งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่มเติม ผลงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ใน เว็บไซต์ เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่มเติม ผลงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ใน เว็บไซต์ เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่มเติม ผลงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ใน เว็บไซต์ เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ

2 ผลงานวิจัย  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ  บทความในจดหมายข่าว  บทความในหนังสือวิชาการ  บทความจากการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย  บทความจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  บทคัดย่อจากการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ

3 ผลงานวิจัยมา จากไหน  ได้ข้อมูลจากคณาจารย์ ภาควิชา และหน่วยงาน โดยมาในรูปของบันทึกข้อความจาก หน่วยงาน หรือ ไฟล์จาก e-mail หรือ บทความ ที่เป็นกระดาษ  สืบค้นจากฐานข้อมูล (ISI Web of Science, SCOPUS, SciFinder)

4 ผลงานวิจัยจาก ภาควิชา  ตรวจสอบผลงานวิจัยที่ได้รับมากับ ผลงานวิจัยที่อยู่ในเว็บไซต์ ว่ามีอยู่ แล้วหรือไม่  หากมี รายละเอียดตรงกันหรือไม่  หากไม่มี เพิ่มเติมในเว็บไซต์

5 ผลงานวิจัยจาก ภาควิชา ( ต่อ )  การเพิ่มเติมในเว็บไซต์ ทำได้หลายวิธี  ดูจากเว็บไซต์ของวารสาร โดยเข้าไปที่ รายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ ejournal.htm เลือกวารสารที่ต้องการ ค้นหาบทความจาก ปีที่ (v.) ฉบับที่ (issue) และเลขหน้า ผู้ แต่ง คัดลอกนำมาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ โดย เรียงลำดับตามตัวอักษร http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ ejournal.htm

6 หน้าแรกของ วารสาร

7 เลือกฉบับที่ ต้องการ

8 เลือกบทความ

9

10

11 ผลงานวิจัยจาก ภาควิชา ( ต่อ )  สืบค้นจากฐานข้อมูลบรรณานุกรม เช่น - PubMed - ISI Web of Science โดยการพิมพ์ชื่อผู้แต่ง และเลือกดู บทความที่ตรงกัน จากนั้นคัดลอก นำมาเพิ่มเติมในเว็บไซต์

12

13

14 ผลงานวิจัยจาก ภาควิชา ( ต่อ ) จัดเก็บบทความวิจัยที่ภาควิชาส่งมาให้ โดยแบ่งแยกตามปี และจัดเก็บบันทึก ข้อความสำหรับตรวจสอบในภายหลัง 2007 A

15 ผลงานวิจัยจาก การสืบค้น  สืบค้นจากฐานข้อมูลหลักประมาณ 3 ฐาน ข้อมูล คือ  ISI Web of Science  SCOPUS  SciFinder

16 ISI Web of Science

17 AD=(fac sci SAME mahidol univ) AND PY=2007

18

19 ISI Web of Science  เมื่อได้ผลการสืบค้นแล้ว เปรียบเทียบกับ ผลงานวิจัยที่มีในเว็บไซต์ แล้วทำการ เพิ่มเติม  ผลงานวิจัยที่มีการเพิ่มเติม ให้ทำการพิมพ์ ข้อมูล พร้อมเก็บเอกสารเป็นกระดาษ สำหรับตรวจสอบในภายหลัง  หากมีเอกสารฉบับเต็มให้พิมพ์เก็บไว้เป็น ต้นฉบับ หากไม่มี ให้พิมพ์หน้าบทคัดย่อ

20 SCOPUS

21

22

23

24  เมื่อได้ผลการสืบค้นแล้ว เปรียบเทียบกับ ผลงานวิจัยที่มีในเว็บไซต์ แล้วทำการ เพิ่มเติม  ผลงานวิจัยที่มีการเพิ่มเติม ให้ทำการพิมพ์ ข้อมูล พร้อมเก็บเอกสารเป็นกระดาษ สำหรับตรวจสอบในภายหลัง  หากมีเอกสารฉบับเต็มให้พิมพ์เก็บไว้เป็น ต้นฉบับ หากไม่มี ให้พิมพ์หน้าบทคัดย่อ

25 SciFinder

26

27  เมื่อได้ผลการสืบค้นแล้ว เปรียบเทียบ กับผลงานวิจัยที่มีในเว็บไซต์ แล้วทำ การเพิ่มเติม

28 เพิ่มเติม ผลงานวิจัย

29 รูปแบบการพิมพ์ รายการ Author. Title. Alternate Journal Date Year;Volume(Issue):Pages. Department : Author’s Status : Journal Name : Indexed in :

30 ชื่อผู้แต่ง  นามสกุล ตามด้วยชื่อย่อ เช่น Sobhon P  ชื่อผู้แต่งมีกี่คน ใส่ให้หมดทุกชื่อ  หากเป็นนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสาย สนับสนุน ของคณะวิทยาศาสตร์ ให้ทำ ตัวหนา และเพิ่ม link จากรายชื่อ คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  ใส่ * ให้กับผู้แต่งหลัก (corresponding author)  Author’s Status ให้ระบุว่าเป็น Academic Staff, Ph.D. Student, M.Sc. Student, Research Staff, Supporting Staff

31 คณาจารย์

32

33 นักศึกษา

34

35 รายการ บรรณานุกรม  ให้ทำ link ไปยังบทความนั้น โดย link ไปที่สำนักพิมพ์โดยตรง โดยใช้ DOI (Digital Object Identifiers) เช่น http://dx.doi.org/10.1016/j.bbrc.20 06.11.055 http://dx.doi.org/10.1016/j.bbrc.20 06.11.055  หากไม่มี DOI ให้ลิงค์ไปยังหน้าบทคัดย่อ ของบทความ ในเว็บไซต์สำนักพิมพ์ http://www.maa.org/pubs/monthly _apr07_toc.html http://www.maa.org/pubs/monthly _apr07_toc.html  หากบทความนั้นไม่มีเว็บไซต์ของ สำนักพิมพ์ ให้ลิงค์ไปยังหน้าบทคัดย่อ ของฐานข้อมูลบรรณานุกรม

36 ค่า Impact Factor  ตรวจสอบจากเว็บไซต์ http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/i f.htm http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/i f.htm  สามารถตรวจสอบ โดยเลือกชื่อวารสาร ตามลำดับตัวอักษร  ดูชื่อย่อ ชื่อเต็มของวารสาร

37

38 Indexed In  หากบทความที่เราสืบค้นมาได้จาก ฐานไหน ให้ถือว่าอยู่ในฐานข้อมูลนั้น  หากวารสารนั้นมีค่า Impact Factor จะอนุมานว่าอยู่ในฐานข้อมูล ISI โดย อัตโนมัติ

39

40 http://www.sc.mahidol.ac.th/research/pub2007.htm


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่มเติม ผลงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ใน เว็บไซต์ เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google