งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษา : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักร พงษภูวนารถ โดยคณะผู้วิจัย นางสาวพิมพ์ฐดา โอฬารธนาเกียรติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษา : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักร พงษภูวนารถ โดยคณะผู้วิจัย นางสาวพิมพ์ฐดา โอฬารธนาเกียรติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษา : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักร พงษภูวนารถ โดยคณะผู้วิจัย นางสาวพิมพ์ฐดา โอฬารธนาเกียรติ นางสาวจินตนา แสงดี สอบหัวข้อวิจัย 13 กรกฎาคม 2555 อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย

2 การเลือนขั้น เงินเดือน ผลงานวิจัยประชุมโครงการ ปัญหาทางด้าน วิชาการ เรื่องโหลดขั้นต่ำ ในการสอน เรื่องห้อง การสรรหา หัวหน้าสาขา ฯลฯ การรับนักศึกษา นักศึกษาเรียนไม่จบ ตามหลักสูตร การผลักดันให้นักศึกษา ได้รับเกียรตินิยม

3 ทุกๆ ปัญหา การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพื่องานด้านบริหารระดับคณะ ด้วยเทคนิค Data mining กรณีศึกษา : คณะบริหารธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ”

4  เพื่อพัฒนาระบบสำหรับกระบวนการ Preprocessing Data  เพื่อพัฒนา “ ระบบวิเคราะห์ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพื่องานด้านบริหาร ระดับคณะ ”

5  ขอบเขตการศึกษาข้อมูลสำหรับทำ วิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  ประชากรที่ใช้ทดสอบระบบ  ขอบเขตการทำงานของผู้เกี่ยวข้อง กับระบบ  ขั้นตอนการดำเนินงาน

6  ขอบเขตการการศึกษาข้อมูล สำหรับทำวิจัย  ศึกษาโมเดลต่างๆ ได้แก่ การจัด หมวดหมู่ของข้อมูล การสร้าง ความสัมพันธ์ของข้อมูล การจัดกลุ่มของ ข้อมูล สำหรับการทำเหมืองข้อมูล  ศึกษาข้อมูลของนักศึกษา คณะ บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง (CPU) เอเอ็มดี อี -350 (AMD E-350) 1.60 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) RAM : 4 GB Hard disk : 500 GB ระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

8  ประชากรที่ใช้ทดสอบระบบ  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ สารสนเทศ จำนวน 5 คน

9  ขอบเขตการทำงานของผู้เกี่ยวข้อง กับระบบ Table ที่ กำหนด Import ระบบสำหรับกระบวนการ Preprocessing Data prediction ปัจจัย ไม่จบตาม หลักสูตร บัณฑิตที่ได้รับ เกียรตินิยม ปัจจัย

10  ขั้นตอนการดำเนินงาน จับประเด็นปัญหาที่ต้องการ หาองค์ความรู้ ศึกษาข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ อัลกอริทึม วิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับกระบวนการ Preprocessing Data วิเคราะห์และออกแบบแอพพลิเคชั่น “ ระบบวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพื่องานด้านบริหารระดับคณะ ” การติดตั้งและทดสอบระบบ การประเมินประสิทธิภาพของระบบสำหรับ กระบวนการ Preprocessing Data และ ประสิทธิภาพของระบบวิเคราะห์ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

11 Table ที่ กำหนด Import ระบบสำหรับกระบวนการ Preprocessing Data ข้อมูลถูกส่งเข้า โปรแกรม WEKA ผลลัพธ์ที่ได้ กฎ ความสัม พันธ์ นำกฎเข้าสู่ระบบแปลง ผลลัพธ์ ระบบวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ นักศึกษา เพื่องานด้านบริหารระดับคณะ ผลลัพธ์ที่ได้ ออก รายงาน ช่วยในการหา ผลลัพธ์ด้วย อัลกอริทึม ข้อมูลที่ ต้องการ ทราบ บันทึกกฎที่ได้ลงฐานข้อมูล

12

13

14  Data Mining : การทำ เหมืองข้อมูล Data mining

15  ประสิทธิภาพของระบบสำหรับ กระบวนการ Preprocessing Data มี ประสิทธิภาพด้านความถูกต้องในการ ทำงานเกิน 80 %  ประสิทธิภาพของระบบวิเคราะห์ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับนักศึกษามีประสิทธิภาพเกิน 80%

16 ประโยชน์ของการวิจัย  คณบดีสามารถดูปัจจัยที่ส่งผล นักศึกษาเรียนไม่จบตามหลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการ บริหารงานคณะ  คณบดีสามารถดูข้อมูลเปอร์เซ็นต์ ของนักศึกษาเรียนไม่จบหลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการ บริหารงานคณะ  คณบดีสามารถดูปัจจัยที่ส่งผลให้ บัณฑิตได้รับเกียรตินิยม จะได้นำไป บริหารและสนับสนุนให้ปัจจัยนั้นๆ มากยิ่งขึ้น

17


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษา : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักร พงษภูวนารถ โดยคณะผู้วิจัย นางสาวพิมพ์ฐดา โอฬารธนาเกียรติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google