งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ วจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ วจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวปฏิบัติงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2 คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ วจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง ประธานสาขาวิชาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม รับผิดชอบประธานคณะกรรมการฯ รองศาสตราจารย์กมลวรรณ ลิมปนาทร คณะกรรมการ รองศาสตราจารย์วรรณี ชลนภาสถิตย์ คณะกรรมการ รองศาสตราจารย์สุขุมาลย์ ชำนิจ คณะกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชพร จันทร์สว่าง คณะกรรมการ อาจารย์ ดร.ลักษณา ศิริวรรณ คณะกรรมการ อาจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย คณะกรรมการ อาจารย์อัจฉรีย์ ลิมปมนต์ คณะกรรมการ อาจารย์ ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม เลขานุการฯ สาขาวิชา คุณสุนันทา โปตะวณิช หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ

3 แผนการดำเนินงานประกันฯ (1)
แผนการดำเนินงานประกันฯ (1)

4 แผนการดำเนินงานประกันฯ (2)
แผนการดำเนินงานประกันฯ (2) หมายเหตุ มีการตรวจประเมินคุณภาพของหน่วยงานเองก่อนรับการตรวจประเมินจริง

5 แผนการดำเนินงานประกันฯ (3)
แผนการดำเนินงานประกันฯ (3)

6 แผนการดำเนินงานประกันฯ (4)
แผนการดำเนินงานประกันฯ (4)

7 ตัวชี้วัดระดับสาขาวิชา
องค์ประกอบที่ จำนวนตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. รวม 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ 1 - 2. การผลิตบัณฑิต 8 4* 12 3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 2 4. การวิจัย 3 6 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 4 6. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 7. การบริหารและการจัดการ 5 8. การเงินและงบประมาณ 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ รวม 10 องค์ประกอบ 23 13 36

8 องค์ประกอบและความรับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ จำนวนตัวชี้วัด ปีที่ใช้เก็บหลักฐาน แหล่งข้อมูลภายในสาขา (คณะทำงาน) ผู้รับผิดชอบ 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ 1 ปีงบประมาณ แผนสาขาวิชาฯ ทิพวรรณ/จำเนียร/สุนันทา 2. การผลิตบัณฑิต 12 ปีการศึกษา สอนเสริม/ พัฒนาคณาจารย์ สุขุมาลย์/ ลักษณา 3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 2 (ข้อมูลกลาง) ประชาสัมพันธ์ ลักษณา/พิเชษฐ์ 4. การวิจัย 6 พัฒนาวิชาการ/วารสาร วรรณี 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 4 ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กมลวรรณ

9 องค์ประกอบและความรับผิดชอบ (ต่อ)
องค์ประกอบที่ จำนวนตัวชี้วัด ปีที่ใช้เก็บหลักฐาน แหล่งข้อมูลภายในสาขา (คณะทำงาน) ผู้รับผิดชอบ 6. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 (ข้อมูลกลาง) ปีการศึกษา ประชาสัมพันธ์ พิเชษฐ์/ทิพวรรณ 7. การบริหารและการจัดการ 5 ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา บริหารความเสี่ยง/ KM อัจฉรีย์/รชพร 8. การเงินและงบประมาณ 1 ปีงบประมาณ แผนสาขาวิชาฯ รชพร/อัจฉรีย์ 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2 ประกันคุณภาพฯ สาขาวิชา ทิพวรรณ/จำเนียร 97. องค์ประกอบตามอัตลักษณ์

10 การตรวจประเมินก่อนการตรวจประเมินจริง
ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาก่อนการตรวจประเมินจริง สาขาวิชาฯ จัดทำร่าง SAR ผ่านระบบ CHE QA Online เพื่อเตรียมรับการประเมิน ภายในจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาฯ ประชุมเพื่อนำเสนอชื่ออาจารย์ ภายในสาขาวิชาฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทำเนียบผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาที่ ผ่านการอบรมหลักสูตรของ สกอ. เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเบื้องต้น ก่อนการตรวจประเมินจริง นำรายชื่ออาจารย์ภายในผู้ตรวจประเมินเบื้องต้นเสนอคณะกรรมการประจำ สาขาวิชาฯ เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำ SAR แล้วเสร็จ ให้รวบรวม เอกสารส่งให้อาจารย์ผู้ตรวจประเมินเบื้องต้นที่ผ่านการเห็นชอบของ กก.วจ. ตรวจ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของอาจารย์ผู้ตรวจประเมินเบื้องต้นมาดำเนินการปรับแก้ไขให้ทันก่อนมหาวิทยาลัย จะปิดระบบ CHE QA Online


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ วจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google