งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ความเป็นมา ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากร และเพื่อเป็น กำลังใจให้กับนักวิจัยที่ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ความเป็นมา ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากร และเพื่อเป็น กำลังใจให้กับนักวิจัยที่ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ความเป็นมา ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากร และเพื่อเป็น กำลังใจให้กับนักวิจัยที่ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศด้านการวิจัย จึงได้มีการมอบ รางวัลแก่ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นมาตรฐานสากล ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2539 เป็นต้นมา ซึ่งการพิจารณา คัดเลือกและตัดสิน นั้น จะเรียนเชิญคณาจารย์ในคณะฯ ที่ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานวิจัย หลักการและวิธีการพิจารณาผลงานวิจัย 1. คุณสมบัติของผลงานวิจัย ผลงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Indexed Journal) พิจารณาจากผลงานของปี ค. ศ. ที่ผ่านมา บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นชื่อแรก (first author) หรือเป็นผู้จัดทำบทความต้นฉบับ (corresponding author) ในผลงานวิจัย ผลงานวิจัย ดำเนินการวิจัยภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานวิจัย ระบุที่อยู่ของนักวิจัย เป็นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานวิจัย ไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ของผู้เสนอผลงานวิจัย ผลงานวิจัย ยังไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน 2. วิธีการพิจารณา พิจารณาเนื้อหาและความเหมาะสมของผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะแพทยศาสตร์ 3. เกณฑ์การตัดสิน มี 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย โดยพิจารณาจาก ความชัดเจน - ปัญหา (Research Question) – สมมุติฐาน (Hypothesis) – วัตถุประสงค์ ความถูกต้องและเหมาะสมในการทดลอง ออกแบบ เก็บข้อมูล และนำเสนอข้อมูล (Research Design) ความถูกต้องและน่าเชื่อถือในการเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล (Validity and Reliability of Scientific Analysis) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามสมมุติฐาน ( ตอบคำถาม ) หรือขัดแย้งกับสมมุติฐาน ( ไม่ตอบคำถาม ) ด้วยเหตุผลและ ข้อมูลประกอบอย่างน่าเชื่อถือ ส่วนที่ 2 นวัตกรรมและผลกระทบ นวัตกรรม (Innovation) ของผลงาน ผลกระทบ (Impact) 4. ประเภทผลงานวิจัย เป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ผลงานวิจัยประเภท Biomedical research ผลงานวิจัยประเภท Clinical research ผลงานวิจัยประเภท Behavioral research ( ถ้ามี ) 5. รางวัล แต่ละประเภท กำหนดไว้ 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่หรือเกียรติบัตร รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่หรือเกียรติบัตร รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่หรือเกียรติบัตร 6. การมอบรางวัล ผลงานที่ได้รับการตัดสิน รับมอบรางวัลในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ในเดือนตุลาคม ของ ทุกปี ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- รางวัลผลงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ รางวัลผลงานด้านการนำองค์ความรู้ไป ใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมหรือ แก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน หลักการที่ใช้ในการพิจารณา เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่บุคลากรคณะแพทย์มีส่วนร่วม หลักในผลงาน หรือเป็น ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์โดยมีบุคลากรคณะแพทยศาสตร์เป็นชื่อ แรก หรือผู้นิพนธ์ต้นฉบับ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาหลังปริญญา มีหลักฐานเชิงประจักษ์ของผลงานที่สามารถแสดงให้เห็นว่า ผลงานนั้นมีการนำไปใช้ ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน หรือหน่วยงาน รางวัลนักวิจัยดีเด่น หลักการที่ใช้ในการพิจารณา ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI ปี ค. ศ. 2011 ที่มีค่า Impact Factor และระบุที่อยู่เป็น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ที่มีชื่อในผลงานวิจัย first author หรือ corresponding author และจัดส่งให้นักวิจัยยืนยันข้อมูลผลงาน ผลงานวิจัยไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาหลัง ปริญญา รางวัล สำหรับนักวิจัยคลินิก 1 รางวัล สำหรับนักวิจัยปรีคลินิก 1 รางวัล รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง สูงสุด หลักการที่ใช้ในการพิจารณา ฝ่ายวิจัย สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยของอาจารย์คณะ แพทยศาสตร์ ที่เป็น (first author หรือ corresponding) ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus ในปี ค. ศ. 2011 นักวิจัยยืนยันข้อมูลผลงาน มอบรางวัลแก่ผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด รางวัล ประกอบด้วย ผลงานวิจัยประเภท original article อ้างอิงสูงสุดในปี 2011 ผลงานวิจัยประเภท review article อ้างอิงสูงสุดในปี 2011


ดาวน์โหลด ppt รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ความเป็นมา ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากร และเพื่อเป็น กำลังใจให้กับนักวิจัยที่ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google