งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการ วารสาร อิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้ ทางไกลเชิง นวัตกรรม E- JODIL วารสารที่มี ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความ วารสารวิชาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการ วารสาร อิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้ ทางไกลเชิง นวัตกรรม E- JODIL วารสารที่มี ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความ วารสารวิชาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. การตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการ วารสาร อิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้ ทางไกลเชิง นวัตกรรม E- JODIL วารสารที่มี ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความ วารสารวิชาก ารอื่นๆ ระดับชาติ ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,500 บาท ระดับนานาชาติ ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100 เหรียญสหรัฐ ระดับชาติ ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,500 บาท ระดับนานาชาติ ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100 เหรียญสหรัฐ http://e-jodil.stou.ac.th

3 2. การ นำเสนอ ผลงานวิจั ยในการ ประชุม ทาง วิชาการ 2. การ นำเสนอ ผลงานวิจั ยในการ ประชุม ทาง วิชาการ การนำเสนอ ผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo) การนำเสนอ ผลงานวิจัย ร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก ภายใ น ประเ ทศ ภายใ น ประเ ทศ ต่าง ประเ ทศ ต่าง ประเ ทศ บรรยา ย นิทรรศ การ

4 สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิม พ์ รูปเล่มรายงาน การวิจัย e-book 3. การนำเสนอ ผลงานวิจัยทาง สื่ออื่นๆ

5 การให้รางวัล ผลงานวิจัย การสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัย ในวารสารระดับนานาชาติ การสนับสนุนการแปล บทความวิจัยเป็น ภาษาต่างประเทศ Impact Factor

6 อบรมความรู้ด้าน การวิจัย จัดทำ บทความวิจัย

7

8 การนำผลงานวิจัยไป ใช้ประโยชน์  การใช้ประโยชน์เชิง สาธารณะ  การใช้ประโยชน์ในเชิง นโยบาย  การใช้ประโยชน์ในเชิง พาณิชย์  การใช้ประโยชน์ ทางอ้อมของงาน สร้างสรรค์  การใช้ประโยชน์เชิง สาธารณะ  การใช้ประโยชน์ในเชิง นโยบาย  การใช้ประโยชน์ในเชิง พาณิชย์  การใช้ประโยชน์ ทางอ้อมของงาน สร้างสรรค์


ดาวน์โหลด ppt 1. การตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการ วารสาร อิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้ ทางไกลเชิง นวัตกรรม E- JODIL วารสารที่มี ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินบทความ วารสารวิชาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google