งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากงานวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2 การเผยแพร่ผลงานวิจัย
1. การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม E-JODIL วารสารวิชาการอื่นๆ วารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ระดับชาติ ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,500 บาท ระดับนานาชาติ ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100 เหรียญสหรัฐ

3 การเผยแพร่ผลงานวิจัย
นิทรรศการ การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo) 2. การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ทางวิชาการ บรรยาย ภายใน ประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก ต่าง ประเทศ

4 การเผยแพร่ผลงานวิจัย 3. การนำเสนอผลงานวิจัยทางสื่ออื่นๆ
สื่อวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 3. การนำเสนอผลงานวิจัยทางสื่ออื่นๆ รูปเล่มรายงาน การวิจัย e-book

5 การส่งเสริมคุณภาพผลงานวิจัย
การให้รางวัลผลงานวิจัย การสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ในวารสารระดับนานาชาติ Impact Factor การสนับสนุนการแปลบทความวิจัยเป็นภาษาต่างประเทศ

6 การสร้างบรรยากาศด้านการวิจัย
อบรมความรู้ด้านการวิจัย จัดทำบทความวิจัย

7 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม การนำข้อค้นพบจากงานวิจัยไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์

8 ตัวชี้วัดด้านการเผยแพร่ และการนำไปใช้ประโยชน์
การตีพิมพ์เผยแพร่ การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงาน สร้างสรรค์ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์


ดาวน์โหลด ppt การเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google