งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MICROSOFT POWERPOINT การใช้โปรแกรม ประยุกต์ ด้านการนำเสนองาน 1 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MICROSOFT POWERPOINT การใช้โปรแกรม ประยุกต์ ด้านการนำเสนองาน 1 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MICROSOFT POWERPOINT การใช้โปรแกรม ประยุกต์ ด้านการนำเสนองาน 1 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ jinny_asavarat@hotmail.com

2 รู้จักกับ Power point 2010 เป็นโปรแกรมที่ช่วยใน การจัดทำสไลด์เพื่อ นำเสนองาน เช่น นำเสนองานการประชุม การสัมมนา อาจารย์ใช้ เป็นสื่อช่วยในการสอน นักศึกษาใช้สำหรับ นำเสนองานกับอาจารย์ เป็นโปรแกรมที่ช่วยใน การจัดทำสไลด์เพื่อ นำเสนองาน เช่น นำเสนองานการประชุม การสัมมนา อาจารย์ใช้ เป็นสื่อช่วยในการสอน นักศึกษาใช้สำหรับ นำเสนองานกับอาจารย์ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ jinny_asavarat@hotmail.com 2

3 รู้จักกับ Power point 2010 จุดเด่นของโปรแกรมนี้คือ สามารถสร้างงานที่นำเสนอ ได้อย่างง่ายๆ สามารถใส่ ภาพ เสียง ตลอดจน ภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ วีดีโอสไลด์ จุดเด่นของโปรแกรมนี้คือ สามารถสร้างงานที่นำเสนอ ได้อย่างง่ายๆ สามารถใส่ ภาพ เสียง ตลอดจน ภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ วีดีโอสไลด์ 3 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ jinny_asavarat@hotmail.com

4 รู้จักกับ Power point 2010 เป็นสื่อนำเสนอข้อมูล ได้ทั้งแบบทั่วไปและแบบ มัลติมีเดีย เป็นสื่อนำเสนอข้อมูล ได้ทั้งแบบทั่วไปและแบบ มัลติมีเดีย 4 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ jinny_asavarat@hotmail.com

5 เตรียมพร้อมก่อนเริ่มสร้างงาน นำเสนอ การนำเสนองานอย่างมี ประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีขั้นตอน และกระบวนการที่ดีในการเตรียม ความพร้อมก่อนการเริ่มสร้างงาน นำเสนอ ในที่นี้ ขั้นตอนและ กระบวนการเพื่อให้ได้งาน นำเสนอที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน ดังนี้ การนำเสนองานอย่างมี ประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีขั้นตอน และกระบวนการที่ดีในการเตรียม ความพร้อมก่อนการเริ่มสร้างงาน นำเสนอ ในที่นี้ ขั้นตอนและ กระบวนการเพื่อให้ได้งาน นำเสนอที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน ดังนี้ 5 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ jinny_asavarat@hotmail.com

6 เตรียมพร้อมก่อนเริ่มสร้างงาน นำเสนอ Plan ( วางแผน ) Plan ( วางแผน ) Prepare ( เตรียมการ ) Prepare ( เตรียมการ ) Practice ( ฝึกฝน ) Practice ( ฝึกฝน ) Present ( นำเสนอ ) Present ( นำเสนอ ) 6 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ jinny_asavarat@hotmail.com

7 เตรียมพร้อมก่อนเริ่มสร้างงาน นำเสนอ Plan ( วางแผน ) รายละเอียด เกี่ยวกับการวางแผนมีดังนี้ Plan ( วางแผน ) รายละเอียด เกี่ยวกับการวางแผนมีดังนี้  ผู้ฟังจะได้อะไรเกี่ยวกับหัวข้อที่เรา จะนำเสนอ  บอกจุดประสงค์ในการนำเสนองาน นำเสนอนี้  วางแผนเนื้อหาที่จะนำเสนอให้ สอดคล้องกับเวลา และเลือกใช้คำ หรือวลีที่เหมาะสมกับงานนำเสนอแต่ ละชิ้น 7 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ jinny_asavarat@hotmail.com

8 เตรียมพร้อมก่อนเริ่มสร้างงาน นำเสนอ Prepare ( เตรียมการ ) เป็น ขั้นตอนที่ใช้เรียบเรียงแนวคิดและ ลงมือสร้างงานนำเสนอ มี รายละเอียด ดังนี้ Prepare ( เตรียมการ ) เป็น ขั้นตอนที่ใช้เรียบเรียงแนวคิดและ ลงมือสร้างงานนำเสนอ มี รายละเอียด ดังนี้  จัดโครงสร้างการนำเสนอ  หาจุดสำคัญหรือหัวข้อที่สำคัญที่ ต้องการนำเสนอ 8 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ jinny_asavarat@hotmail.com

9 เตรียมพร้อมก่อนเริ่มสร้างงาน นำเสนอ Prepare ( เตรียมการ ) ต่อ Prepare ( เตรียมการ ) ต่อ  เตรียมคำกล่าวเปิดที่สร้างความ น่าสนใจให้กับงานนำเสนอ เพื่อดึงดูด ความสนใจในงานนำเสนอ  กำหนดแนวคิดหลักของข้อความแล้ว เสริมด้วยหลักฐาน เช่น สถิต การสาธิต การเปรียบเทียบ เป็นต้น  เตรียมคำกล่าวปิดที่น่าจดจำ สร้าง ความประทับใจในงานสำเสนอ 9 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ jinny_asavarat@hotmail.com

10 เตรียมพร้อมก่อนเริ่มสร้างงาน นำเสนอ Practice ( ฝึกฝน ) การนำเสนอ งานต่อหน้ากลุ่มเพื่อนกลุ่มเล็กๆ เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับ เนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ เพื่องานให้นำเสนอสมบูรณ์แบบ มากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะทำการ นำเสนอต่อผู้ฟัง ความเห็นของ เพื่อนในกลุ่ม เช่น ข้อความ กราฟิก ข้อมูลตรงประเด็นที่จะ นำเสนอหรือไม่ ฯลฯ Practice ( ฝึกฝน ) การนำเสนอ งานต่อหน้ากลุ่มเพื่อนกลุ่มเล็กๆ เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับ เนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ เพื่องานให้นำเสนอสมบูรณ์แบบ มากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะทำการ นำเสนอต่อผู้ฟัง ความเห็นของ เพื่อนในกลุ่ม เช่น ข้อความ กราฟิก ข้อมูลตรงประเด็นที่จะ นำเสนอหรือไม่ ฯลฯ 10 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ jinny_asavarat@hotmail.com

11 เตรียมพร้อมก่อนเริ่มสร้างงาน นำเสนอ Present ( นำเสนอ ) เมื่อเราได้ เตรียมความพร้อมในข้อต่างๆ ที่ ผ่านมาแล้ว เราก็ทำการลอง นำเสนองานที่ได้จัดทำให้กลุ่ม เพื่อนๆ ฟัง ก่อนการนำเสนอต่อ ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายของเรา เพื่อ ความพร้อมในการนำเสนองาน ต่อไป Present ( นำเสนอ ) เมื่อเราได้ เตรียมความพร้อมในข้อต่างๆ ที่ ผ่านมาแล้ว เราก็ทำการลอง นำเสนองานที่ได้จัดทำให้กลุ่ม เพื่อนๆ ฟัง ก่อนการนำเสนอต่อ ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายของเรา เพื่อ ความพร้อมในการนำเสนองาน ต่อไป 11 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ jinny_asavarat@hotmail.com

12 เตรียมพร้อมก่อนเริ่มสร้างงาน นำเสนอ ในการนำเสนองานแต่ครั้งควรที่ จะมีช่วงเวลาในการให้ผู้ฟังได้ ถามข้อสงสัยในงานนำเสนอของ เราด้วย ในการนำเสนองานแต่ครั้งควรที่ จะมีช่วงเวลาในการให้ผู้ฟังได้ ถามข้อสงสัยในงานนำเสนอของ เราด้วย (Question and Answer: Q&A) (Question and Answer: Q&A) 12 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ jinny_asavarat@hotmail.com

13 เตรียมพร้อมก่อนเริ่มสร้างงาน นำเสนอ ก่อนการนำเสนอเราทุกครั้ง ควร จะมีการแจ้งกับผู้ฟังว่าเราจะมี ช่วงเวลาให้ถามคำถามได้เมื่อใด เช่น อาจจะแจ้งผู้ฟังว่าเป็นช่วง หลังจากที่นำเสนองานเสร็จแล้ว และแจ้งให้ผู้ฟังทราบด้วยว่าให้ เวลาในการถามคำถามกี่นาที ? ก่อนการนำเสนอเราทุกครั้ง ควร จะมีการแจ้งกับผู้ฟังว่าเราจะมี ช่วงเวลาให้ถามคำถามได้เมื่อใด เช่น อาจจะแจ้งผู้ฟังว่าเป็นช่วง หลังจากที่นำเสนองานเสร็จแล้ว และแจ้งให้ผู้ฟังทราบด้วยว่าให้ เวลาในการถามคำถามกี่นาที ? 13 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ jinny_asavarat@hotmail.com

14 แบบฝึกหัด ให้นักศึกษาจัดทำงานนำเสนอ โครงงานของกลุ่ม ด้วยโปรแกรม Microsoft power point 2010 นำเสนอหน้าชั้นเรียน ให้นักศึกษาจัดทำงานนำเสนอ โครงงานของกลุ่ม ด้วยโปรแกรม Microsoft power point 2010 นำเสนอหน้าชั้นเรียน 14 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์ jinny_asavarat@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt MICROSOFT POWERPOINT การใช้โปรแกรม ประยุกต์ ด้านการนำเสนองาน 1 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ : Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google