งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนที่ 5(การนำเสนอแฟ้มผลงาน) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนที่ 5(การนำเสนอแฟ้มผลงาน) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขั้นตอนที่ 5(การนำเสนอแฟ้มผลงาน) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
การฝึกอบรม โครงการสร้างสำนึกพลเมือง(Project Citizen) สำหรับสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 15 กันยายน 2553 โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ขั้นตอนที่ 5(การนำเสนอแฟ้มผลงาน) ละเอียด สุขจิตต์ ครู คศ.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

3 ขั้นตอนที่ 5 แนวทางการนำเสนอแฟ้มผลงาน
ขั้นตอนที่ 5 แนวทางการนำเสนอแฟ้มผลงาน

4 วัตถุประสงค์ของ การนำเสนอแฟ้มผลงาน
เพื่อผู้ฟังได้ทราบและเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 2. เพื่ออธิบายและประเมินนโยบายสาธารณะอื่นๆ ที่มีอยู่ต่อปัญหาที่ทำการศึกษา และให้ผู้ฟังเข้าใจในผลดี ผลเสียของนโยบายเหล่านั้น 3.เพื่อนำเสนอนโยบายทางเลือกที่ชั้นเรียนคิดว่าเป็นนโยบายที่ดีกว่าในการแก้ปัญหา 4. เพื่อแสดงให้เห็นว่าชั้นเรียนสามารถพัฒนานโยบายขี้นมาเสนอแก่ ชุมชน ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ละระดับตามความเหมาะสม

5 การนำเสนอแฟ้มผลงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน
1. การนำเสนอโดยแฟ้มข้อมูล 2. การนำเสนอปากเปล่า (แผนผังผลงาน)

6 การนำเสนอแฟ้มผลงานแบบปากเปล่า (แผนผังผลงาน)
2. การนำเสนอปากเปล่า - นำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ - เวลาที่ใช้ ไม่เกิน 10 นาที - 4 นาที นำเสนอ - 6 นาที ตอบข้อคำถามจากกรรมการ การนำเสนอแฟ้มผลงานแบบปากเปล่า (แผนผังผลงาน)

7

8

9 เกณฑ์การประเมินผล ความสำคัญของประเด็นปัญหาและความเข้าใจต่อประเด็นปัญหาของนักเรียน การเสนอข้อโต้แย้งและการตอบคำถาม การโน้มน้าว ดึงดูดความสนใจต่อประเด็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่นำเสนอ การสามารถปฏิบัติการได้ ความร่วมมือกันของนักเรียนทั้งทีม การประสานความร่วมมือของแฟ้มผลงานทั้ง 4 ผลสะท้อนที่นักเรียนได้จากการทำงาน

10 4 นาทีแรกเป็นการนำเสนอ ข้อมูลที่สำคัญที่สุด จากแฟ้มผลงาน (แผนผังผลงาน)
สรุปจากแต่ละแผ่น ไม่ใช่การอ่านคำต่อคำ ใช้การชี้ข้อมูลประกอบเพื่อช่วยให้สามารถอธิบายหรือเน้นจุดสำคัญ ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละแผ่นเท่านั้น ไม่ควรเพิ่มเติมด้วย วิดีโอเทป สไลด์ หรือคอมพิวเตอร์

11

12

13 6 นาที คำถาม กรรมการอาจจะ ให้นักเรียนอธิบายเพิ่มเติมหรือชี้แจงบางจุดให้เข้าใจมากขึ้น ให้นักเรียนยกตัวอย่างประเด็นสำคัญ ให้นักเรียนเพิ่มเติมข้อมูล ตั้งคำถามต่อนักเรียน

14

15

16

17 ขอเชิญท่านแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับขั้นตอนที่ 5


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนที่ 5(การนำเสนอแฟ้มผลงาน) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google