งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์การประเมินของ สกว.  ตัวชี้วัด 1. equivalent intl. journal publication / faculty member(07-08) 2. journal impact factor / faculty member(JCR./TCI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์การประเมินของ สกว.  ตัวชี้วัด 1. equivalent intl. journal publication / faculty member(07-08) 2. journal impact factor / faculty member(JCR./TCI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์การประเมินของ สกว.  ตัวชี้วัด 1. equivalent intl. journal publication / faculty member(07-08) 2. journal impact factor / faculty member(JCR./TCI 08) 3. equivalent intl. journal publication / discipline(07-08) 4. journal impact / discipline(JCR/TCI 08)

2 การกำหนดน้ำหนัก  ตีพิมพ์ฐาน SCI ของ ISI เท่ากับ 1.00  ไม่อยู่ในฐาน ISI แต่มีคุณสมบัติตาม เกณฑ์ สกอ. เท่ากับ 0.75  วารสารระดับชาติ ตามเกณฑ์ สกอ. เท่ากับ 0.50  วารสารระดับสถาบันหรือตีพิมพ์ต่อเนื่อง มี IF เฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี ไม่ต่ำกว่า 0.01 ( จากฐาน TCI 05-07) จะเท่ากับ 0.25  หากมีค่า IF ไม่ต่ำกว่า 0.01 และไม่ เท่ากับ 0 ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.125

3 proceedings  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในรายงานการ ประชุมที่เผยแพร่เป็นรูปเล่มแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ระดับนานาชาติ ที่เป็น full paper ได้ ค่าน้ำหนัก 0.25 ๒. ระดับชาติ จัดโดยสมาคม / สถาบันที่ เป็นนิติบุคคลมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป ได้ค่าน้ำหนัก 0.125  ส่งได้ไม่เกิน ๒ เท่าของผลรวมของ จำนวนบทความที่ตีพิมพ์วารสารวิชาการ นานาชาติที่มีน้ำหนัก 1.00 และ 0.75 รวมกับวารสารระดับชาติที่มีน้ำหนัก 0.50

4 การสนับสนุนการสร้างความ เข้มแข็งด้วนการวิจัย  สกว. สนับสนุนงบประมาณตามระดับ การประเมิน ๑. rating 5.4 สนับสนุนสาขาวิชาละ 50.000 บาท ๒. rating 3 สนับสนุนสาขาวิชา ละ 40,000 บาท ๓. rating 2,1 สนับสนุนสาขาวิชาละ 30,000 บาท

5 ประเด็นที่เสนอพิจารณา  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ควร ประเมินในกลุ่มสาขาแพทย์ศาสตร์  สาขากายภาพบำบัด ควรแยกจาก สาขาวิชาชีพเวชกรรม  การนำหน่วยงานที่มีสาขาวิชาและ หน้าที่ที่แตกต่างกันมาประเมิน ร่วมกันทำไม่ให้สามารถนำผลการ ประเมินไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์  การใช้ Citation แทน JIF ระยะ ๕ ปี (04-08)


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์การประเมินของ สกว.  ตัวชี้วัด 1. equivalent intl. journal publication / faculty member(07-08) 2. journal impact factor / faculty member(JCR./TCI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google