งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวปฏิบัติงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวปฏิบัติงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวปฏิบัติงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2 คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ วจ • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์ เข็มทองประธานสาขาวิชาฯ • รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ บุณย์เพิ่มรับผิดชอบ ประธานคณะกรรมการฯ • รองศาสตราจารย์กมลวรรณ ลิมปนาทร คณะกรรมการ • รองศาสตราจารย์วรรณี ชลนภาสถิตย์ คณะกรรมการ • รองศาสตราจารย์สุขุมาลย์ ชำนิจ คณะกรรมการ • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รชพร จันทร์สว่าง คณะกรรมการ • อาจารย์ ดร. ลักษณา ศิริวรรณ คณะกรรมการ • อาจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย คณะกรรมการ • อาจารย์อัจฉรีย์ ลิมปมนต์ คณะกรรมการ • อาจารย์ ดร. จำเนียร ราชแพทยาคม เลขานุการ ฯ สาขาวิชา • คุณสุนันทา โปตะวณิช หัวหน้าหน่วย เลขานุการกิจ

3 แผนการดำเนินงานประกันฯ (1)

4 แผนการดำเนินงานประกันฯ (2) หมายเหตุ มีการตรวจประเมินคุณภาพของหน่วยงานเองก่อนรับ การตรวจประเมินจริง

5 แผนการดำเนินงานประกันฯ (3)

6 แผนการดำเนินงานประกันฯ (4)

7 ตัวชี้วัดระดับสาขาวิชา องค์ประกอบที่จำนวนตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. รวม 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ ดำเนินการ 1-1 2. การผลิตบัณฑิต 84*12 3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 2-2 4. การวิจัย 336 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 224 6. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 123 7. การบริหารและการจัดการ 415 8. การเงินและงบประมาณ 1-1 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 112 รวม 10 องค์ประกอบ 231336

8 องค์ประกอบและความรับผิดชอบ องค์ประกอบที่ จำนว น ตัวชี้วั ด ปีที่ใช้ เก็บ หลักฐา น แหล่งข้อมู ลภายใน สาขา ( คณะทำงา น ) ผู้รับผิดชอ บ 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ แผนการดำเนินการ 1 ปีงบประ มาณ แผน สาขาวิชาฯ ทิพวรรณ / จำเนียร / สุนันทา 2. การผลิตบัณฑิต 12 ปี การศึกษ า สอนเสริม / พัฒนา คณาจารย์ สุขุมาลย์ / ลักษณา 3. กิจกรรมการพัฒนา นักศึกษา 2 ( ข้อมูล กลาง ) ปี การศึกษ า ประชาสัมพั นธ์ สุขุมาลย์ / ลักษณา / พิเชษฐ์ 4. การวิจัย 6 ปีงบประ มาณ พัฒนา วิชาการ / วารสาร วรรณี 5. การบริการทาง วิชาการแก่สังคม 4 ปีงบประ มาณ / ปี การศึกษ า ผู้รับผิดชอบ โครงการฯ กมลวรรณ

9 องค์ประกอบและความรับผิดชอบ (ต่อ) องค์ประกอบที่ จำนว น ตัวชี้วั ด ปีที่ใช้ เก็บ หลักฐา น แหล่งข้อมู ลภายใน สาขา ( คณะทำงา น ) ผู้รับผิดชอ บ 6. การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม 3 ( ข้อมูล กลาง ) ปี การศึกษ า ประชาสัมพั นธ์ พิเชษฐ์ / ทิพวรรณ 7. การบริหารและการ จัดการ 5 ปีงบประ มาณ / ปี การศึกษ า บริหารความ เสี่ยง / KM อัจฉรีย์ / รช พร 8. การเงินและ งบประมาณ 1 ( ข้อมูล กลาง ) ปีงบประ มาณ แผน สาขาวิชาฯ รชพร / อัจฉ รีย์ 9. ระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพ 2 ปี การศึกษ า ประกัน คุณภาพฯ สาขาวิชา ทิพวรรณ / จำเนียร 97. องค์ประกอบ ตามอัตลักษณ์ 3 ปี การศึกษ า ประกัน คุณภาพฯ สาขาวิชา ทิพวรรณ / จำเนียร

10 การตรวจประเมินก่อนการตรวจประเมินจริง ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาก่อนการตรวจ ประเมินจริง 1. สาขาวิชาฯ จัดทำร่าง SAR ผ่านระบบ CHE QA Online เพื่อเตรียมรับการประเมินภายในจากคณะกรรมการที่ มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาฯ ประชุมเพื่อนำเสนอชื่ออาจารย์ภายในสาขาวิชาฯ ซึ่งเป็น ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทำเนียบผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาที่ ผ่านการอบรมหลักสูตรของ สกอ. เป็นผู้ตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาเบื้องต้นก่อนการตรวจประเมินจริง 3. นำรายชื่ออาจารย์ภายในผู้ตรวจประเมินเบื้องต้นเสนอ คณะกรรมการประจำสาขาวิชาฯ เพื่อขอความเห็นชอบ 4. เมื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำ SAR แล้วเสร็จ ให้รวบรวมเอกสารส่งให้อาจารย์ผู้ตรวจประเมิน เบื้องต้นที่ผ่านการเห็นชอบของ กก. วจ. ตรวจ 5. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาฯ รับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้ตรวจประเมิน เบื้องต้นมาดำเนินการปรับแก้ไขให้ทันก่อนมหาวิทยาลัย จะปิดระบบ CHE QA Online


ดาวน์โหลด ppt แนวปฏิบัติงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google