งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
การเขียน เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

2 การเขียน หมายถึง การแสดงความคิดและความรู้ ซึ่งอยู่ในใจออกมาให้ผู้อื่นรับรู้โดยวิธีการใช้สัญลักษณ์ที่เราเรียกกันว่าตัวหนังสือหรือตัวอักษร เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจเจตนาของผู้เขียน

3 ความสำคัญของการเขียนกับการสื่อสารธุรกิจ
1. การเขียนเป็นสารที่คงทน สามารถใช้เป็นหลักฐาน ใช้ค้นคว้า อ้างอิงได้ดีกว่าคำพูด 2. การเขียนให้รายละเอียดได้มากกว่า และ ไม่จำกัดช่วงเวลาใช้ 3. การเขียนสามารถสื่อสารข้อมูล ความคิด อารมณ์ ทัศนคติของผู้เขียนได้ชัดเจนและ กว้างขวางโดยส่งผ่านสื่อต่างๆ

4 จุดประสงค์ของการเขียน
1. เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร 2. เพื่อเป็นการจูงใจ 3. เพื่อให้ความบันเทิง

5 การเขียนทางธุรกิจ ใช้ภาษาที่เป็นทางการ หนังสือติดต่อราชการ บันทึก
รายงานทางธุรกิจ เอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารการจ้าง จดหมายธุรกิจ เอกสารการประชุม โครงการ

6 ภาษาที่ใช้เขียนในงานธุรกิจ
กะทัดรัด ชัดเจน ถูกต้อง สุภาพ เหมาะสม

7 องค์ประกอบของการเขียน
ความชัดเจน ความเรียบง่าย ความกระชับ ความประทับใจ ความไพเราะ การสร้างภาพ โครงสร้างของประโยค

8 ความสมบูรณ์ของงานเขียน
1. เอกภาพ 2. สารัตถภาพ 3. สัมพันธภาพ

9 ลักษณะการเขียนที่ดีในงานธุรกิจ
1. เตรียมการ 2. ลงมือเขียน 3. แก้ไข ปรับปรุง เตรียมเนื้อหา จัดระเบียบเนื้อหา เลือกหัวข้อ,ตั้งจุดมุ่งหมาย, ค้นคว้าข้อมูล วางโครงเรื่อง, เขียนประโยคกล่าวนำ

10 “ภาษาเป็นสิ่งสำคัญของบ้านเมือง ขอให้ช่วยกันรักษามาตรฐาน
ของภาษาไทยอย่าให้ทรุดโทรม ลักษณะอันเป็นอัจฉริยะของภาษาไทย : ปัญญา ทรงเสรี


ดาวน์โหลด ppt เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google