งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์การประเมินของ สกว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์การประเมินของ สกว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์การประเมินของ สกว.
ตัวชี้วัด 1. equivalent intl. journal publication / faculty member(07-08) 2. journal impact factor / faculty member(JCR./TCI 08) 3. equivalent intl. journal publication / discipline(07-08) 4. journal impact / discipline(JCR/TCI 08)

2 การกำหนดน้ำหนัก ตีพิมพ์ฐาน SCI ของ ISI เท่ากับ 1.00
วารสารระดับชาติ ตามเกณฑ์ สกอ. เท่ากับ 0.50 วารสารระดับสถาบันหรือตีพิมพ์ต่อเนื่อง มี IF เฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี ไม่ต่ำกว่า 0.01 (จากฐาน TCI 05-07) จะเท่ากับ 0.25 หากมีค่า IF ไม่ต่ำกว่า 0.01 และไม่เท่ากับ 0 ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.125

3 proceedings การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในรายงานการประชุมที่เผยแพร่เป็นรูปเล่มแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ระดับนานาชาติ ที่เป็น full paper ได้ค่าน้ำหนัก 0.25 ๒. ระดับชาติ จัดโดยสมาคม/สถาบันที่เป็นนิติบุคคลมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป ได้ค่าน้ำหนัก 0.125 ส่งได้ไม่เกิน ๒ เท่าของผลรวมของจำนวนบทความที่ตีพิมพ์วารสารวิชาการนานาชาติที่มีน้ำหนัก 1.00 และ 0.75 รวมกับวารสารระดับชาติที่มีน้ำหนัก 0.50

4 การสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้วนการวิจัย
สกว. สนับสนุนงบประมาณตามระดับการประเมิน ๑. rating 5.4 สนับสนุนสาขาวิชาละ บาท ๒. rating สนับสนุนสาขาวิชาละ 40,000 บาท ๓. rating 2,1 สนับสนุนสาขาวิชาละ 30,000 บาท

5 ประเด็นที่เสนอพิจารณา
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ควรประเมินในกลุ่มสาขาแพทย์ศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด ควรแยกจากสาขาวิชาชีพเวชกรรม การนำหน่วยงานที่มีสาขาวิชาและหน้าที่ที่แตกต่างกันมาประเมินร่วมกันทำไม่ให้สามารถนำผลการประเมินไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ การใช้ Citation แทน JIF ระยะ ๕ ปี (04-08)


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์การประเมินของ สกว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google