา อนุรักษ์ พัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่ม.... 5. สำหรับด้านหลังมีคำว่า Community Capital พร้อมภาพประกอบของทุนประเภทต่างๆ 5 ประเภท ( ควรมีภาพที่คมชัด ) 6. สำหรับด้าน ใน หน้าแรกเป็นภาพทุนต่างๆ 5 ประเภท

7 ประเด็นสำคัญที่ควรคำนึง ( ต่อ ) 7. แผ่นกลาง เป็นความหมายของทุนชุมชน และประเภททุนชุมชน พร้อมรายละเอียด ทุนแต่ ละประเภทสั้นๆ เพื่อความเข้าใจสำหรับผู้อ่าน 8. แผ่นพับด้านหลัง จะเป็นตราต้นสังกัด ในที่นี้ คือ ตรากรมการพัฒนาชุมชน พร้อมสถานที่ที่ สามารถติดต่อได้..... ศูนย์ราชการเฉลิมพระ เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-1438909 http //www. cdd. go th

8 ขุมความรู้ 1. กำหนดการจัดการความรู้ เนื้อหาทุนชุมชนให้ กระชับ 2. สร้างความรู้ความเข้าใจ เนื้อหาทุนชุมชนที่จะเผยแพร่ 3. จัด หมวดหมู่ / กลั่นกรองเนื้อหาทุนชุมชนให้รัดกุม / ชัดเจน 4. กำหนดรูปแบบ / สีสันให้ สวยงาม สำหรับประชาสัมพันธ์

9 แก่นความรู้ 1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ เนื้อหาที่จะทำแผ่นพับ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 2. จัดหมวดหมู่ / กลั่นกรองเนื้อหา ข้อความ คำ คมต่างๆ ให้กระชับ และได้ใจความที่สะดุดตา สะดุดใจ 3. ออกแบบเผยแพร่ แผ่นพับ ให้เป็นที่น่าสนใจ

10 แนวคิด / ความรู้ที่นำมาใช้ 1. การจัดการความรู้เรื่อง ทุนชุมชน 2. กระบวนการมีส่วนร่วม 3. การทำงานเป็นทีม ( กรณีมีการทำงานหลาย คน )

11

12 11 ได้รับการขอบคุณจาก................. อาจารย์อ้อ สุธาสินี สีขำ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.


ดาวน์โหลด ppt ของฝากจาก... อาจารย์อ้อ ( ชุดที่ 27) เทคนิค การจัดทำสื่อ ทุนชุมชน แผ่น พับ...... ที่น่าสนใจ....... การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน มีหลายวิธี แผ่น พับ นับเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่สามารถทำได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google