งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณบดี และผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณบดี และผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณบดี และผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 1

2 2

3  ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี  รศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รองคณบดี  รศ.อุทุมมา มัฆะเนมี รองคณบดี  รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย รองคณบดี  ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดี  ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย ผู้ช่วยคณบดี  ผศ.ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยคณบดี 3

4  ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล เทคนิคการแพทย์  ผศ.ดร.สุชาติ โกทันต์ รังสีเทคนิค  รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ กิจกรรมบำบัด  รศ.ดร.อรวรรณ ประศาสน์วุฒิ กายภาพบำบัด  นายวิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพะสุ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  นางชมภูนุท กนกแสนไพศาล เลขานุการ สำนักงานคณะฯ 4

5  BS. (Medical Technology)  BS. (Radiologic Technology  BS. (Occupational Therapy)  BS. (Physical Therapy)  MS. (Medical Technology)  MS. (Medical Radiation Science)  MS. (Occupational Therapy)  MS. (Movement and Exercise Science)  Ph.D. (Biomedical Science) - Thesis-based bilingual program 5

6 รวมพื้นที่ ๒๕,๙๗๗.๘๔ ตร.เมตร 6

7 คณาจารย์ รวม ๙๙ คน (ปฏิบัติงาน ๙๑ คน, ลาศึกษา ๘ คน) ปริญญาเอก ๖๙ คน (๖๙%) ปริญญาโท ๒๙ คน ปริญญาตรี ๑ คน (รศ.) บุคลากรสายสนับสนุน รวม ๘๗ คน สายสนับสนุนวิชาการ ๑๙ คน สายปฏิบัติการ ๓๐ คน ลูกจ้าง ๓๘ คน บุคลากรศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก รวม ๓๙ คน สายวิชาการ/วิชาชีพ ๓๓ คน สายปฏิบัติการ ๖ คน 7

8 ปริญญาตรี ๑,๑๕๔ คน ปริญญาโท ๗๒ คน ปริญญาเอก ๓๔ คน รวมจำนวนนักศึกษา ๑,๒๖๐ คน 8

9 บัณฑิตป.ตรี ที่ได้งานทำภายใน ๑ ปี = ๙๖.๕% (ปีการศึกษา ๒๕๕๔/ ก.พ.๕๕, รับปริญญา ม.ค. ๒๕๕๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับป.ตรี ๒๖๓ คน จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับป.โท ๘ คน จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับป.เอก ๕ คน 9

10 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย (ณ ก.ย.๕๕) ๓๔,๐๖๕,๐๒๑.- บาท งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ ๖๐ เรื่อง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ระดับชาติ ๔๒ เรื่อง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Proceeding ระดับชาติ/นานาชาติ ๓๒ เรื่อง งานวิจัยที่ได้รับ Citation ๑๕๖ เรื่อง งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ๑๕ เรื่อง สิทธิบัตรที่ได้รับ ๓ เรื่อง 10

11 11 Center of Excellence for Molecular Imaging ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้าน การสร้างภาพในระดับโมเลกุล Franco-Thai Research Unit หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์ไทย- ฝรั่งเศส

12 12 Biomedical Technology Research Center ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ Hematology and Health Technology Research Center ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและ เทคโนโลยีสุขภาพ

13 13 ผลงานวิจัยปี ๒๕๕๕ คณาจารย์ ได้รับรางวัลระดับชาติ ๕ ท่าน ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส ๑ ท่าน ผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัยแห่งชาติ ๒ ท่าน ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ “วิธีการตรวจหาโปรตีน NS1 ของ ไวรัสเดงกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที” ผศ. สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ “เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละออง ขนาดเล็กในอากาศชนิดแสดงผลทันที” นักศึกษา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาเอก นายศุภชัย ศักดิ์ขจรภพ (เทคนิคการแพทย์) ปริญญาโท น.ส.ศิริประภา แก้วแจ้ง (รังสีเทคนิค)

14 14

15 15  Program for HIV Prevention & Treatment, Institute for Research and Development (IRD) ประเทศฝรั่งเศส  University Paris Stud-11 ประเทศฝรั่งเศส  Francois Rabelais University of Tours ประเทศฝรั่งเศส  University Claude Bernard LYON 1 ประเทศฝรั่งเศส  The Universite de FRANCHE-COMTE (UFC) ประเทศฝรั่งเศส  Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น  University Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย  ASIA-International Biomedical Science Consortium คณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิคไปเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์ เมษายน ๒๕๕๕

16 16 ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด ๕๑ โครงการ จำนวนโครงการที่นำมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและ การวิจัย ๓๔ โครงการ (๖๘%) ครั้งที่ ๖/๕๕ เทศบาลตำบลมะกอก อ.ป่าซาง จ. ลำพูน

17 17 การจัดอบรม และประชุมวิชาการ ในปี ๒๕๕๕ โดยภาควิชา MT, RT, OT, PT และคณะฯ รวม ๑๘ โครงการ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คลินิก MT, RT, OT, PT รถ X-ray เคลื่อนที่ MRI ธาราบำบัด

18 18 ๑. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ๒. ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการ ปฏิบัติงานประจำปีของมหาวิทยาลัย

19 19 องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ยผลการประเมิน 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ4.35ดี 2 การผลิตบัณฑิต4.27ดี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา4.00ดี 4 การวิจัย4.71ดีมาก 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม3.75ดี 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม4.33ดี 7 การบริหารและการจัดการ5.00ดีมาก 8 การเงินและงบประมาณ5.00ดีมาก 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ3.00ดี เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ4.34ดี

20 (7 ตัวชี้วัด) ( ตัวชี้วัด) (2 ตัวชี้วัด) (4 ตัวชี้วัด) (6 ตัวชี้วัด)

21 21

22 ขอบคุณค่ะ 22


ดาวน์โหลด ppt คณบดี และผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google