งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกอบรม โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) สำหรับสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 15 กันยายน 2553 โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัด พิษณุโลก ขั้นตอนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกอบรม โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) สำหรับสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 15 กันยายน 2553 โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัด พิษณุโลก ขั้นตอนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การฝึกอบรม โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) สำหรับสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 15 กันยายน 2553 โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัด พิษณุโลก ขั้นตอนที่ 5( การนำเสนอ แฟ้มผลงาน ) ละเอียด สุขจิตต์ ครู คศ.3 ครู คศ.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัด ลำปาง

3 ขั้นตอนที่ 5 แนวทางการนำเสนอแฟ้ม ผลงาน

4 วัตถุประสงค์ของ การนำเสนอ แฟ้มผลงาน 1. เพื่อผู้ฟังได้ทราบและเห็นความสำคัญของ ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 2. เพื่ออธิบายและประเมินนโยบายสาธารณะ อื่นๆ ที่มีอยู่ต่อปัญหาที่ทำการศึกษา และ ให้ผู้ฟังเข้าใจในผลดี ผลเสียของนโยบาย เหล่านั้น 3. เพื่อนำเสนอนโยบายทางเลือกที่ชั้นเรียน คิดว่าเป็นนโยบายที่ดีกว่าในการแก้ปัญหา 4. เพื่อแสดงให้เห็นว่าชั้นเรียนสามารถ พัฒนานโยบายขี้นมาเสนอแก่ ชุมชน ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ละ ระดับตามความเหมาะสม

5 การนำเสนอแฟ้มผลงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน 1. การนำเสนอโดย แฟ้มข้อมูล 1. การนำเสนอโดย แฟ้มข้อมูล 2. การนำเสนอปาก เปล่า 2. การนำเสนอปาก เปล่า ( แผนผังผลงาน ) ( แผนผังผลงาน )

6 การนำเสนอแฟ้มผลงาน แบบปากเปล่า ( แผนผัง ผลงาน ) การนำเสนอแฟ้มผลงาน แบบปากเปล่า ( แผนผัง ผลงาน ) 2. การนำเสนอปากเปล่า 2. การนำเสนอปากเปล่า - นำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ - นำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ - เวลาที่ใช้ ไม่เกิน 10 นาที - เวลาที่ใช้ ไม่เกิน 10 นาที - 4 นาที นำเสนอ - 4 นาที นำเสนอ - 6 นาที ตอบข้อคำถามจาก กรรมการ - 6 นาที ตอบข้อคำถามจาก กรรมการ

7

8

9 เกณฑ์การประเมินผล ความสำคัญของประเด็นปัญหาและความ เข้าใจต่อประเด็นปัญหาของนักเรียน ความสำคัญของประเด็นปัญหาและความ เข้าใจต่อประเด็นปัญหาของนักเรียน การเสนอข้อโต้แย้งและการตอบคำถาม การเสนอข้อโต้แย้งและการตอบคำถาม การโน้มน้าว ดึงดูดความสนใจต่อประเด็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ที่นำเสนอ การโน้มน้าว ดึงดูดความสนใจต่อประเด็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ที่นำเสนอ การสามารถปฏิบัติการได้ การสามารถปฏิบัติการได้ ความร่วมมือกันของนักเรียนทั้งทีม ความร่วมมือกันของนักเรียนทั้งทีม การประสานความร่วมมือของแฟ้มผลงาน ทั้ง 4 การประสานความร่วมมือของแฟ้มผลงาน ทั้ง 4 ผลสะท้อนที่นักเรียนได้จากการทำงาน ผลสะท้อนที่นักเรียนได้จากการทำงาน

10 4 นาทีแรกเป็นการนำเสนอ ข้อมูลที่สำคัญที่สุด จากแฟ้มผลงาน ( แผนผังผลงาน ) สรุปจากแต่ละแผ่น ไม่ใช่การอ่านคำ ต่อคำ สรุปจากแต่ละแผ่น ไม่ใช่การอ่านคำ ต่อคำ ใช้การชี้ ข้อมูลประกอบ เพื่อช่วยให้ สามารถอธิบายหรือเน้นจุดสำคัญ ใช้การชี้ ข้อมูลประกอบ เพื่อช่วยให้ สามารถอธิบายหรือเน้นจุดสำคัญ ใช้ข้อมูล ที่มีอยู่ในแต่ละแผ่น เท่านั้น ไม่ควรเพิ่มเติมด้วย วิดีโอเทป สไลด์ หรือคอมพิวเตอร์ ใช้ข้อมูล ที่มีอยู่ในแต่ละแผ่น เท่านั้น ไม่ควรเพิ่มเติมด้วย วิดีโอเทป สไลด์ หรือคอมพิวเตอร์

11

12

13 6 นาที คำถาม กรรมการอาจจะ....... ให้นักเรียนอธิบายเพิ่มเติมหรือ ชี้แจงบางจุดให้เข้าใจมากขึ้น ให้นักเรียนอธิบายเพิ่มเติมหรือ ชี้แจงบางจุดให้เข้าใจมากขึ้น ให้นักเรียนยกตัวอย่างประเด็น สำคัญ ให้นักเรียนยกตัวอย่างประเด็น สำคัญ ให้นักเรียนเพิ่มเติมข้อมูล ให้นักเรียนเพิ่มเติมข้อมูล ตั้งคำถามต่อนักเรียน ตั้งคำถามต่อนักเรียน

14

15

16

17 ขอเชิญท่านแสดง ความคิดเห็น ขอเชิญท่านแสดง ความคิดเห็น เกี่ยวกับขั้นตอนที่ 5


ดาวน์โหลด ppt การฝึกอบรม โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) สำหรับสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 15 กันยายน 2553 โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัด พิษณุโลก ขั้นตอนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google