งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report ประจำปีการศึกษา 2548 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2549 อาจารย์ขวัญใจ จินดานุรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report ประจำปีการศึกษา 2548 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2549 อาจารย์ขวัญใจ จินดานุรักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report ประจำปีการศึกษา 2548 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2549 อาจารย์ขวัญใจ จินดานุรักษ์ อาจารย์สุพรรณี สินโพธิ์

2 วัตถุประสงค์ของการ ประชุมปฏิบัติการ... เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม: มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา รับทราบตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. รับทราบเกณฑ์การประเมินภายนอกเพื่อ การรับรองมาตรฐานระดับสถาบัน และระดับกลุ่มวิชา ของ สมศ.

3 วัตถุประสงค์ของการ ประชุมปฏิบัติการ... เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม: สามารถจัดทำรายงานประเมินตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ภายนอกและรับรองมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมแห่งการพัฒนา คุณภาพขององค์กร

4 หัวข้อการบรรยาย ความจำเป็นของการประกัน- คุณภาพการศึกษา การดำเนินงานการประกันคุณภาพ การศึกษาตามระบบ สกอ. และ สมศ. การจัดทำรายงานการประเมิน ตนเอง (SAR)

5 ความจำเป็นของ... การประกันคุณภาพการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน และ การ ประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง

6 ความจำเป็นของ... การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด ให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการบริหารการศึกษาที่จะต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ ประกันคุณภาพภายนอก

7 ระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา ประกอบด้วย 3 ระบบย่อย  ระบบการพัฒนาคุณภาพ  ระบบการตรวจติดตามคุณภาพ  ระบบการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก

8 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา การประกันคุณภาพ ภายใน ผู้รับผิดชอบ: มหาวิทยาลัย สกอ. กระบวนการ -การพัฒนาคุณภาพ -การติดตามคุณภาพ -การประเมินคุณภาพ การประกันคุณภาพ ภายนอก ผู้รับผิดชอบ: สมศ. กระบวนการ -การตรวจสอบคุณภาพ -การประเมินคุณภาพ -การให้การรับรอง -การจัดอันดับ

9  สถานศึกษาประเมินและ ให้ข้อติชมตนเองเป็นประจำทุกปี  สกอ. (ต้นสังกัด)ให้ข้อติชม อย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 ปี (ยัง)  สมศ.ให้ข้อติชมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 5 ปี (2545, 2549,……) หลักการ...

10 ความสัมพันธ์ระหว่าง การประกันคุณภาพภายใน และ การประเมินคุณภาพภายนอก การ ปฏิบัติงาน ของ สถาบัน การศึกษา การ ประเมิน ตนเอง รายงาน การ ประเมิน ตนเอง การ ตรวจ เยี่ยม ของ สมศ. รายงาน การ ประเมิน ของ สมศ. การ ติดตาม ผล ข้อมูลป้อนกลับ

11 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ สกอ. หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน จะพิจารณา จาก 1.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะ/ มหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงองค์ประกอบคุณภาพ การศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 องค์ประกอบ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

12 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ สกอ. 2.คณะ/มหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานตามระบบและ กลไกการประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ 3.คณะ/มหาวิทยาลัย จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ที่ครอบคลุมการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ การศึกษา 4.คณะ/มหาวิทยาลัย จัดให้มีระบบการตรวจสอบและ ประเมินภายใน 5. คณะ/มหาวิทยาลัย รับการตรวจประเมิน จากภายนอก

13 การประกันคุณภาพการศึกษา ภายนอก ตามระบบ สมศ. 1. เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดย ให้สถานศึกษาประเมินตนเองอย่างแม่นยำ ทั้งใน สายตาของตนเอง (SAR) และในสายตาของรัฐบาล จากนักวิชาการและสาธารณชนซึ่งแทนโดย สมศ. (EAR=External Assessment Report) เป็นการ ประเมินภายนอกรอบ 1 (2543-2548) 2. การประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อพัฒนาโดยการ รับรองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการ ประเมินภายนอกรอบ 2 (2549-2553) 3. การประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อพัฒนา โดยการจัดระดับ (Rating) และ/หรือจัด อันดับ (Ranking)

14 7 มาตรฐาน ของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

15 มาตรฐานน้ำหนัก น้ำหนักที่ มหาวิทยาลั ยฯพิจารณา 1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตอย่างน้อย 20 35 2. มาตรฐานด้านงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ อย่างน้อย 20 35 3. มาตรฐานด้านการบริการ วิชาการ อย่างน้อย 20 20 4. มาตรฐานด้านการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม อย่างน้อย 10 10 รวมมาตรฐาน 1-4 100 5. มาตรฐานด้านการพัฒนา องค์การและบุคลากร 20 6. มาตรฐานด้านการบริหาร หลักสูตรและการจัดการ เรียนการสอน 20 7. มาตรฐานด้านการประกัน คุณภาพ 20 รวมมาตรฐาน 5-7 60

16

17 การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามพันธกิจ (ค่าน้ำหนักที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอง) ผลิตบัณฑิตและวิจัย ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิต

18 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา- ตรีที่ได้งานทำและการประกอบ อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่ได้ทำงานตรง สาขาที่สำเร็จการศึกษา

19 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้เงินเดือน เริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 1.4 ระดับความพึงพอใจของ นายจ้าง ผู้ประกอบการ และ ผู้ใช้บัณฑิต

20 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 1.5 จำนวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่าที่จบ การศึกษาไม่เกิน 3 ปี ที่ได้รับการ ประกาศเกียรติคุณยกย่อง ในด้าน วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือด้านอื่นที่ เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตใน ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

21 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 1.6 จำนวนวิทยานิพนธ์และงาน วิชาการ ของนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลในระดับชาติ หรือ ระดับ นานาชาติ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

22 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 1.7 ร้อยละของจำนวนบทความจาก วิทยานิพนธ์ปริญญาโท ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท

23 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 1.8 ร้อยละของจำนวนบทความจาก วิทยานิพนธ์ปริญญาโท ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก

24 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการวิจัยและ งานสร้างสรรค์ 2.1 ร้อยละของจำนวนงานวิจัย และ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือ นำไปใช้ประโยชน์ทั้ง ในระดับชาติหรือ ระดับ นานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ ประจำ

25 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการวิจัยและ งานสร้างสรรค์ 2.2 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และ งานสร้างสรรค์จากภายใน สถาบัน ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อ จำนวนอาจารย์ประจำ

26 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการวิจัยและ งานสร้างสรรค์ 2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับ ทุนทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก ภายในสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ ประจำ 2.5 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุน ทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก ภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ ประจำ

27 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการวิจัยและ งานสร้างสรรค์ 2.6 จำนวนผลงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ อนุสิทธิบัตรต่อจำนวนอาจารย์- ประจำ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

28 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 3.1 ร้อยละของจำนวนกิจกรรม/ โครงการบริการวิชาการและ วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ และพัฒนา/และเสริมสร้างความ เข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ นานาชาติ ต่อ จำนวนอาจารย์ประจำ

29 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 3.2 ร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่เป็นที่ ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการ- วิชาการ กรรมการวิชาชีพใน ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่อ จำนวนอาจารย์ประจำ

30 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 3.3 มีการนำความรู้และประสบการณ์ จากการบริการวิชาการและวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย 3.4 ค่าใช้จ่าย และมูลค่าในการบริการ วิชาการเพื่อสังคมต่ออาจารย์ประจำ

31 มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม 4.1 ร้อยละของจำนวนกิจกรรมในการ อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริม เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม ต่อ จำนวนนักศึกษา 4.2 ค่าใช้จ่าย และมูลค่าที่ใช้ในการ อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริม เอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรม

32 มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการบริหารและพัฒนา องค์การและบุคลากร 5.1 สภาสถาบัน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะท้อนถึง นโยบาย วัตถุประสงค์ และนำไปสู่เป้าหมาย ของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบ มีส่วนร่วม เน้นการกระจาย อำนาจ โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งมีความสามารถใน การผลักดันสถาบันให้สามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล

33 มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการบริหารและพัฒนา องค์การและบุคลากร 5.2 การบริหารและพัฒนาสู่องค์การเรียนรู้ 5.3 มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 5.4 การใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก สถาบันร่วมกัน 5.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการ บริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย

34 มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการบริหารและ พัฒนาองค์การและบุคลากร 5.6 สินทรัพย์ถาวรต่อนักศึกษา เต็ม เวลาเทียบเท่า 5.7 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อนักศึกษาเต็ม เวลาเทียบเท่า 5.8 ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อรายรับ ทั้งหมด

35 มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการบริหารและพัฒนา องค์การและบุคลากร 5.9 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วม ประชุมวิชาการ หรือนำเสนอผลงาน วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5.10 งบประมาณสำหรับการพัฒนาความรู้ คณาจารย์ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำ

36 มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการบริหารและพัฒนา องค์การและบุคลากร 5.11 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุน ประจำที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และ ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

37 มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานการบริหารหลักสูตรและ การเรียนการสอน 6.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อ หลักสูตรทั้งหมด (มีแบบฟอร์มตรวจสอบ) 6.2 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ จำนวนอาจารย์ประจำ 6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 6.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ

38 มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานการบริหารหลักสูตรและ การเรียนการสอน 6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คณาจารย์ (Professional Ethics) 6.6 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมการสร้าง ประสบการณ์จริง 6.7 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ ประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์

39 มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานการบริหารหลักสูตรและ การเรียนการสอน 6.8 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษาเมื่อเทียบกับ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ทั้งหมด 6.9 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบ ห้องสมุด คอมพิวเตอร์และ ศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา

40 มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ 7.1 มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพ ภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ ภายใน

41 1.ประเมินในระดับสถาบัน 2.ประเมินระดับกลุ่มสาขาวิชา หลักการ

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 ความสำคัญของ SAR ปีการศึกษา 2548 SAR ภาควิชา/คณะ และหน่วยงาน ใช้ เป็นหลักฐานให้ผู้ประเมินภายนอกอ่าน สำหรับรับรองมาตรฐานคณะ และ มหาวิทยาลัยฯ (มีผลต่อการรับรอง และไม่ รับรองมาตรฐานการศึกษา) ใช้ในการจัดอันดับคณะ & จัดอันดับมหาวิทยาลัย

52 ความสำคัญของ SAR ปีการศึกษา 2548 เป็นความรับผิดชอบของคณะและ ภาควิชา ที่ต้องจัดหาหลักฐานให้ ครบถ้วน วันที่รับการตรวจรับรองมาตรฐาน โดย สมศ. ให้ทุกภาควิชานำ RD และ หลักฐานต่างๆ ไปจัดให้เป็นระบบไว้ที่ คณะ เพื่อให้ สมศ. ตรวจ

53

54

55

56 ปกปก คำนำคำนำ สารบัญสารบัญ ส่วนนำส่วนนำ ส่วนสำคัญส่วนสำคัญ ส่วนสรุปส่วนสรุป ภาคผนวกภาคผนวก ส่วนประกอบของ SAR

57 ปก ใส่ชื่อคณะ หรือ ภาควิชา หรือ บัณฑิตศึกษา โดยตัด คำที่ไม่ต้องการออกใส่ชื่อคณะ หรือ ภาควิชา หรือ บัณฑิตศึกษา โดยตัด คำที่ไม่ต้องการออกรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ของ ภาควิชามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

58 คำนำ เขียนชื่อหน่วยงานโดยตัดคำที่ ไม่ต้องการออกเขียนชื่อหน่วยงานโดยตัดคำที่ ไม่ต้องการออก ลงลายมือชื่อผู้บริหารหน่วยงานลงลายมือชื่อผู้บริหารหน่วยงาน ชื่อ-นามสกุลเต็มผู้บริหาร หน่วยงาน พร้อมตำแหน่งชื่อ-นามสกุลเต็มผู้บริหาร หน่วยงาน พร้อมตำแหน่ง

59 สารบัญ ใส่เลขหน้า...ใส่เลขหน้า...

60 ส่วนนำ กรอกรายละเอียดของหน่วยงาน...กรอกรายละเอียดของหน่วยงาน... ผังโครงสร้างองค์กรโครงสร้าง บริหารงาน ปรับให้ตรงกับความ จริง เพราะที่ให้ไว้เป็นเพียง ตัวอย่างเท่านั้น....ผังโครงสร้างองค์กรโครงสร้าง บริหารงาน ปรับให้ตรงกับความ จริง เพราะที่ให้ไว้เป็นเพียง ตัวอย่างเท่านั้น....

61 ส่วนนำ การติดตามผลการพัฒนาและ ปรับปรุงครั้งที่ผ่านมา... ให้กรอกโครงการ/กิจกรรมที่ทำเพื่อ แก้ไขจุดอ่อนหรือทำเพื่อเสริมจุด แข็ง ของปีการศึกษาก่อน....ให้กรอกโครงการ/กิจกรรมที่ทำเพื่อ แก้ไขจุดอ่อนหรือทำเพื่อเสริมจุด แข็ง ของปีการศึกษาก่อน.... มาใส่ และระบุผลการดำเนินการว่า ยังไม่ทำ กำลังทำ หรือทำเสร็จแล้ว...

62 ส่วนสำคัญ... การประเมินตนเอง 1. การประเมินตนเองตาม ตัวบ่งชี้ 9 องค์ประกอบ 24 ตัวบ่งชี้ 2. การประเมินตนเองตาม ตัวบ่งชี้ 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน ปรับจาก 5 ระดับ เป็น 7 ระดับ

63 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่เน้นด้าน ระบบกลไกและกระบวนการ จะใช้วงจรของเดมมิ่ง PDCA เป็น เกณฑ์ ประเมิน ส่วนใหญ่ใน 9 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่เน้นด้าน ผลิตผล หรือ ผลลัพธ์ ใช้จำนวน หรือ ปริมาณ หรือ ค่าร้อยละ เป็นเกณฑ์การประเมิน ส่วนใหญ่ใน 7 มาตรฐาน

64 6.1 นโยบาย แผนงาน และการดำเนินงาน (1)มีการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแต่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผน ดำเนินงาน (2)มีนโยบาย/แผนดำเนินงานงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการ กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (3)มี (2) + หลักฐานการดำเนินงานตามแผนฯ (4)มี (3) + มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผลการดำเนินงาน (5)มี (4) + มีการปรับปรุงแผนหรือการดำเนินงานตามผลการประเมิน (6)มี (4) + มีกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจัดร่วมกับชุมชน/ หน่วยงานภายนอก (7) มี (4) + มีกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ/ ระดับนานาชาติ ตัวอย่าง องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

65 1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ ทำงาน ตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา (1) ต่ำกว่าร้อยละ 15 (2) ร้อยละ 15 - 28 (3) ร้อยละ 29 - 42 (4) ร้อยละ 43 - 56 (5) ร้อยละ 57 - 70 (6) ร้อยละ 71 - 84 (7) ร้อยละ 85 ขึ้นไป ตัวอย่าง มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต

66 การกรอกผลการดำเนินงาน ให้เติมชื่อหน่วยงาน ให้ ตัดข้อความ หรือ เติมข้อความเพิ่มเติม ตามที่ หน่วยงานดำเนินการถึงเกณฑ์การประเมินขั้น นั้นๆ (ระดับคะแนน 1 ถึง 7) ใส่ระดับคะแนนที่หน่วยงานประเมินตนเอง (ระดับ คะแนน 1 ถึง 7) โดยดูตามหลักฐานว่าหน่วยงาน ทำถึงขั้นใด ใส่เป้าหมายคะแนนที่หน่วยงาน ต้องการไปถึง (ระดับคะแนน 1 ถึง 7)

67  วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง  แนวทางแก้ไข/แนวทางเสริม

68 ส่วนสรุป... สรุปผลการประเมินตนเองสรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ 9 องค์ประกอบ 24 ตัวบ่งชี้ นำผลการประเมินตนเอง(ระดับคะแนน) ของแต่ละ ตัวบ่งชี้มาใส่ หาค่าเฉลี่ยในแต่ละองค์ประกอบ และนำมาเฉลี่ยรวมทั้ง 9 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ นำผลการประเมินตนเอง(ระดับคะแนน) ของแต่ละ ตัวบ่งชี้มาใส่ หาค่าเฉลี่ยในแต่ละมาตรฐาน และ นำมาเฉลี่ย รวมทั้ง 7 มาตรฐาน

69 ส่วนสรุป... สรุปจุดอ่อน-แนวทางแก้ไขสรุปจุดอ่อน-แนวทางแก้ไข สรุปจุดแข็ง-แนวทางเสริมสรุปจุดแข็ง-แนวทางเสริม กรอกแผนพัฒนา/ปรับปรุง ใน ปีการศึกษาต่อไป ว่าจะทำอะไร เพื่อแก้ไขจุดอ่อน/เสริมจุดแข็งกรอกแผนพัฒนา/ปรับปรุง ใน ปีการศึกษาต่อไป ว่าจะทำอะไร เพื่อแก้ไขจุดอ่อน/เสริมจุดแข็ง

70 ภาคผนวก 1 ข้อมูลและสถิติ ที่ต้องกรอก เช่น : จำนวนอาจารย์จำนวนอาจารย์ จำนวนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการศึกษาจำนวนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการศึกษา จำนวนนักศึกษาจำนวนนักศึกษา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนห้องปฏิบัติการจำนวนห้องปฏิบัติการ ตำรา เอกสารคำสอน เอกสาร ประกอบการสอนตำรา เอกสารคำสอน เอกสาร ประกอบการสอน

71 ภาคผนวก 1 ข้อมูลและสถิติ ที่ต้องกรอก เช่น : การเป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/ กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกการเป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/ กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก การเป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอกการเป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก เป็นข้อมูลที่นำมาจาก E-Portfolio ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เป็นข้อมูลที่นำมาจาก E-Portfolio ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่

72 ภาคผนวก 2 E-Department Portfolio เช่น จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำ บัณฑิตที่สร้าง ชื่อเสียง โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปฐมนิเทศ ปัจฉิม นิเทศ ฯ โครงการการบริการวิชาการแก่สังคมโครงการการบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมพัฒนานักศึกษากิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ แนะแนวอาชีพปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ แนะแนวอาชีพ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นข้อมูลการทำงานของหน่วยงาน ในภาพรวมไม่ใช่รายบุคคล

73 ภาคผนวก 3 หลักฐานของการประเมินตนเอง RD ที่เก็บไว้ที่หน่วยงาน เพื่อใช้ ในการรับตรวจประเมินRD ที่เก็บไว้ที่หน่วยงาน เพื่อใช้ ในการรับตรวจประเมิน

74 ข้อเสนอแนะในการจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง SAR 1.Download แบบฟอร์ม SAR 2548 ทาง อินเตอร์เน็ต ที่ www.qao.mut.ac.th www.qao.mut.ac.th 2.กรอกภาคผนวก 1 ข้อมูลและสถิติ 3.กรอกภาคผนวก 2 E-Department Portfolio 4.ตรวจสอบหลักฐานของหน่วยงานว่าทำไปถึง ระดับคะแนนใดในเกณฑ์ประเมิน 5.กรอกระดับคะแนนการประเมินตนเอง 6. กรอกเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง 7. กรอกผลการดำเนินงาน ฯลฯ

75 ข้อเสนอแนะในการรวบรวมข้อมูล ให้ผู้บริหารสาขาวิชากระจายงาน ให้อาจารย์ในหน่วยงานรับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ ให้ผู้บริหารสาขาวิชากระจายงาน ให้อาจารย์ในหน่วยงานรับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ 7 มาตรฐานของ สมศ. 7 มาตรฐานของ สมศ. แล้วจึงลงมือกรอก SAR แล้วจึงลงมือกรอก SAR

76

77 สิ่งที่ต้องส่ง 1.SAR + ภาคผนวก 1 + ภาคผนวก 2 2.แบบฟอร์มกรอกข้อมูลพื้นฐานการ ประเมินรอบ 2 ของ สมศ. (เฉพาะ หน่วยงานผลิตบัณฑิต)

78 กำหนดการ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ส่ง SAR ภายใน 30 พฤษภาคม 2549 หน่วยงานสนับสนุนฯ ส่ง SAR ภายใน 25 พฤษภาคม 2549 ส่งเป็นเอกสาร (Hard copy) พร้อม file กำหนดการตรวจประเมินภายใน (SAR ) 1 - 30 มิถุนายน 2549 สมศ. กำหนดตรวจรับรองมาตรฐาน กรกฎาคม 2549

79 การรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2549 ขอความร่วมมือให้ผู้บริหารหน่วยงาน ทุกคนอยู่รับการตรวจ กับคณะผู้ตรวจ ประเมินภายใน ทั้งนี้ เพื่อเป็นซักซ้อมสำหรับ การรับการตรวจเพื่อรับรอง มาตรฐาน จาก สมศ. ใน เดือนกรกฎาคม 2549

80 ด้วยความขอบคุณอย่างยิ่ง จาก สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

81


ดาวน์โหลด ppt การประชุมปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report ประจำปีการศึกษา 2548 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2549 อาจารย์ขวัญใจ จินดานุรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google