งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรมประยุกต์ ด้านการนำเสนองาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรมประยุกต์ ด้านการนำเสนองาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรมประยุกต์ ด้านการนำเสนองาน
Microsoft PowerPoint การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์

2 รู้จักกับ Power point 2010 เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดทำสไลด์เพื่อนำเสนองาน เช่น นำเสนองานการประชุม การสัมมนา อาจารย์ใช้เป็นสื่อช่วยในการสอน นักศึกษาใช้สำหรับนำเสนองานกับอาจารย์ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์

3 รู้จักกับ Power point 2010 จุดเด่นของโปรแกรมนี้คือ สามารถสร้างงานที่นำเสนอได้อย่างง่ายๆ สามารถใส่ภาพ เสียง ตลอดจนภาพเคลื่อนไหวในลักษณะวีดีโอสไลด์ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์

4 รู้จักกับ Power point 2010 เป็นสื่อนำเสนอข้อมูลได้ทั้งแบบทั่วไปและแบบมัลติมีเดีย การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์

5 เตรียมพร้อมก่อนเริ่มสร้างงานนำเสนอ
การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีขั้นตอนและกระบวนการที่ดีในการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มสร้างงานนำเสนอ ในที่นี้ ขั้นตอนและกระบวนการเพื่อให้ได้งานนำเสนอที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน ดังนี้ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์

6 เตรียมพร้อมก่อนเริ่มสร้างงานนำเสนอ
Plan (วางแผน) Prepare (เตรียมการ) Practice (ฝึกฝน) Present (นำเสนอ) การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์

7 เตรียมพร้อมก่อนเริ่มสร้างงานนำเสนอ
Plan (วางแผน) รายละเอียดเกี่ยวกับการวางแผนมีดังนี้ ผู้ฟังจะได้อะไรเกี่ยวกับหัวข้อที่เราจะนำเสนอ บอกจุดประสงค์ในการนำเสนองานนำเสนอนี้ วางแผนเนื้อหาที่จะนำเสนอให้สอดคล้องกับเวลา และเลือกใช้คำหรือวลีที่เหมาะสมกับงานนำเสนอแต่ละชิ้น การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์

8 เตรียมพร้อมก่อนเริ่มสร้างงานนำเสนอ
Prepare (เตรียมการ) เป็นขั้นตอนที่ใช้เรียบเรียงแนวคิดและลงมือสร้างงานนำเสนอ มีรายละเอียด ดังนี้ จัดโครงสร้างการนำเสนอ หาจุดสำคัญหรือหัวข้อที่สำคัญที่ต้องการนำเสนอ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์

9 เตรียมพร้อมก่อนเริ่มสร้างงานนำเสนอ
Prepare (เตรียมการ) ต่อ เตรียมคำกล่าวเปิดที่สร้างความน่าสนใจให้กับงานนำเสนอ เพื่อดึงดูดความสนใจในงานนำเสนอ กำหนดแนวคิดหลักของข้อความแล้วเสริมด้วยหลักฐาน เช่น สถิต การสาธิต การเปรียบเทียบ เป็นต้น เตรียมคำกล่าวปิดที่น่าจดจำ สร้างความประทับใจในงานสำเสนอ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์

10 เตรียมพร้อมก่อนเริ่มสร้างงานนำเสนอ
Practice (ฝึกฝน) การนำเสนองานต่อหน้ากลุ่มเพื่อนกลุ่มเล็กๆ เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ เพื่องานให้นำเสนอสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะทำการนำเสนอต่อผู้ฟัง ความเห็นของเพื่อนในกลุ่ม เช่น ข้อความ กราฟิก ข้อมูลตรงประเด็นที่จะนำเสนอหรือไม่ ฯลฯ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์

11 เตรียมพร้อมก่อนเริ่มสร้างงานนำเสนอ
Present (นำเสนอ) เมื่อเราได้เตรียมความพร้อมในข้อต่างๆ ที่ผ่านมาแล้ว เราก็ทำการลองนำเสนองานที่ได้จัดทำให้กลุ่มเพื่อนๆ ฟัง ก่อนการนำเสนอต่อผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายของเรา เพื่อความพร้อมในการนำเสนองานต่อไป การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์

12 เตรียมพร้อมก่อนเริ่มสร้างงานนำเสนอ
ในการนำเสนองานแต่ครั้งควรที่จะมีช่วงเวลาในการให้ผู้ฟังได้ถามข้อสงสัยในงานนำเสนอของเราด้วย (Question and Answer: Q&A) การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์

13 เตรียมพร้อมก่อนเริ่มสร้างงานนำเสนอ
ก่อนการนำเสนอเราทุกครั้ง ควรจะมีการแจ้งกับผู้ฟังว่าเราจะมีช่วงเวลาให้ถามคำถามได้เมื่อใด เช่น อาจจะแจ้งผู้ฟังว่าเป็นช่วงหลังจากที่นำเสนองานเสร็จแล้ว และแจ้งให้ผู้ฟังทราบด้วยว่าให้เวลาในการถามคำถามกี่นาที? การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์

14 แบบฝึกหัด ให้นักศึกษาจัดทำงานนำเสนอโครงงานของกลุ่ม ด้วยโปรแกรม Microsoft power point 2010 นำเสนอหน้าชั้นเรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ: Use of Computer in Business อาจารย์จินตนา อัศวรัตน์


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรมประยุกต์ ด้านการนำเสนองาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google