งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณบดี และผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณบดี และผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณบดี และผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยินดีต้อนรับ คณบดี และผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

2 โครงสร้างคณะเทคนิคการแพทย์

3 คณะผู้บริหาร ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี
ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี รศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รอง คณบดี รศ.อุทุมมา มัฆะเนมี รองคณบดี รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย รองคณบดี ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดี ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย ผู้ช่วยคณบดี ผศ.ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยคณบดี

4 หัวหน้าหน่วยงาน ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล เทคนิค การแพทย์
ผศ.ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล เทคนิค การแพทย์ ผศ.ดร.สุชาติ โกทันต์ รังสี เทคนิค รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ กิจกรรมบำบัด รศ.ดร.อรวรรณ ประศาสน์วุฒิ กายภาพบำบัด นายวิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพะสุ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก นางชมภูนุท กนกแสนไพศาล เลขานุการ สำนักงานคณะฯ

5 ๙ หลักสูตร BS. (Medical Technology) BS. (Radiologic Technology
BS. (Occupational Therapy) BS. (Physical Therapy) MS. (Medical Technology) MS. (Medical Radiation Science) MS. (Occupational Therapy) MS. (Movement and Exercise Science) Ph.D. (Biomedical Science) Thesis-based bilingual program

6 อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์บริการฯ
รวมพื้นที่ ๒๕,๙๗๗.๘๔ ตร.เมตร

7 จำนวนบุคลากร ๒๒๕ คน • สายสนับสนุนวิชาการ ๑๙ คน • สายปฏิบัติการ ๓๐ คน
คณาจารย์ รวม ๙๙ คน (ปฏิบัติงาน ๙๑ คน, ลาศึกษา ๘ คน) • ปริญญาเอก ๖๙ คน (๖๙%) • ปริญญาโท ๒๙ คน • ปริญญาตรี ๑ คน (รศ.) บุคลากรสายสนับสนุน รวม ๘๗ คน • สายสนับสนุนวิชาการ ๑๙ คน • สายปฏิบัติการ ๓๐ คน ลูกจ้าง ๓๘ คน บุคลากรศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก รวม ๓๙ คน • สายวิชาการ/วิชาชีพ ๓๓ คน • สายปฏิบัติการ ๖ คน

8 จำนวนนักศึกษา ปริญญาตรี ๑,๑๕๔ คน ปริญญาโท ๗๒ คน ปริญญาเอก ๓๔ คน
ปริญญาตรี ๑,๑๕๔ คน ปริญญาโท ๗๒ คน ปริญญาเอก ๓๔ คน รวมจำนวนนักศึกษา ๑,๒๖๐ คน

9 บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์
• บัณฑิตป.ตรี ที่ได้งานทำภายใน ๑ ปี = ๙๖.๕% (ปีการศึกษา ๒๕๕๔/ ก.พ.๕๕, รับปริญญา ม.ค. ๒๕๕๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ • จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับป.ตรี ๒๖๓ คน จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับป.โท ๘ คน • จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับป.เอก ๕ คน

10 งานวิจัย ๒๕๕๕ จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย (ณ ก.ย.๕๕) ๓๔,๐๖๕,๐๒๑.- บาท
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ ๖๐ เรื่อง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ระดับชาติ ๔๒ เรื่อง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Proceeding ระดับชาติ/นานาชาติ ๓๒ เรื่อง งานวิจัยที่ได้รับ Citation ๑๕๖ เรื่อง งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ๑๕ เรื่อง สิทธิบัตรที่ได้รับ ๓ เรื่อง

11 ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
Franco-Thai Research Unit หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทย- ฝรั่งเศส Center of Excellence for Molecular Imaging ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการสร้างภาพในระดับโมเลกุล

12 ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
Biomedical Technology Research Center ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ Hematology and Health Technology Research Center ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและ เทคโนโลยีสุขภาพ

13 ผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยปี ๒๕๕๕ คณาจารย์ ได้รับรางวัลระดับชาติ ๕ ท่าน ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส ๑ ท่าน ผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัยแห่งชาติ ๒ ท่าน ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ “วิธีการตรวจหาโปรตีน NS1 ของ ไวรัสเดงกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที” ผศ. สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ “เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละออง ขนาดเล็กในอากาศชนิดแสดงผลทันที” นักศึกษา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาเอก นายศุภชัย ศักดิ์ขจรภพ (เทคนิคการแพทย์) ปริญญาโท น.ส.ศิริประภา แก้วแจ้ง (รังสีเทคนิค)

14 Students research day

15 ความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันต่างประเทศ
Program for HIV Prevention & Treatment, Institute for Research and Development (IRD) ประเทศฝรั่งเศส University Paris Stud-11 ประเทศฝรั่งเศส Francois Rabelais University of Tours ประเทศฝรั่งเศส University Claude Bernard LYON 1 ประเทศฝรั่งเศส The Universite de FRANCHE-COMTE (UFC) ประเทศฝรั่งเศส Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น University Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย ASIA-International Biomedical Science Consortium คณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิคไปเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์ เมษายน ๒๕๕๕

16 งานบริการวิชาการชุมชน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด ๕๑ โครงการ • จำนวนโครงการที่นำมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและ การวิจัย ๓๔ โครงการ (๖๘%) ครั้งที่ ๖/๕๕ เทศบาลตำบลมะกอก อ.ป่าซาง จ. ลำพูน

17 การพึ่งตนเอง • การจัดอบรม และประชุมวิชาการ ในปี ๒๕๕๕
โดยภาควิชา MT, RT, OT, PT และคณะฯ รวม ๑๘ โครงการ • ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คลินิก MT, RT, OT, PT รถ X-ray เคลื่อนที่ MRI ธาราบำบัด

18 การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีของมหาวิทยาลัย

19 ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ 4.35 ดี 2 การผลิตบัณฑิต 4.27 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4.00 4 การวิจัย 4.71 ดีมาก 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 3.75 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.33 7 การบริหารและการจัดการ 5.00 8 การเงินและงบประมาณ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.34

20 (7 ตัวชี้วัด) ( ตัวชี้วัด) (2 ตัวชี้วัด) (2 ตัวชี้วัด) (4 ตัวชี้วัด) (6 ตัวชี้วัด)

21 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

22 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt คณบดี และผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google