งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน หมายถึง การ แสดงความคิดและความรู้ ซึ่งอยู่ในใจออกมาให้ผู้อื่น รับรู้โดยวิธีการใช้สัญลักษณ์ ที่เราเรียกกันว่าตัวหนังสือ หรือตัวอักษร เพื่อให้ผู้อ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน หมายถึง การ แสดงความคิดและความรู้ ซึ่งอยู่ในใจออกมาให้ผู้อื่น รับรู้โดยวิธีการใช้สัญลักษณ์ ที่เราเรียกกันว่าตัวหนังสือ หรือตัวอักษร เพื่อให้ผู้อ่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเขียน หมายถึง การ แสดงความคิดและความรู้ ซึ่งอยู่ในใจออกมาให้ผู้อื่น รับรู้โดยวิธีการใช้สัญลักษณ์ ที่เราเรียกกันว่าตัวหนังสือ หรือตัวอักษร เพื่อให้ผู้อ่าน ได้เข้าใจเจตนาของผู้เขียน

3 1. การเขียนเป็นสารที่คงทน สามารถใช้เป็นหลักฐาน ใช้ ค้นคว้า อ้างอิงได้ดีกว่าคำพูด 2. การเขียนให้รายละเอียด ได้มากกว่า และ ไม่จำกัด ช่วงเวลาใช้ 3. การเขียนสามารถสื่อสาร ข้อมูล ความคิด อารมณ์ ทัศนคติ ของผู้เขียนได้ชัดเจนและ กว้างขวางโดยส่งผ่านสื่อ ต่างๆ ความสำคัญของการเขียนกับ การสื่อสารธุรกิจ

4 1. เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร 2. เพื่อเป็นการจูง ใจ 3. เพื่อให้ความ บันเทิง จุดประสงค์ของการ เขียน

5 การเขียนทาง ธุรกิจ การเขียนทาง ธุรกิจ หนังสือติดต่อ หนังสือติดต่อ ราชการ บันทึก บันทึก รายงานทางธุรกิจ รายงานทางธุรกิจ เอกสาร เอกสาร ประชาสัมพันธ์ ใช้ภาษาที่ เป็นทางการ เอกสารการจ้าง เอกสารการจ้าง จดหมายธุรกิจ จดหมายธุรกิจ เอกสารการ เอกสารการ ประชุม โครงการ โครงการ

6 ภาษาที่ใช้เขียนใน งานธุรกิจ ภาษาที่ใช้เขียนใน งานธุรกิจ กะทัดรัด ชัดเจน ถูกต้อง สุภาพ เหมาะสม

7 1. ความชัดเจน 2. ความเรียบง่าย 3. ความกระชับ 4. ความประทับใจ 5. ความไพเราะ 6. การสร้างภาพ 7. โครงสร้างของ ประโยค องค์ประกอบของ การเขียน

8 ความสมบูรณ์ ของงานเขียน 1. เอกภาพ 2. สารัตถ ภาพ 3. สัมพันธภา พ

9 ลักษณะการเขียนที่ดีในงาน ธุรกิจ 1. เตรียมการ 2. ลงมือ เขียน 3. แก้ไข ปรับปรุง เตรียม เนื้อหา จัดระเบียบ เนื้อหา เลือกหัวข้อ, ตั้ง จุดมุ่งหมาย, ค้นคว้าข้อมูล วางโครงเรื่อง, เขียนประโยคกล่าว นำ

10 “ ภาษาเป็นสิ่งสำคัญ ของบ้านเมือง ขอให้ช่วยกันรักษา มาตรฐาน ของภาษาไทยอย่าให้ ทรุดโทรม ลักษณะอันเป็นอัจฉริยะของภาษาไทย : ปัญญา ทรงเสรี


ดาวน์โหลด ppt การเขียน หมายถึง การ แสดงความคิดและความรู้ ซึ่งอยู่ในใจออกมาให้ผู้อื่น รับรู้โดยวิธีการใช้สัญลักษณ์ ที่เราเรียกกันว่าตัวหนังสือ หรือตัวอักษร เพื่อให้ผู้อ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google